下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 2008年福建省漳州市中考语文真题及答案

2008年福建省漳州市中考语文真题及答案.doc

2008年福建省漳州市中考语文真题及答案

黑暗里的绿光
2019-05-28 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2008年福建省漳州市中考语文真题及答案doc》,可适用于综合领域

年漳州市初中毕业暨高中阶段招生考试语文试卷(满分:分考试时间:分钟)友情提示:请把所有答案填写(涂)到答题卡上!请不错位、越界答题。第一部分:听说能力(分)一、听录音完成一题。(请注意:一题读一遍一题读两遍)(分)、请把听到的一句话写在下面的田字格里(要求书写正确、工整)。                                                、下面词语读音错误的一项是(  )A.溺爱 B、休憩 C、肆无忌禅  D、弄巧成拙、听下面一句话话中“盛名”的意思是(  )A、很大的荣誉 B、盛大的事情  C、很大的名望  D、极力称赞、听下面一则消息回答问题。()()、请根据下面设置的情境回答问题。第二部分积累与运用(分)二、积累与运用。(分)、按要求填空。(以回答正确的道题计分)()一代天骄               。(毛泽东《沁园春·雪》)()飞来山上千寻塔闻说鸡鸣见日升。                 。(王安石《登飞来峰》)()       ,      古道西风瘦马。(马致远《天净沙·秋思》)()我们常用李商隐《无题》中的“        ,       ”来赞美人们无私奉献的猜伸。()《桃花源记》中描绘桃花林中草美花繁的语句是           。                  。()在古代诗歌史上“酒”是诗人吟咏的灵感源泉。请你写出古诗词中含有“酒”字的完整的两句:                    。(课内外均可)()奇文共欣赏        。(陶渊明《移居》)、名著阅读。()仔细观察右边这幅图请你简要介绍与之相关的故事情节(至少用一个成语不少于字)。                        (附图)()根据示例将下面的歇后语补充完整。林冲误闯白虎堂(           )(      )借荆州有借无还猪八戒耍把式(     )、漳州物产丰富人杰地灵文化底蕴丰厚民俗风情多姿。改革开放以来许多技艺文化传承创新发扬光大形成了漳州特有的技艺和特色文化。请模仿示例抓住事物的特点用一句话介绍布袋木偶戏、漳浦剪纸.(要求写个字)示例:潭州片仔痰:神州妙药八宝丹布袋木偶戏:                    漳浦剪纸:                     第三部分阅读能力(分)三、比较阅读【甲】【乙】两个文段完成第一题。(分)【甲】秋水时至百川灌河。泾流之大两涘渚崖之间不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜以天下之美为尽在己。顺流而东行至于北海。东面而视不见水端。于是焉河伯始旋其面目望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百以为莫己若’者我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻而轻伯夷之义者始吾弗信今我睹子之难穷也吾非至于子之门则殆矣。吾长见笑于大方之家。”(选自《庄于·秋水》)【乙】黄帝将见大隗()乎具茨()之山   适遇牧马童子问涂()焉曰:“若知具茨之山乎?”曰:“然。”“若知大隗之所存乎?”曰:“然。”黄帝曰:“异哉小童!非徒知具茨之山又知大隗之所存。请问为天下。”小童辞()。黄帝又问。小童曰:“夫为天下者亦奚()以异乎牧马者哉?亦去其害马者而已矣。”黄帝再拜稽首称天师而退。(选自《庄子·徐无鬼》【注释】()大隗(wěi)传说中的神名。()具茨:山名  ()涂:同“途”路。()辞:谢绝。()奚:何什么。、解释下列加点字的意思.()秋水时至         ()河伯始旋其面目      ()黄帝将见大隗乎具茨之山     ()亦去其害马者而已矣     .