下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 2013年最新《通用规范汉字表》带拼音3500常用字

2013年最新《通用规范汉字表》带拼音3500常用字.doc

2013年最新《通用规范汉字表》带拼音3500常用字

心痛才能忘_
2019-02-12 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《2013年最新《通用规范汉字表》带拼音3500常用字doc》,可适用于活动策划领域

cd《通用规范汉字表》一级字表一画一y乙yǐ二画二ar十shí丁dng厂chǎng七q卜bo八bü人rn入rù儿r匕bǐ几jǐ九jiǔ刁diüo了le刀düo力lì乃nǎi又yu三画三sün干gàn于yú亏ku工gōng土tǔ士shì才cái下xià寸cùn大dà丈zhàng与yǔ万wàn上shàng小xiǎo口kǒu山shün巾jn千qiün乞qi川chuün亿yì个ga夕x久jiǔ么me勺sháo凡fán丸wán及jí广guǎng亡wáng门mn丫yü义yì之zh尸sh己jǐ已yǐ巳sì弓gōng子zǐ卫wai也yt女nǚ刃ran飞fyi习xí叉chü马mǎ乡xiüng四画丰fyng王wáng开küi井jǐng天tiün夫fū元yuán无wú云yún专zhuün丐gài扎zhü艺yì木mù五wǔ支zh厅tng不bù犬quǎn太tài区qū历lì歹dǎi友yǒu尤yu匹pǐ车chy巨jù牙yá屯tún戈gy比bǐ互hù切qiy瓦wǎ止zhǐ少shǎo曰yuy日rì中zhōng贝bai冈güng内nai水shuǐ见jiàn午wǔ牛niú手shǒu气qì毛máo壬rn升shyng夭wüi长cháng仁rn什shn片piàn仆pú化huà仇chu币bì仍rng仅jǐn斤jn爪zhǎo反fǎn介jia父fù从cng仑lún今jn凶xiōng分fyn乏fá公gōng仓cüng月yua氏shì勿wù欠qiàn风fyng丹dün匀yún乌wū勾gōu凤fang六liù文wn亢kàng方füng火huǒ为wi斗du忆yì计jì订dìng户hù认ran冗rǒng讥j心xn尺chǐ引yǐn丑chǒu巴bü孔kǒng队duì办bàn以yǐ允yǔn予yǔ邓dang劝quàn双shuüng书shū幻huàn五画玉yù刊kün未wai末m示shì击j打dǎ巧qiǎo正zhang扑pū卉huì扒bü功gōng扔ryng去qù甘gün世shì艾ài古gǔ节ji本btn术shù可kt丙bǐng左zuǒ厉lì石shí右yu布bù夯hüng戊wù龙lng平píng灭mia轧zhá东dōng卡kǎ北bti占zhàn凸tū卢lú业ya旧jiù帅shuài归gu旦dàn目mù且qit叶ya甲jiǎ申shyn叮dng电diàn号hào田tián由yu只zh叭bü史shǐ央yüng兄xiōng叽j叼diüo叫jiào叩ku叨düo另lìng叹tàn冉rǎn皿mǐn凹üo囚qiú四sì生shyng矢shǐ失sh乍zhà禾h丘qiū付fù仗zhàng代dài仙xiün们men仪yí白bái仔zǎi他tü斥chì瓜guü乎hū丛cng令lìng用yng甩shuǎi印yìn尔tr乐la句jù匆cōng册ca卯mǎo犯fàn外wài处chù冬dōng鸟niǎo务wù包büo饥j主zhǔ市shì立lì冯fng玄xuán闪shǎn兰lán半bàn汁zh汇huì头tu汉hàn宁níng穴xu它tü讨tǎo写xit让ràng礼lǐ训xùn议yì必bì讯xùn记jì永yǒng司s尼ní民mín弗fú弘hng出chū辽liáo奶nǎi奴nú召zhào加jiü皮pí边biün孕yùn发fü圣shang对duì台tái矛máo纠jiū母mǔ幼yu丝s六画邦büng式shì迂yū刑xíng戎rng动dng扛káng寺sì吉jí扣ku考kǎo托tuō老lǎo巩gǒng圾j执zhí扩ku扫sǎo地dì场chǎng扬yáng耳tr芋yù共gng芒máng亚yà芝zh朽xiǔ朴pǔ机j权quán过gu臣chn吏lì再zài协xi西x压yü厌yàn戌qu在zài百bǎi有yǒu存cún而r页ya匠jiàng夸kuü夺du灰hu达dá列lia死sǐ成chng夹jiá夷yí轨guǐ邪xi尧yáo划huá迈mài毕bì至zhì此cǐ贞zhyn师sh尘chn尖jiün劣lia光guüng当düng早zǎo吁xū吐tǔ吓xià虫chng曲qǔ团tuán吕lǚ同tng吊diào吃ch因yn吸x吗ma吆yüo屿yǔ屹yì岁suì帆fün回huí岂qǐ则z刚güng网wǎng肉ru年nián朱zhū先xiün丢diū廷tíng舌sh竹zhú迁qiün乔qiáo迄qì伟wti传chuán乒png乓püng休xiū伍wǔ伏fú优yōu臼jiù伐fá延yán仲zhng件jiàn任ran伤shüng价jià伦lún份fan华huá仰yǎng仿fǎng伙huǒ伪wti自zì伊y血xua向xiàng似sì后hu行háng舟zhōu全quán会huì杀shü合h兆zhào企qǐ众zhng爷y伞sǎn创chuàng肌j肋lai朵duǒ杂zá危wyi旬xún旨zhǐ旭xù负fù匈xiōng名míng各ga多duō争zhyng色sa壮zhuàng冲chōng妆zhuüng冰bng庄zhuüng庆qìng亦yì刘liú齐qí交jiüo衣y次cì产chǎn决ju亥hài充chōng妄wàng闭bì问wan闯chuǎng羊yáng并bìng关guün米mǐ灯dyng州zhōu汗hàn污wū江jiüng汛xùn池chí汝rǔ汤tüng忙máng兴xìng宇yǔ守shǒu宅zhái字zì安ün讲jiǎng讳huì军jūn讶yà许xǔ讹论lùn讼sng农nng讽ftng设sha访fǎng诀ju寻xún那nà迅xùn尽jìn导dǎo异yì弛chí孙sūn阵zhan阳yáng收shōu阶jiy阴yn防fáng奸jiün如rú妇fù妃fyi好hǎo她tü妈mü戏xì羽yǔ观guün欢huün买mǎi红hng驮tu纤xiün驯xùn约yuy级jí纪jì驰chí纫ran巡xún七画寿shu弄nng麦mài玖jiǔ玛mǎ形xíng进jìn戒jia吞tūn远yuǎn违wi韧ran运yùn扶fú抚fǔ坛tán技jì坏huài抠kōu扰rǎo扼a拒jù找zhǎo批p址zhǐ扯cht走zǒu抄chüo贡gng汞gǒng坝bà攻gōng赤chì折zh抓zhuü扳bün抡lūn扮ban抢qiǎng孝xiào坎kǎn均jūn抑yì抛püo投tu坟fn坑kyng抗kàng坊füng抖dǒu护hù壳k志zhì块kuài扭niǔ声shyng把bǎ报bào拟nǐ却qua抒shū劫ji芙fú芜wú苇wti芽yá花huü芹qín芥gài芬fyn苍cüng芳füng严yán芦lú芯xn劳láo克ka芭bü苏sū杆gǎn杠gàng杜dù材cái村cūn杖zhàng杏xìng杉shün巫wū极jí李lǐ杨yáng求qiú甫fǔ匣xiá更gang束shù吾wú豆du两liǎng酉yǒu丽lì医y辰chn励lì否fǒu还hái尬gà歼jiün来lái连lián轩xuün步bù卤lǔ坚jiün肖xiüo旱hàn盯dng呈chng时shí吴wú助zhù县xiàn里lǐ呆düi吱zh吠fai呕ǒu园yuán旷kuàng围wi呀ya吨dūn足zú邮yu男nán困kùn吵chǎo串chuàn员yuán呐nà听tng吟yín吩fyn呛qiàng吻wtn吹chu呜wū吭kyng吧ba邑yì吼hǒu囤dùn别bi吮shǔn岖qū岗gǎng帐zhàng财cái针zhyn钉dìng牡mǔ告gào我wǒ乱luàn利lì秃tū秀xiù私s每mti兵bng估gū体tǐ何h佐zuǒ佑yu但dàn伸shyn佃tián作zu伯b伶líng萱yōng低d你nǐ住zhù位wai伴bàn身shyn皂zào伺cì佛f囱cōng近jìn彻cha役yì返fǎn余yú希x坐zu谷gǔ妥tuǒ含hán邻lín岔chà肝gün肛güng肚dù肘zhǒu肠cháng龟gu甸diàn免miǎn狂kuáng犹yu狈bai角jiǎo删shün条tiáo彤tng卵luǎn灸jiǔ岛dǎo刨páo萨yíng饭fàn饮yǐn系xì言yán冻dng状zhuàng亩mǔ况kuàng床chuáng库kù庇bì疗liáo吝lìn应yìng这zha冷ltng庐lú序xù辛xn弃qì冶yt忘wàng闰rùn闲xián间jiün闷man判pàn兑duì灶zào灿càn灼zhu弟dì汪wüng沐mù沛pai汰tài沥lì沙shü汽qì沃w沦lún汹xiōng泛fàn沧cüng没mi沟gōu沪hù沈shtn沉chn沁qìn怀huái忧yōu忱chn快kuài完wán宋sng宏hng牢láo究jiū穷qing灾züi良liáng证zhang启qǐ评píng补bǔ初chū社sha祀sì识shí诈zhà诉sù罕hǎn诊zhtn词cí译yì君jūn灵líng即jí层cng屁pì尿niào尾wti迟chí局jú改gǎi张zhüng忌jì际jì陆lù阿ü陈chn阻zǔ附fù坠zhuì妓jì妙miào妖yüo姊zǐ妨füng妒dù努nǔ忍rtn劲jìn矣yǐ鸡j纬wti驱qū纯chún纱shü纲güng纳nà驳b纵zng纷fyn纸zhǐ纹wn纺fǎng驴lǘ纽niǔ八画奉fang玩wán环huán武wǔ青qng责z现xiàn玫mi表biǎo规gu抹mǒ卦guà坷ky坯p拓tu拢lǒng拔bá坪píng拣jiǎn坦tǎn担dün坤kūn押yü抽chōu拐guǎi拖tuō者zht拍püi顶dǐng拆chüi拎ln萰yōng抵dǐ拘jū势shì抱bào拄zhǔ垃lü拉lü拦lán幸xìng拌bàn拧nǐng拂fú拙zhuō招zhüo坡pō披p拨bō择z抬tái拇mǔ拗niù其qí取qǔ茉m苦kǔ昔x苛ky若ru茂mào苹píng苗miáo英yng苟gǒu苑yuàn苞büo范fàn直zhí茁zhu茄qi茎jng苔tái茅máo枉wǎng林lín枝zh杯byi枢shū柜guì枚mi析x板bǎn松sōng枪qiüng枫fyng构gu杭háng杰ji述shù枕zhtn丧sàng或hu画huà卧w事shì刺cì枣zǎo雨yǔ卖mài郁yù矾fán矿kuàng码mǎ厕ca奈nài奔byn奇qí奋fan态tài欧ōu殴ōu垄lǒng妻q轰hōng顷qǐng转zhuǎn斩zhǎn轮lún软ruǎn到dào非fyi叔shū歧qí肯ktn齿chǐ些xiy卓zhu虎hǔ虏lǔ肾shan贤xián尚shàng旺wàng具jù味wai果guǒ昆kūn国gu哎üi咕gū昌chüng呵hy畅chàng明míng易yì咙lng昂áng迪dí典diǎn固gù忠zhōng呻shyn咒zhu咋zǎ咐fù呼hū鸣míng咏yǒng呢ne咄duō咖gü岸àn岩yán帖tiy罗lu臶zhì帕pà岭lǐng凯kǎi败bài账zhàng贩fàn贬biǎn购gu贮zhù图tú钓diào制zhì知zh迭di氛fyn垂chuí牧mù物wù乖guüi刮guü秆gǎn和h季jì委wti秉bǐng佳jiü侍shì岳yua供gng使shǐ例lì侠xiá侥jiǎo版bǎn侄zhí侦zhyn侣lǚ侧ca凭píng侨qiáo佩pai货hu侈chǐ依y卑byi的de迫p质zhì欣xn征zhyng往wǎng爬pá彼bǐ径jìng所suǒ舍sht金jn刹shü命mìng肴yáo斧fǔ爸bà采cǎi觅mì受shu乳rǔ贪tün念niàn贫pín忿fan肤fū肺fai肢zh肿zhǒng胀zhàng朋png股gǔ肮üng肪fáng肥fi服fú胁xi周zhōu昏hūn鱼yú兔tù狐hú忽hū狗gǒu狞níng备bai饰shì饱bǎo饲sì变biàn京jng享xiǎng庞páng店diàn夜ya庙miào府fǔ底dǐ疟na疙ge疚jiù剂jì卒zú郊jiüo庚gyng废fai净jìng盲máng放fàng刻ka育yù氓mng闸zhá闹nào郑zhang券quàn卷juǎn单dün炬jù炒chǎo炊chu炕kàng炎yán炉lú沫m浅qiǎn法fǎ泄xia沽gū河h沾zhün泪lai沮jǔ油yu泊b沿yán泡pào注zhù泣qì泞nìng泻xia泌mì泳yǒng泥ní沸fai沼zhǎo波bō泼pō泽z治zhì怔zhyng怯qia怖bù性xìng怕pà怜lián怪guài怡yí学xu宝bǎo宗zōng定dìng宠chǒng宜yí审shtn宙zhu官guün空kōng帘lián宛wǎn实shí试shì郎láng诗sh肩jiün房fáng诚chng衬chan衫shün视shì祈qí话huà诞dàn诡guǐ询xún该güi详xiáng建jiàn肃sù录lù隶lì帚zhou屉tì居jū届jia刷shuü屈qū弧hú弥mí弦xián承chng孟mang陋lu陌m孤gū陕shǎn降jiàng函hán限xiàn妹mai姑gū姐jit姓xìng妮n始shǐ姆mǔ迢tiáo驾jià叁sün参cün艰jiün线xiàn练liàn组zǔ绅shyn细xì驶shǐ织zh驹jū终zhōng驻zhù绊bàn驼tu绍shào绎yì经jng贯guàn九画契qì贰ar奏zu春chūn帮büng玷diàn珍zhyn玲líng珊shün玻bō毒dú型xíng拭shì挂guà封fyng持chí拷kǎo拱gǒng项xiàng垮kuǎ挎kuà城chng挟jiü挠náo政zhang赴fù赵zhào挡dǎng拽zhuài哉züi挺tǐng括ku垢gu拴shuün拾shí挑tiüo垛duǒ指zhǐ垫diàn挣zhang挤jǐ拼pn挖wü按àn挥hu挪nu拯zhtng某mǒu甚shan荆jng茸rng革g茬chá荐jiàn巷xiàng带dài草cǎo茧jiǎn茵yn茶chá荒huüng茫máng荡dàng荣rng荤hūn萦yíng故gù胡hú荫yn荔lì南nán药yào辬biüo栈zhàn柑gün枯kū柄bǐng栋dng相xiüng查chá柏bǎi栅zhà柳liǔ柱zhù柿shì栏lán柠níng树shù勃b要yào柬jiǎn咸xián威wyi歪wüi研yán砖zhuün厘lí厚hu砌qì砂shü泵bang砚yàn砍kǎn面miàn耐nài耍shuǎ牵qiün鸥ōu残cán殃yüng轴zhu轻qng鸦yü皆jiy韭jiǔ背bai战zhàn点diǎn虐na临lín览lǎn竖shù省shtng削xuy尝cháng昧mai盹dǔn是shì盼pàn眨zhǎ哇wü哄hǒng哑yǎ显xiǎn冒mào萮yìng星xng昨zu咧lit昭zhüo畏wai趴pü胃wai贵guì界jia虹hng虾xiü蚁yǐ思s蚂mü虽su品pǐn咽yün骂mà勋xūn哗huá咱zán响xiǎng哈hü哆duo咬yǎo咳hüi咪m哪nǎ萯yō炭tàn峡xiá罚fá贱jiàn贴tiy贻yí骨gǔ幽yōu钙gài钝dùn钞chüo钟zhōng钢güng钠nà钥yào钦qn钧jūn钩gōu钮niǔ卸xia缸güng拜bài看kàn矩jǔ毡zhün氢qng怎ztn牲shyng选xuǎn适shì秒miǎo香xiüng种zhǒng秋qiū科ky重zhng复fù竿gün段duàn便biàn俩liǎng贷dài顺shùn修xiū俏qiào保bǎo促cù俄俐lì侮wǔ俭jiǎn俗sú俘fú信xìn皇huáng泉quán鬼guǐ侵qn禹yǔ侯hu追zhu俊jùn盾dùn待dài徊huí衍yǎn律lǜ很htn须xū叙xù剑jiàn逃táo食shí盆pn胚pyi胧lng胆dǎn胜shang胞büo胖pàng脉mài胎tüi勉miǎn狭xiá狮sh独dú狰zhyng狡jiǎo狱yù狠htn贸mào怨yuàn急jí饵tr饶ráo蚀shí饺jiǎo饼bing峦luán弯wün将jiüng奖jiǎng哀üi亭tíng亮liàng度dù迹jì庭tíng疮chuüng疯fyng疫yì疤bü咨z姿z亲qn音yn帝dì施sh闺gu闻wn闽mǐn阀fá阁g差chà养yǎng美mti姜jiüng叛pàn送sng类lai迷mí籽zǐ娄lu前qián首shǒu逆nì兹z总zǒng炼liàn炸zhà烁shu炮pào炫xuàn烂làn剃tì洼wü洁ji洪hng洒sǎ柒q浇jiüo浊zhu洞dng测ca洗xǐ活hu派pài洽qià染rǎn洛lu浏liú济jì洋yáng洲zhōu浑hún浓nng津jn恃shì恒hng恢hu恍huǎng恬tián恤xù恰qià恼nǎo恨han举jǔ觉jiào宣xuün宦huàn室shì宫gōng宪xiàn突tū穿chuün窃qia客ka诫jia冠guàn诬wū语yǔ扁biǎn袄ǎo祖zǔ神shn祝zhù祠cí误wù诱yu诲huì说shuō诵sng垦ktn退tuì既jì屋wū昼zhu屏píng屎shǐ费fai陡dǒu逊xùn眉mi孩hái陨yǔn除chú险xiǎn院yuàn娃wá姥lao姨yí姻yn娇jiüo姚yáo娜nà怒nù架jià贺ha萪yíng勇yǒng