下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 SQL2000 数据库MDF损坏了

SQL2000 数据库MDF损坏了.doc

SQL2000 数据库MDF损坏了

马巧梅
2018-11-08 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《SQL2000 数据库MDF损坏了doc》,可适用于IT/计算机领域

SQL数据库MDF损坏了sqlserverÎÄþÖÐldfËðµÁ˵mdfÔÚ×ÜáÒÏÂÖºÏÈÊÑÔ,ÀµÄÊýÝâÎÄþÈçtestmdf)ݵÆäËûµØ͵ôþÎñÆÉýÕâötestmdf)ÖØÐÂÁÒötestÍÃûÊýÝâÉýÕâöÐÂÁµÄtestÊýÝâµÄtestldfÎÄþÓêÊݺõÄtestmdfÎÄþÇÕâöÐÂÁµÄtestmdfÎÄþÆôÊýÝâþÎñÆËÊáµÊýÝâtestµÄ×ÌΪÖÃÒÉÕâʺòÄÜÔËÊýÝâøÐÐÈκÎÙ×ÉèÖÃÊýÝâÔÊÐíÖÓÙ×ϵÍíËÙ×ÉÒÔÔÚSQLServerEnterpriseManagerÀïÃæÑÔñÊýÝâþÎñÆÓÒüÑÔñÊôÐÔÔÚþÎñÆÉèÖÃÒÃæÖÐÔÊÐíÔϵÍÄÂÖÓÐÞÄÉèÖÃtestΪôÐÞÄÊupdatesysdatabasessetstatus=wheredbid=DBID('test')ËÊÉÒÔÔÚSQLServerEnterpriseManagerÀïÃæµÃÊýÝâÓÚÖÁÖÃÒÉÍÑúôÄÊÉÒÔµÊýÝâÀïÃæµÄíµÊÇööÓÐϵÍíÏÂÃæÖÐÐÕæÕýµÄÖÙ×ÖØÊýÝâÈÕÖÎÄþdbccrebuildlog('test','C:ProgramFilesMicrosoftSQLServerMSSQLDatatestlogldf')ÖÐÐýÌÖÐÈçûÓöµÏÂÁÐÌáÊÐÅϺþÎñÆ:ÏûÏð×ÌÐÐÎÄÜÅÅËüµØËøÊýÝâÒÔÖÐÐÃÙ×DBCCÖÐÐÍêÏÈçûDBCCÊäöÁËíÎóÐÅÏÇëÓëϵÍÜÀíÔÁªÏµËµÃÄúµÄÆäËûÌÐòÕýÔÚÊÓÃÃÊýÝâÈçûÕÅÄúÔÚFÖèÖÐÊÓÃSQLServerEnterpriseManageròªÁËtestâµÄϵÍíÄÇÃÍËöSQLServerEnterpriseManagerÍÉÒÔÁËÕýÈÖÐÐÍêɵÄÌáÊÓÃÀàËÆÓÚºæ:ÊýÝâ'test'µÄÈÕÖÒÑÖØÒÑÊÈÊÂÎñµÄÒÖÂÐÔÓÔËÐÐDBCCCHECKDBÒÔÑéÖÎïÀíÒÖÂÐÔØÐëÖØÖÃÊýÝâÑÏîÇÒÉÄÜÐèÒªÉýàÓàµÄÈÕÖÎÄþDBCCÖÐÐÍêÏÈçûDBCCÊäöÁËíÎóÐÅÏÇëÓëϵÍÜÀíÔÁªÏµËÊòªÔÚSQLServerEnterpriseManagerÀïÃæáµÊýÝâµÄ×ÌΪÖDBOÊÓÃËÊÉÒÔÃÎÊÊýÝâÀïÃæµÄÓÃíÁËÑéÖÊýÝâÒÖÂÐÔdbcccheckdb('test')ÉèÖÃÊýÝâΪÕý×Ìspdboption'test','dbouseonly','false'ÈçûÃÓÐöíÄÇÃÏÏÖÔÚÍÉÒÔÕýµÄÊÓÃÖºóµÄÊýÝâÀ×îºóÒÎÒÃÇÒªÖèEÖÐÉèÖõÄÔÊÐíÔϵÍÄÂÖÓÐÞÄÒÏîÖÒÔÏÂÊÇ×ÞÀÏóеÄ,ÂÖÉÒÔÎÏÂSQLcodeUSEmasterÊýÝâCREATEDATABASEdbONPRIMARY(NAME='dbdata',FILENAME='c:dbdatamdf'),FILEGROUPdbfg(NAME='dbfgdata',FILENAME='c:dbfgdatandf'),FILEGROUPdbfg(NAME='dbfgdata',FILENAME='c:dbfgdatandf')LOGON(NAME='dblog',FILENAME='c:dbldf')GOíCREATETABLEdbdbota(idint)ONPRIMARYCREATETABLEdbdbotb(idint)ONdbfgCREATETABLEdbdbotc(idint)ONdbfgINSERTdbdbotbSELECTidFROMsysobjectsGO×öÎÄþ×éÝBACKUPDATABASEdbFILEGROUP='dbfg'TODISK='c:dbfgbak'WITHFORMATݺó,ÔÙ×öÊýÝÀíINSERTdbdbotaSELECTidFROMsysobjectsGO*ÏÂÃæÑÝÊÁËÆƵÊýÝÎÄþµÄÀíÕâÐÙ×ÔÚÙ×ϵÍÖÐøÐÐÍÖSQLServerþÎñ(msqlserverþÎñ)ÉýÎÄþc:dbfgdatandf(ÄÄâÆƵ)ÖØÐÂSQLServerþÎñ,ËÊÊýÝâDBÖÃÒÉ*GOÏÂÃæÑÝÊÁËÈçºÎÖÊýÝÊ×ÏÈҪݵÇÈÕÖBACKUPLOGdbTODISK='c:dblogbak'WITHFORMAT,NOTRUNCATEÀûÓÃÎÄþ×éÝÖÆƵµÄÎÄþRESTOREDATABASEdbFILEGROUP='dbfg'FROMDISK='c:dbfgbak'WITHNORECOVERYÔ,µÈÕÖµãRESTORELOGdbFROMDISK='c:dblogbak'WITHRECOVERYÏÔÊÒÑ,ÖµÄÊýÝSELECTCOUNT(*)FROMdbdbotbSELECTCOUNT(*)FROMdbdbotaGOÉýâÊÔDROPDATABASEdbMSSQLÊýÝâËðµµÄÐÞÃüÁîDBCCòéDBCCÃüÁîÄÜÔÊýÝâøÐÐÎÖصãéÉÜÄÚÈݺÒCHECKALLOCÅÅÌÕäÒÖÂÐÔþCHECKCATALOGϵÍíÒÖÂÐÔÈýCHECKCONSTRAINTSÔÊøÍêÕûÐÔËÄCHECKDBáÍêÕûÐÔÎåCHECKTABLEÒµÄÍêÕûÐÔÁùDBREINDEXËÒýÆßINDEXDEFRAGÕûÀíËÒýËéÆËSHRINKDATABASEÊÍÅÕäÅSHRINKFILEÊÍÅÎÄþÕäÊHELPÓïäµÄÓïÐÅÏÒDBCCCHECKALLOCìéÖÊýÝâµÄÅÅÌÕäÖÅäáÒÖÂÐÔ<µÓÃÄÊ>ÓïDBCCCHECKALLOC(databasename,NOINDEX<ÖìéÇϵÍíµÄÇÛËÒý>|{REPAIRALLOWDATALOSS<ÍREPAIRREBUILDµÉýÒÑËðµµÄÄÚÈÝ,ÊýÝáªÊ>|REPAIRFAST<øÐÐòµµÄÐÞÙ×,ÊýÝáªÊ>|REPAIRREBUILD<øÐÐÔÓµÄÐÞ,ÊýÝáªÊ>})WITH{ALLERRORMSGS<ÏÔÊÈíÎóÐÅÏ>|NOINFOMSGS<ÏÔÊíÎóÐÅÏ>|,TABLOCK<ñÈÏííËø>,ESTIMATEONLY<ÏÔÊÐèÒªµÄÁÙÊÕätempdb}<ËËÄöÎÊýÖØÒª>ÀýºuseufdatagoALTERDATABASEufdataSETSINGLEUSERSQLÏÂÍ(spdboption'ufdata','singleuser','true')goDBCCCHECKALLOC('ufdata',REPAIRREBUILD)withNOINFOMSGSgoALTERDATABASEufdataSETMULTIUSERSQL(spdboption'ufdata','singleuser','false')þDBCCCHECKCATALOGìéÖÊýÝâÖеÄϵÍíÄÚϵÍíäµÄÒÖÂÐÔÓïDBCCCHECKCATALOG('databasename')WITHNOINFOMSGSÀýºDBCCCHECKCATALOG('ufdata')withNOINFOMSGSÈýDBCCCHECKCONSTRAINTSìéÖíÉϵÄÖÔÊøòËùÓÐÔÊøµÄÍêÕûÐÔÓïDBCCCHECKCONSTRAINTS(tablename|constraintname)WITH{ALLERRORMSGS|ALLCONSTRAINTS<ÔíÉÏËùÓÐÆôÓÃûÓõÄÔÊøøÐÐìé>}ÀýºDBCCCHECKCONSTRAINTSwithALLCONSTRAINTSËÄDBCCCHECKDBìéÖÊýÝâÖеÄËùÓÐÔÏóµÄÖÅäºÍáÍêÕûÐÔ<µÓÃÄ>ÓïDBCCCHECKDB(databasename,NOINDEX|REPAIRALLOWDATALOSS|REPAIRFAST|REPAIRREBUILD})WITH{ALLERRORMSGS,NOINFOMSGS,TABLOCK,ESTIMATEONLY,PHYSICALONLY}ÀýºuseufdatagoALTERDATABASEufdataSETSINGLEUSERDBCCCHECKDB(ufdata,REPAIRREBUILD)withNOINFOMSGSgoALTERDATABASEufdataSETMULTIUSERgoÎåDBCCCHECKTABLEìéÖíòÊÓ͵ÄÊýÝËÒýtextntextºÍimageÒµÄÍêÕûÐÔ<µÓÃÄÊ>ÓïDBCCCHECKTABLE(tablename|viewname,NOINDEX|indexid|{REPAIRALLOWDATALOSS|REPAIRFAST|REPAIRREBUILD})WITH{ALLERRORMSGS|NOINFOMSGS,TABLOCK,ESTIMATEONLY,PHYSICALONLY}ÀýºuseufdatagoALTERDATABASEufdataSETSINGLEUSERgoDBCCCHECKTABLE('code',REPAIRREBUILD)withNOINFOMSGSgoALTERDATABASEufdataSETMULTIUSERÁùDBCCDBREINDEXÖØÖÊýÝâÖÐíµÄÒöòàöËÒýÓïDBCCDBREINDEX(databaseownertablename,indexname,fillfactor)WITHNOINFOMSGSÀýºDBCCDBREINDEX(code)withNOINFOMSGSÆßDBCCINDEXDEFRAGÕûÀíÖµÄíòÊÓ͵ÄÛËÒýºÍÖúËÒýËéÆÓïDBCCINDEXDEFRAG({databasename|databaseid|},{tablename|tableid|viewname|viewid},{indexname|indexid})WITHNOINFOMSGSÀýºDBCCINDEXDEFRAG(ufdata,code,ccodename)withNOINFOMSGSËDBCCSHRINKDATABASEÊÍÅÖÊýÝâÖеÄÊýÝÎÄþÕäÓï(SQLÓÃSHRINKDB)DBCCSHRINKDATABASE(databasename,targetpercent<ÊÍźóÊýÝâÎÄþÖÐËùÒªµÄÊÓàÉÓÃÕäÙÖÈ>,{NOTRUNCATE<ÝâÎÄþÖÐÁôËùÊÍŵÄÎÄþÕä>TRUNCATEONLY<ÕäÊÍÅøÙ×ϵÍ,targetpercentÎÞÐ)ÀýºDBCCSHRINKDATABASE(ufdata,)ÅDBCCSHRINKFILEÊÍÅÏàØÊýÝâµÄÖÊýÝÎÄþòÈÕÖÎÄþÕäÓïDBCCSHRINKFILE({filename|fileid}{,targetsize<ÊÇÓÃÕ××ÖÚíʵÄËùÒªµÄÎÄþóÐ>|,{EMPTYFILE|NOTRUNCATE|TRUNCATEONLY}})ÀýºUSEufdataSPHELPFILECéÊýÝâÓÐØÐÅϺóÐÞÄÏÂÃæµÄÓïäºóÖÐÐÉGoDBCCSHRINKFILE(ufmodel,)DBCCSHRINKFILE(ufmodellog,)GOÊDBCCHELPµØÖµÄDBCCÓïäµÄÓïÐÅÏÓïDBCCHELP(dbccstatement|dbccstatementvar|)ÀýºDbcchelp()'KCMCDB'µÄDBCCáû'sysobjects'µÄDBCCáûÔÏó'sysobjects'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysindexes'µÄDBCCáûÔÏó'sysindexes'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'syscolumns'µÄDBCCáûÔÏó'syscolumns'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'systypes'µÄDBCCáûÔÏó'systypes'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'syscomments'µÄDBCCáûÔÏó'syscomments'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysfiles'µÄDBCCáûÔÏó'sysfiles'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'syspermissions'µÄDBCCáûÔÏó'syspermissions'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysusers'µÄDBCCáûÔÏó'sysusers'