下列加点字意思相同的一项是(  )A、()河伯始旋其面目 ()亦去其害马者而已矣B、()望洋向若而叹曰 ()若知具茨之山乎C、()河伯欣然自喜  ()曰:“然。”D、()于是焉     ()是进亦忧退亦忧、把下面的句子翻译成现弋汉语。()闻道百以为莫己若。()夫为天下者亦奚以异乎牧马者哉?、从甲文、乙文中各提炼出一个成语然后概括河伯和黄帝身上的共同点。.请说说黄帝的做法对我们今天的学习和生活有怎样的借鉴作用?四、阅读下面的文章。完成一题。(分)“识时务者为俊杰”这为至理名言历来被视为有逃避变节的嫌疑其实不然。小到个人的自我设计大到国家的大政方针随着内部条件和外部环境的变化难免要作出调整改变甚至于不得不放弃。知难而进者固然可喜审时度势善于放弃更难能可贵!鲁迅是万人敬仰的大文豪。当初他曾经选择了学医救国的道路。但当他认识到要拯救中华只有先拯救国人那麻木的灵魂时便毅然放弃了他的最初选择弃医从文拿起笔杆子同敌人作殊死斗争。试想如果没有他的放弃无数的国民能战胜愚昧争来今天的幸福生活吗?可见放弃可以使生命得到升华甚至可以造福万民。放弃也是一种大智。今天的放弃是为了明天的得到。干事业的人不会计较一时的得失。苦苦的挽留夕阳是傻人久久的感伤春光是蠢人。什么也不放弃的人往往会失去更珍贵的东西。舍不得家庭的温馨就会羁绊起程的脚步迷恋手中的鲜花很可能就耽误了你美好的青春。人生旅途上要学会珍惜珍惜自己在事业上取得的哪怕是极其微小的成绩和荣誉因为任何微小的成绩和荣誉都来之不易都曾经为之付出过艰辛。俗话说“聚沙成塔”,“滴水成冰”都含有“积少成多”这样一个简单朴素的辩证法。我们在前进过程中的每一个进步都是可贵的。然而人生路途上只学会珍惜是不够的还要学会放弃。这个放弃不是通常说的去掉他的特定含义是提醒自己不要过于迷恋已经取得的哪怕是相当显著的成绩和荣誉不要因为对已经取得的成绩和荣誉沾沾自喜而耽误了向前赶路去摘取更为辉煌的人生成果。俗语“山外有山楼外有楼”就是告诫人们不要自满不要停止继续进取的步伐。泰戈尔在《飞鸟集》中写道:“只管走过去不要逗留着去采了花朵来保存因为一路上花朵会继续开放的。”为了采集眼前的花朵而花费太多的时间和精力是不值得的道路正长前面尚有更多的花朵让我们一路走下去。曾经有这样一个故事:古时候一个少年背负着一个沙锅前行不小心绳子断了沙锅也掉到地上碎了可是少年去头也不回的继续前行。路人喊住少年问:“你不知道你的沙锅碎了吗?”少年回答:“知道”。路人又问:“那为什么不回头看看?”少年说:“已经碎了回头何益?”说罢继续赶路。听完这个故事不知道你有没有一点感悟。这个少年是对的既然沙锅已经碎了回头看了又看有什么用呢?这正如人生中的许多失败一样已经无法挽回再去惋惜悔恨也于事无补。与其在病苦中挣扎浪费时间还不如重新找到一个目标再一次奋发努力。还是让我们学会放弃吧!像那个少年一样。不要因为失败而做无谓的自责和叹息。当我们真正学会放弃时才会发现那才是一种真正的超越一种真正的战胜自我的强者姿态。也许有时我们只看到了放弃时的痛苦而忘记了那些如果我们不放弃就会得到的更大的痛苦。所以我们要学会钦弃。(选自《杂文月刊》)、阅读全文请你为文章拟个恰当的题目。、文中运用了多种论证方法请指出其中一种论证方法并举例分析其作用。.请结合语境在文中的横线上填写适当的句子使之成为排比句。珍惜它就是珍惜自己的劳动                                               。、根据文中表达的基本观点判断下面两句名言能否作为本文的道理论据并说明理由。名言一:人不可有傲气但不可无傲骨。徐悲鸿名言二:鱼我所欲也熊掌亦我所欲也。二者不可得兼舍鱼而取熊掌者也。《孟子》、生活中你肯定有过“放弃”之举请结合实例谈谈自己的体会。五、阅读下面的文章完成题。(分)木棉花开①坐在办公桌前不经意的向窗外望去眼前的情景顿时令我惊呆了窗外的枝丫上何时挂满了红花那花开得轰轰烈烈红红火火而我竟浑然不觉。②搬到政府大楼上班已经半年多了原以为每日与我隔窗相望的是一棵枯老的树:虽然挺拔却仅有一般粗细的躯干叶子稀稀拉拉枝干也不繁茂终年不见开花、结果对此我总觉得有些沮丧。院子里还有许多常青植物虽然欣欣向荣却总觉得没有些许的变化似乎有些呆板。看着灰白色的枝干笔直地冲向云霄我在认知里仔细搜寻:我曾把它当作是作家茅盾笔下的白杨树笔直的干笔直的枝……哪怕只有碗来粗细罢它却努力向上发展我也曾把它当作是鲁迅《秋夜》里枣树默默地铁似的直刺着奇怪而高的天空。它虽光秃秃的一叶不挂但骨子里却透着精气。然而冬去春来这毫不起眼的枯树竟喷出了“火焰”硕大的花朵像一团团火苗在枝头跳跃着燃起了新的生命。这突如其来的绽放似那腾空而起的火树银花定格在咫尺之间好美!③这棵毫不起眼的枯树就是木棉树直到今天我才真正认识了它。春天时一树橙红夏天绿叶成荫秋天枝叶萧瑟冬天秃枝寒树。早春二、三月木棉萧瑟的枯枝上先是绽故了满树火红接着新芽才萌发。木棉树花落后长出长椭圆形的葫果成熟后果英开裂果中的棉絮随风飘落。朵朵棉絮飘浮空中如下六月雪一般有一番特别的情趣。④木棉树因其属于速生、强阳性树种树冠总是高出附近周围的树群以争取阳光雨露这种奋发向上的精神及鲜明似火的大红花被人誉之为英雄树、英雄花。有记载最早的“英雄花”见于清人陈恭尹他在《木棉花歌》中形容木棉花“浓须大面好英雄壮气高冠何落落”。⑤正当我陷入沉思“啪”的一声一朵碗大的木棉花猛然地跌落掷地有声、干脆利落。拾起木棉花我突然觉得有些惋惜那还是开的正盛的花朵娇艳欲滴的花瓣里饱含着充足的水分通体透红的花朵仍完好无损。在这一年的大部分时间里它是安静的默默无闻地积蓄着力量而后这一树的灿烂迸发了参天的无限辉煌。一年的精华沉淀一年的淡定从容直到此时此刻,满树的红花见证了它的存在满堂的喝彩彰显了它的内力。⑥我手捧落花泪流满面木棉花落在了树下的草坪上还是很美。花开花落之间你已向世人展现了最华美的乐章用心、用情精心谱写。这就已足够了!古往今来有多少人穷其一生就是为了成就一项人生事业名垂青史“养兵千日用在一时”保家卫国的士兵们在平时同样是普普通通的匹夫而在某一场战役中因着心中爱祖国爱人民的无限赤子情怀他们将毕生追求化作祖国锦绣河山。其实各行各业的人们也一样他们都是国家建设的基石都是人民生活稳定的护卫者他们同样用自己平凡的人生在平凡的岗位上做出不平凡的业绩实现自己的人生价值。⑦而你火红的木棉花一年一次在天地灰蒙蒙的四月展现自己你的高冠艳花将一切漠视甚至耻笑你的狂徒温柔的扫荡。何须追求永世的绚烂呢?一步一个脚印脚踏实地生活所给予每一个生命的尊重都是一样的所得所失何苦斤斤计较。不追求个性张扬却愿如你默默无闻始终透着那般无视权贵又不谐峰蝶的傲然正气最后给人一种惊喜生命也同样精彩。(选自《闽南日报》年月日有删改).阅读第①段你觉得作者为什么会“惊呆”(请用原文回答).请根据②一④段的内容概括出木棉的特点。(答出个即可)、文章行文流畅语言出彩。请从文中找出你最喜欢的一句子加以赏析。、结合文章的内容说说你对生命和人生价值的理解。.阅读下面链接的材料按要习回答问题。材料一:湖南遭遇了年一遇的冰冻天气交通、电力等行业涌现了一大批杭击雪灾的勇士。电力员工罗文海、罗长明、周景华在高压线路上人工除冰时因线路覆冰太厚铁塔不堪重负而坍塌人不幸殉职。材料二:汉川地震时谭千秋老师张开双臂用身体死死地护着四个学生让四个学生得以生还。他用自己岁的宝贵生命诠释了爱与责任的师德灵魂。()请你在网上发帖悼念注意给自己起个富有个性的昵称不要用真。帖子一:网友昵称 小桥流水悼词:冰雪消融春意盎然而烈士们却永远地去了。他们的灵魂依然还留在杭击雪灾的第一线永驻在灾区人民的心田。致可敬可爱的人。帖子二:网友昵称 【        】悼词:                                ()根据链接的材料结合选文内容完成下联。上联:抗灾勇士以身殉职情融寒天冰下联:               第四部分写作能力(分)六、根据下面要求完成第题。(分)、下面两个题目任选一题作文。()题目:幸福像花儿一样()沐浴着阳光万物茁壮成长沐浴着亲情我们度过欢乐时光沐浴着关怀我们拥有信心拥有希望……请以“沐浴”为话题自拟题目写一篇文章。要求:①文体不限字数不少于字(诗歌不少于行)。②要写出真情实感。③书写规范字迹清楚卷面整洁。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/11

2008年福建省漳州市中考语文真题及答案

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利