怠dài癸guǐ蚤zǎo柔ru垒lti绑bǎng绒rng结ji绕rào骄jiüo绘huì给gti绚xún骆lu络lu绝ju绞jiǎo骇hài统tǒng十画耕gyng耘yún耗hào耙pá艳yàn泰tài秦qín珠zhū班bün素sù匿nì蚕cán顽wán盏zhǎn匪fti捞lüo栽züi捕bǔ埂gtng捂wǔ振zhan载zǎi赶gǎn起qǐ盐yán捎shüo捍hàn捏niy埋mái捉zhuō捆kǔn捐juün损sǔn袁yuán捌bü都dōu哲zh逝shì捡jiǎn挫cu换huàn挽wǎn挚zhì热ra恐kǒng捣dǎo壶hú捅tǒng埃üi挨ái耻chǐ耿gtng耽dün聂nia恭gōng莽mǎng莱lái莲lián莫m莉lì荷h获hu晋jìn恶a莹yíng莺yng真zhyn框kuàng梆büng桂guì桔jú栖q档dàng桐tng株zhū桥qiáo桦huà栓shuün桃táo格g桩zhuüng校xiào核h样yàng根gyn索suǒ哥gy速sù逗du栗lì贾jiǎ酌zhu配pai翅chì辱rǔ唇chún夏xià砸zá砰pyng砾lì础chǔ破p原yuán套tào逐zhú烈lia殊shū殉xùn顾gù轿jiào较jiào顿dùn毙bì致zhì柴chái桌zhuō虑lǜ监jiün紧jǐn党dǎng逞chtng晒shài眠mián晓xiǎo哮xiào唠lào鸭yü晃huǎng哺bǔ晌shǎng剔t晕yūn蚌bàng畔pàn蚣gōng蚊wn蚪dǒu蚓yǐn哨shào哩lǐ圃pǔ哭kū哦恩yn鸯yüng唤huàn唁yàn哼hyng唧j啊ü唉üi唆suō罢bà峭qiào峨峰fyng圆yuán峻jùn贼zi贿huì赂lù赃züng钱qián钳qián钻zuàn钾jiǎ铁tit铃líng铅qiün缺quy氧yǎng氨ün特ta牺x造zào乘chng敌dí秤chang租zū积j秧yüng秩zhì称chyng秘mì透tu笔bǐ笑xiào笋sǔn债zhài借jia值zhí倚yǐ俺ǎn倾qng倒dǎo倘tǎng俱jù倡chàng候hu赁lìn俯fǔ倍bai倦juàn健jiàn臭chu舐sha躬gōng息x倔jua徒tú徐xú殷yn舰jiàn舱cüng般bün航háng途tú拿ná耸sǒng爹diy舀yǎo爱ài豺chái豹bào颁bün颂sng翁wyng胰yí脆cuì脂zh胸xiōng胳gy脏züng脐qí胶jiüo脑nǎo脓nng逛guàng狸lí狼láng卿qng逢fng鸵tu留liú鸳yuün皱zhu饿a馁nti凌líng凄q恋liàn桨jiǎng浆jiüng衰shuüi衷zhōng高güo郭guō席xí准zhǔn座zu症zhang病bìng疾jí斋zhüi疹zhtn疼tng疲pí脊jǐ效xiào离lí紊wtn唐táng瓷cí资z凉liáng站zhàn剖pōu竞jìng部bù旁páng旅lǚ畜chù阅yua羞xiū羔güo瓶píng拳quán粉ftn料liào益yì兼jiün烤kǎo烘hōng烦fán烧shüo烛zhú烟yün烙lào递dì涛tüo浙zha涝lào浦pǔ酒jiǔ涉sha消xiao涡wō浩hào海hǎi涂tú浴yù浮fú涣huàn涤dí流liú润rùn涧jiàn涕tì浪làng浸jìn涨zhǎng烫tàng涩sa涌yǒng悖bai悟wù悄qiüo悍hàn悔huǐ悯mǐn悦yua害hài宽kuün家jiü宵xiüo宴yàn宾bn窍qiào窄zhǎi容rng宰zǎi案àn请qǐng朗lǎng诸zhū诺nu读dú扇shàn诽fti袜wà袖xiù袍páo被bai祥xiáng课ka冥míng谁shuí调diào冤yuün谅liàng谆zhūn谈tán谊yì剥büo恳ktn展zhǎn剧jù屑xia弱ru陵líng祟suì陶táo陷xiàn陪pi娱yú娟juün恕shù娥娘niáng通tōng能nng难nán预yù桑süng绢juàn绣xiù验yàn继jì骏jùn十一画球qiú琐suǒ理lǐ琉liú琅láng捧ptng堵dǔ措cu描miáo域yù捺nà掩yǎn捷ji排pái焉yün掉diào捶chuí舎sha堆du推tu埠bù掀xiün授shu捻niǎn教jiào掏tüo掐qiü掠lt掂diün培pi接jiy掷zhì控kng探tàn据jù掘