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysproperties'µÄDBCCáûÔÏó'sysproperties'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysdepends'µÄDBCCáûÔÏó'sysdepends'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysreferences'µÄDBCCáûÔÏó'sysreferences'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysfulltextcatalogs'µÄDBCCáûÔÏó'sysfulltextcatalogs'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysfulltextnotify'µÄDBCCáûÔÏó'sysfulltextnotify'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'sysfilegroups'µÄDBCCáûÔÏó'sysfilegroups'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TAdmCardList'µÄDBCCáûÔÏó'TAdmCardList'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TCardList'µÄDBCCáûÔÏó'TCardList'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'dtproperties'µÄDBCCáûÔÏó'dtproperties'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TCardList'µÄDBCCáûÔÏó'TCardList'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TStuData'µÄDBCCáûþÎñÆ:ÏûÏð×ÌÐÐííÎó:ÔÏóIDtextntextòimageÚµãÎÓÚÒ(:)ÛÎÄIDÎÒýÓÃÔÏó'TStuData'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TStuData'µÄDBCCáûÔÏó'TStuData'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐCHECKDBÏÖÁËöÖÅäíÎóºÍöÒÖÂÐÔíÎóÔÚí'TStuData'ÖÐÃíµÄÔÏóIDΪ'TCardCategory'µÄDBCCáûÔÏó'TCardCategory'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TCardTypeID'µÄDBCCáûÔÏó'TCardTypeID'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TCardTypeList'µÄDBCCáûÔÏó'TCardTypeList'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TEmpData'µÄDBCCáûÔÏó'TEmpData'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TEmpData'µÄDBCCáûÔÏó'TEmpData'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TPrint'µÄDBCCáûÔÏó'TPrint'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TBankBranch'µÄDBCCáûÔÏó'TBankBranch'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐ'TSchool'µÄDBCCáûÔÏó'TSchool'ÓÐÐÐÕâÐÐÐÎÓÚÒÖÐCHECKDBÏÖÁËöÖÅäíÎóºÍöÒÖÂÐÔíÎóÔÚÊýÝâ'KCMCDB'ÖÐrepairallowdatalossÊÇ×îµÍµÄÐÞðÔÓÚÓÉDBCCCHECKDB(KCMCDB)ÏÖµÄíÎóøÑÔDBCCÖÐÐÍêÏÈçûDBCCÊäöÁËíÎóÐÅÏÇëÓëϵÍÜÀíÔÁªÏµsqlÖеÄÝÒªÔÚsqlÖÐÔ,Ê×ÏÈÔÚsqlÖÐÔ,ȺóÑÔñæÈÝsql(),ݺóÔÙÔÚsqlÖÖÔ,ÓÃmdfºÍldfÀÝÊýÝâÊ×ÏÈÒªÖÀëÊýÝâÓÒüÝÊýÝâÈÎÎñÖÀëÔÊýÝâÖÀëÊýÝâµÄreadonlyҪΪfalseÖÀëºóÔÚsqlµÄdataÄÂÏÂÕҵҪݵÄmdfºÍldfÊýÝâÔ,ÊÑÔñÓÊýÝâÑÔñÔÓµÄmdfºÍldfÎÄþÓÉÒªÅÐÏÒªÓµÄÊýÝâÊÇñΪÖÁÈçûÊÇҪȵôÖÁÊôÐÔÒªÓµÄÊýÝâÎÄþmdfºÍldfÎÄþµÄÈÉèÖÃÖÐÉèÖÃuserÓÃÍêÈØÖÆÈÏÞΪÊýÝâÎÄþµÄÊôÐÔÉèÖÃɺóÅÉÒÔÓñÔòáíÒªÓµÄÊýÝâΪÖÁÒªµöÊýÝâÅÊ,ÓÒüµöµÄÊýÝâÈÎÎñÉúÉÅÒÔÏÂÊÇsqlÓïäÝÔ,ÊýÝâº*ÝÊýÝâ×Þ**µÓÃÊÀýݵÇÊýÝâexecpbackupdbbkpath='c:',bkfname='dbDATEdbbak'îÒìݵÇÊýÝâexecpbackupdbbkpath='c:',bkfname='dbDATEdfbak',bktype='DF'ݵÇÊýÝâÈÕÖexecpbackupdbbkpath='c:',bkfname='dbDATElogbak',bktype='LOG'*ifexists(select*fromdbosysobjectswhereid=objectid(N'dbopbackupdb')andOBJECTPROPERTY(id,N'IsProcedure')=)dropproceduredbopbackupdbGOcreateprocpbackupdbdbnamesysname='',ҪݵÄÊýÝâÃûÆ,ÖÔòݵÇÊýÝâbkpathnvarchar()='',ÝÎÄþµÄæÅÄÂ,ÖÔòÊÓÃSQLÄÈϵÄÝÄÂbkfnamenvarchar()='',ÝÎÄþÃû,ÎÄþÃûÖÐÉÒÔÓÃDBNAMEúíÊýÝâÃû,DATEúíÈÕÆÚ,TIMEúíÊäbktypenvarchar()='DB',ÝÀàÐÍ:'DB'ÝÊýÝâ,'DF'îÒìÝ,'LOG'ÈÕÖÝappendfilebit=×ÓÇÝÎÄþasdeclaresqlvarchar()ifis(dbname,'')=''setdbname=dbname()ifis(bkpath,'')=''setbkpath=dbofgetdbpath()ifis(bkfname,'')=''setbkfname='DBNAMEDATETIMEBAK'setbkfname=replace(replace(replace(bkfname,'DBNAME',dbname),'DATE',convert(varchar,getdate(),)),'TIME',replace(convert(varchar,getdate(),),':',''))setsql='backup'casebktypewhen'LOG'then'log'else'database'enddbname'todisk='''bkpathbkfname'''with'casebktypewhen'DF'then'DIFFERENTIAL,'else''endcaseappendfilewhenthen'NOINIT'else'INIT'endprintsqlexec(sql)go*ÖÊýÝâ×Þ**µÓÃÊÀýÍêÕûÖÊýÝâexecpRestoreDbbkfile='c:dbdbbak',dbname='db'îÒìÝÖexecpRestoreDbbkfile='c:dbdbbak',dbname='db',retype='DBNOR'execpbackupdbbkfile='c:dbdfbak',dbname='db',retype='DF'ÈÕÖÝÖexecpRestoreDbbkfile='c:dbdbbak',dbname='db',retype='DBNOR'execpbackupdbbkfile='c:dblogbak',dbname='db',retype='LOG'*ifexists(select*fromdbosysobjectswhereid=objectid(N'dbopRestoreDb')andOBJECTPROPERTY(id,N'IsProcedure')=)dropproceduredbopRestoreDbGOcreateprocpRestoreDbbkfilenvarchar(),ÒåÒªÖµÄÝÎÄþÃûdbnamesysname='',ÒåÖºóµÄÊýÝâÃû,ÄÈÏΪݵÄÎÄþÃûdbpathnvarchar()='',ÖºóµÄÊýÝâæÅÄÂ,ÖÔòΪSQLµÄÄÈÏÊýÝÄÂretypenvarchar()='DB',ÖÀàÐÍ:'DB'ÍêÊÂÖÊýÝâ,'DBNOR'ΪîÒìÖ,ÈÕÖÖøÐÐÍêÕûÖ,'DF'îÒìݵÄÖ,'LOG'ÈÕÖÖfilenumberint=,ÖµÄÎÄþºÅoverexistbit=,ÊÇñÇÒÑ,æÔÚµÄÊýÝâ,öretypeΪkilluserbit=ÊÇñØÕÓÃÊÓÃøÌ,öoverexist=ÊÓÐÐasdeclaresqlvarchar()µÃµÖºóµÄÊýÝâÃûifis(dbname,'')=''selectsql=reverse(bkfile),sql=casewhencharindex('',sql)=thensqlelsesubstring(sql,charindex('',sql),)end,sql=casewhencharindex('',sql)=thensqlelseleft(sql,charindex('',sql))end,dbname=reverse(sql)µÃµÖºóµÄÊýÝâæÅÄÂifis(dbpath,'')=''setdbpath=dbofgetdbpath('')ÉúÉÊýÝâÖÓïäsetsql='restore'caseretypewhen'LOG'then'log'else'database'enddbname'fromdisk='''bkfile'''''withfile='cast(filenumberasvarchar)casewhenoverexist=andretypein('DB','DBNOR')then',replace'else''endcaseretypewhen'DBNOR'then',NORECOVERY'else',RECOVERY'endprintsqlÌíÓÒÆÂß,ÎÄþµÄÀíifretype='DB'orretype='DBNOR'beginÓÝÎÄþÖÐñÈÂß,ÎÄþÃûdeclarelfnnvarchar(),tpchar(),iintÁÙÊí,æñȵÄÐÅÏcreatetable#tb(lnnvarchar(),pnnvarchar(),tpchar(),fgnnvarchar(),sznumeric(,),Msznumeric(,))ÓÝÎÄþÖÐñÈÐÅÏinsertinto#tbexec('restorefilelistonlyfromdisk='''bkfile'''')declare#fcursorforselectln,tpfrom#tbopen#ffetchnextfrom#fintolfn,tpseti=whilefetchstatus=beginselectsql=sql',move'''lfn'''to'''dbpathdbnamecast(iasvarchar)casetpwhen'D'then'mdf'''else'ldf'''end,i=ifetchnextfrom#fintolfn,tpendclose#fdeallocate#fendØÕÓÃøÌÀíifoverexist=andkilluser=begindeclarespidvarchar()declare#spidcursorforselectspid=cast(spidasvarchar())frommastersysprocesseswheredbid=dbid(dbname)open#spidfetchnextfrom#spidintospidwhilefetchstatus=beginexec('kill'spid)fetchnextfrom#spidintospidendclose#spiddeallocate#spidendÖÊýÝâexec(sql)

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/18

SQL2000 数据库MDF损坏了

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利