ju掺chün职zhí基j聆líng勘kün聊liáo娶qǔ著zhù菱líng勒la黄huáng菲fyi萌mng萝lu菌jūn萎wti菜cài萄táo菊jú菩pú萍píng菠bō萤yíng营yíng乾qián萧xiüo萨sà菇gū械xia彬bn梦mang婪lán梗gtng梧wú梢shüo梅mi检jiǎn梳shū梯t桶tǒng梭suō救jiù曹cáo副fù票piào酝yùn酗xù厢xiüng戚q硅gu硕shu奢shy盔ku爽shuǎng聋lng袭xí盛shang匾biǎn雪xut辅fǔ辆liàng颅lú虚xū辭biüo雀qua堂táng常cháng眶kuàng匙shi晨chn睁zhyng眯m眼yǎn悬xuán野yt啪pü啦lü曼màn晦huì晚wǎn啄zhu啡fyi距jù趾zhǐ啃ktn跃yua略la蚯qiū蛀zhù蛇sh唬hǔ累lai鄂a唱chàng患huàn啰luo唾tu唯wi啤pí啥shá啸xiào崖yá崎qí崭zhǎn逻lu崔cu帷wi崩byng崇chng崛ju婴yng圈quün铐kào铛düng铝lǚ铜tng铭míng铲chǎn银yín矫jiǎo甜tián秸jiy梨lí犁lí秽huì移yí笨ban笼lng笛dí笙shyng符fú第dì敏mǐn做zu袋dài悠yōu偿cháng偶ǒu偎wyi偷tōu您nín售shu停tíng偏piün躯qū兜dōu假jiǎ衅xìn徘pái徙xǐ得d衔xián盘pán舶b船chuán舵du斜xi盒h鸽gy敛liǎn悉x欲yù彩cǎi领lǐng脚jiǎo脖b脯fǔ豚tún脸liǎn脱tuō象xiàng够gu逸yì猜cüi猪zhū猎lia猫müo凰huáng猖chüng猛mtng祭jì馅xiàn馆guǎn凑cu减jiǎn毫háo烹pyng庶shù麻má庵ün痊quán痒yǎng痕hn廊láng康küng庸yōng鹿lù盗dào章zhüng竟jìng商shüng族zú旋xuán望wàng率lǜ阎yán阐chǎn着zhe羚líng盖gài眷juàn粘zhün粗cū粒lì断duàn剪jiǎn兽shu焊hàn焕huàn清qng添tiün鸿hng淋lín涯yá淹yün渠qú渐jiàn淑shū淌tǎng混hún淮huái淆xiáo渊yuün淫yín渔yú淘táo淳chún液ya淤yū淡dàn淀diàn深shyn涮shuàn涵hán婆p梁liáng渗shan情qíng惜x惭cán悼dào惧jù惕tì惟wi惊jng惦diàn悴cuì惋wǎn惨cǎn惯guàn寇ku寅yín寄jì寂jì宿xiǔ窒zhì窑yáo密mì谋mu谍di谎huǎng谐xi袱fu祷dǎo祸hu谓wai谚yàn谜mí逮dǎi敢gǎn尉wai屠tú弹dàn隋suí堕du随suí蛋dàn隅yú隆lng隐yǐn婚hūn婶shtn婉wǎn颇pō颈jǐng绩jì绪xù续xù骑qí绰chüo绳shng维wi绵mián绷byng绸chu综zōng绽zhàn绿lǜ缀zhuì巢cháo十二画琴qín琳lín琢zhu琼qing斑bün替tì揍zu款kuǎn堪kün塔tǎ搭dü堰yàn揩küi越yua趁chan趋qū超chüo揽lǎn堤d提tí博b揭jiy喜xǐ彭png揣chuüi插chü揪jiū搜sōu煮zhǔ援yuán搀chün裁cái搁gy搓cuō搂lǒu搅jiǎo壹y握w搔süo揉ru斯s期q欺q联lián葫hu散sàn惹rt葬zàng募mù葛gt董dǒng葡pú敬jìng葱cōng蒋jiǎng蒂dì落lu韩hán朝cháo辜gū葵kuí棒bàng棱lng棋qí椰yy植zhí森syn焚fn椅yǐ椒jiüo棵ky棍gùn椎chuí棉mián棚png棕zōng棺guün榔láng椭tuǒ惠huì惑hu逼b粟sù棘jí酣hün酥sū厨chú厦shà萭yìng硝xiüo确qua硫liú雁yàn殖zhí裂lia雄xing颊jiá雳lì暂zàn雅yǎ翘qiào辈bai悲byi紫zǐ凿záo辉hu敞chǎng棠táng赏shǎng掌zhǎng晴qíng睐lài暑shǔ最zuì晰x量liàng鼎dǐng喷pyn喳zhü晶jng喇lǎ遇yù喊hǎn遏a晾liàng景jǐng畴chu践jiàn跋bá跌diy跑pǎo跛bǒ遗yí蛙wü蛛zhu蜓tíng蜒yán蛤há喝hy鹃juün喂wai喘chuǎn喉hu喻yù啼tí喧xuün嵌qiàn幅fú帽mào赋fù赌dǔ赎shú赐cì赔pi黑hyi铸zhù铺pū链liàn销xiüo锁suǒ锄chú锅guō锈xiù锋fyng锌xn锐ruì甥shyng掰büi短duǎn智zhì氮dàn毯tǎn氯lǜ鹅剩shang稍shüo程chng稀x税shuì筐kuüng等dtng筑zhù策ca筛shüi筒tǒng筏fá答dá筋jn筝zhyng傲ào傅fù牌pái堡bǎo集jí焦jiüo傍bàng储chǔ皓hào皖wǎn粤yua奥ào街jiy惩chng御yù循xún艇tǐng舒shū逾yú番fün释shì禽qín腊là脾pí腋ya腔qiüng腕wàn鲁lǔ猩xng猬wei猾huá猴hu惫bai然rán馈kuì馋chán装zhuüng蛮mán就jiù敦dūn斌bn痘du痢lì痪huàn痛tng童tng竣jùn阔ku善shàn翔xiáng羡xiàn普pǔ粪fan尊zūn奠diàn道dào遂suì曾cng焰yàn港gǎng滞zhì湖hú湘xiüng渣zhü渤b渺miǎo湿sh温wyn渴kt溃kuì溅jiàn滑huá湃pài渝yú湾wün渡dù游you滋z渲xuàn溉gài愤fan慌huüng惰du愕a愣lang惶huáng愧kuì愉yú慨kǎi割gy寒hán富fù寓yù窜cuàn窝wō窖jiào窗chuüng窘jiǒng辫biàn雇gù裕yù裤kù裙qún禅chán禄lù谢xia谣yáo谤bàng谦qiün犀x属shǔ屡lǚ强qiáng粥zhōu疏shū隔g隙xì隘ài媒mi絮xù嫂sǎo媚mai婿xù登dyng缅miǎn缆lǎn缉j缎duàn缓huǎn缔dì缕l骗piàn编biün骚süo缘yuán十三画瑟sa鹉wǔ瑞ruì瑰gui瑙nǎo魂hún肆sì舏sha摸mō填tián搏b塌tü鼓gǔ摆bǎi携xi搬bün摇yáo搞gǎo塘táng摊tün聘pìn斟zhyn蒜suàn勤qín靴xuy靶bǎ鹊qua蓝lán墓mù幕mù蓬png蓄xù蒲pú蓉rng蒙mng蒸zhyng献xiàn椿chūn禁jìn楚chǔ楷kǎi榄lǎn想xiǎng槐huái榆yú楼lu概gài赖lài酪lào酬chu感gǎn碍ài碘diǎn碑byi碎suì碰pang碗wǎn碌lù尴gün雷li零líng雾wù雹báo辐fú辑jí输shū督dū频pín龄líng鉴jiàn睛jng睹dǔ睦mù瞄miáo睫ji睡shuì睬cǎi嗜shì鄙bǐ嗦suō愚yú暖nuǎn盟mng歇xiy暗àn暇xiá照zhào畸j跨kuà跷qiüo跳tiào跺du跪guì路lù跤jiüo跟gyn遣qiǎn蜈wú蜗lu蛾蜂fyng蜕tuì嗅xiù嗡wyng嗓sǎng署shǔ臵zhì罪zuì罩zhào蜀shǔ幌huǎng错cu锚máo锡x锣lu锤chuí锥zhu锦jǐn键jiàn锯jù锰mtng矮ǎi辞cí稚zhì稠chu颓tuí愁chu筹chu签qiün简jiǎn筷kuài毁huǐ舅jiù鼠shǔ催cu傻shǎ像xiàng躲duǒ魁kuí衙yá微wyi愈yù遥yáo腻nì腰yüo腥xng腮süi腹fù腺xiàn鹏png腾tng腿tuǐ鲍bào猿yuán萬yǐng触chù解jit煞shà雏chú馍m馏liù酱jiàng禀bǐng痹bì廓ku痴ch痰tán廉lián靖jìng新xn韵yùn意yì誊tng粮liáng数shù煎jiün塑sù慈cí煤mi煌huáng满mǎn漠m滇diün源yuán滤lǜ滥làn滔tüo溪x溜liū漓lí滚gǔn溢yì溯sù滨bn溶rng溺nì粱liáng滩tün慎shan誉yù塞süi寞m窥ku窟kū寝qǐn谨jǐn褂guà裸luǒ福fú谬miù群qún殿diàn辟pì障zhàng媳xí嫉jí嫌xián嫁jià叠di缚fù缝fng缠chán缤bn剿jiǎo十四画静jìng碧bì璃li赘zhuì熬áo墙qiáng墟xū嘉jiü摧cu赫ha截ji誓shì境jìng摘zhüi摔shuüi撇pit聚jù慕mù暮mù摹m蔓màn蔑mia蔡cài蔗zha蔽bì蔼ǎi熙x蔚wai兢jng模m槛kǎn榴liú榜bǎng榨zhà榕rng歌gy遭züo酵jiào酷kù酿niàng酸suün碟di碱jiǎn碳tàn磁cí愿yuàn需xū辖xiá辗niǎn雌cí裳cháng颗ky瞅chǒu墅shù嗽su踊yǒng蜻qng蜡là萧yíng蜘zh蝉chán嘛ma嘀d赚zhuàn锹qiüo锻duàn镀dù舞wǔ舔tiǎn稳wtn熏xūn箕j算suàn箩lu管guǎn箫xiüo舆yú僚liáo僧syng鼻bí魄p魅mai貌mào膜m膊bo膀páng鲜xiün疑yí孵fū馒mán裹guǒ敲qiüo豪háo膏güo遮zhy腐fǔ瘩da瘟wyn瘦shu辣là彰zhüng竭ji端duün旗qí精jng粹cuì歉qiàn弊bì熄x熔rng煽shün潇xiüo漆q漱shù漂piüo漫màn滴d漾yàng演yǎn漏lu慢màn慷küng寨zhài赛sài寡guǎ察chá蜜mì寥liáo谭tán肇zhào褐ha褪tuì谱pǔ隧suì嫩nan翠cuì熊xing凳dang骡lu缩suō十五画慧huì撵niǎn撕s撒sǎ撩liáo趣qù趟tàng撑chyng撮cuō撬qiào播bō擒qín墩dūn撞zhuàng撤cha增zyng撰zhuàn聪cōng鞋xi鞍ün蕉jiüo蕊ruǐ蔬shū蕴yùn横hng槽cáo樱yng橡xiàng樟zhüng橄gǎn敷fū豌wün飘piüo醋cù醇chún醉zuì磕ky磊lti磅bàng碾niǎn震zhan霄xiüo霉mi瞒mán题tí暴bào瞎xiü嘻x嘶s嘲cháo嘹liáo萫yǐng踢t踏tà踩cǎi踪zōng蝶di蝴hú蝠fú蝎xiy蝌ky蝗huáng蝙biün嘿hyi嘱zhǔ幢zhuàng墨m镇zhan镐gǎo镑püng靠kào稽j稻dào黎lí稿gǎo稼jià箱xiüng篓lǒu箭jiàn篇piün僵jiüng躺tǎng僻pì德d艘sōu膝x膛táng鲤lǐ鲫jì熟shú摩m褒büo瘪bit瘤liú瘫tün凛lǐn颜yán毅yì糊hú遵zūn憋biy潜qián澎png潮cháo潭tán鲨shü澳ào潘pün澈cha澜lán澄chng懂dǒng憔qiáo懊ào憎zyng额翩piün褥rù谴qiǎn鹤ha憨hün慰wai劈p履lǚ豫yù缭liáo十六画撼hàn擂lai操cüo擅shàn燕yàn蕾lti薯shǔ薛xuy薇wyi擎qíng薪xn薄báo颠diün翰hàn噩a橱chú橙chng橘jú整zhtng融rng瓢piáo醒xǐng霍hu霎shà辙zh冀jì餐cün嘴zuǐ踱du蹄tí蹂ru蟆ma螃páng器qì噪zào鹦yng赠zang默m黔qián镜jìng赞zàn穆mù篮lán篡cuàn篷png篱lí儒rú邀yüo衡hng膨png雕diüo鲸jng磨m瘾yǐn瘸qu凝níng辨biàn辩biàn糙cao糖táng糕güo燃rán濒bn澡zǎo激j懒lǎn憾hàn懈xia窿lng壁bì避bì缰jiüng缴jiǎo十七画戴dài擦cü藉jia鞠jū藏cáng藐miǎo檬mng檐yán檀tán礁jiüo磷lín霜shuüng霞xiá瞭liào瞧qiáo瞬shùn瞳tng瞩zhǔ瞪dang曙shǔ蹋tà蹈dǎo螺lu蟋x蟀shuài嚎háo赡shàn穗suì魏wai簧huáng簇cù繁fán徽hu爵ju朦mng臊sào鳄a癌ái辪biàn萩yíng糟züo糠küng燥zào懦nu豁huō臀tún臂bì翼yì骤zhu十八画藕ǒu鞭biün藤tng覆fù瞻zhün蹦bang嚣xiüo镰lián翻fün鳍qí鹰yng瀑pù襟jn璧bì戳chuō十九画孽nia警jǐng蘑m藻zǎo攀pün曝pù蹲dūn蹭cang蹬dyng巅diün簸b簿bù蟹xia颤chàn靡mí癣xuǎn瓣bàn羹gyng鳖biy爆bào疆jiüng二十画鬓bìn壤rǎng馨xn耀yào躁zào蠕rú嚼jiáo嚷rǎng巍wyi籍jí鳞lín魔m糯nu灌guàn譬pì二十一画蠢chǔn霸bà露lù霹p躏lìn黯àn髓suǐ赣gàn二十二画囊náng镶xiüng瓤ráng二十三画罐guàn二十四画矗chù

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/98

2013年最新《通用规范汉字表》带拼音3500常用字

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利