关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 caesar.doc

caesar.doc

caesar.doc

上传者: segestes 2010-03-25 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《caesardoc》,可适用于外语资料领域,主题内容包含COMMENTARIORUMLIBRIVIIDEBELLOGALLICOCUMAHIRTISUPPLEMENTOGalliaestomnisdivi符等。

COMMENTARIORUMLIBRIVIIDEBELLOGALLICOCUMAHIRTISUPPLEMENTOGalliaestomnisdivisainpartestres,quarumunamincoluntBelgae,aliamAquitani,tertiamquiipsorumlinguaCeltae,nostraGalliappellanturHiomneslingua,institutis,legibusintersedifferuntGallosabAquitanisGarumnaflumen,aBelgisMatronaetSequanadividitHorumomniumfortissimisuntBelgae,proptereaquodacultuatquehumanitateprovinciaelongissimeabsunt,minimequeadeosmercatoressaepecommeantatqueeaquaeadeffeminandosanimospertinentimportant,proximiquesuntGermanis,quitransRhenumincolunt,quibuscumcontinenterbellumgeruntQuadecausaHelvetiiquoquereliquosGallosvirtutepraecedunt,quodferecotidianisproeliiscumGermaniscontendunt,cumautsuisfinibuseosprohibentautipsiineorumfinibusbellumgeruntEorumuna,pars,quamGallosobtineredictumest,initiumcapitaflumineRhodano,contineturGarumnaflumine,Oceano,finibusBelgarum,attingitetiamabSequanisetHelvetiisflumenRhenum,vergitadseptentrionesBelgaeabextremisGalliaefinibusoriuntur,pertinentadinferiorempartemfluminisRheni,spectantinseptentrionemetorientemsolemAquitaniaaGarumnaflumineadPyrenaeosmonteseteampartemOceaniquaeestadHispaniampertinetspectatinteroccasumsolisetseptentrionesApudHelvetioslongenobilissimusfuitetditissimusOrgetorixIsMMessala,etPMPisoneconsulibusregnicupiditateinductusconiurationemnobilitatisfecitetcivitatipersuasitutdefinibussuiscumomnibuscopiisexirent:perfacileesse,cumvirtuteomnibuspraestarent,totiusGalliaeimperiopotiriIdhocfaciliusiispersuasit,quodundiquelocinaturaHelvetiicontinentur:unaexparteflumineRhenolatissimoatquealtissimo,quiagrumHelvetiumaGermanisdividitalteraexpartemonteIuraaltissimo,quiestinterSequanosetHelvetiostertialacuLemannoetflumineRhodano,quiprovinciamnostramabHelvetiisdividitHisrebusfiebatutetminuslatevagarenturetminusfacilefinitimisbelluminferrepossentquaexpartehominesbellandicupidimagnodoloreadficiebanturPromultitudineautemhominumetprogloriabelliatquefortitudinisangustossefineshaberearbitrabantur,quiinlongitudinemmiliapassuumCCXL,inlatitudinemCLXXXpatebantHisrebusadductietauctoritateOrgetorigispermoticonstituerunteaquaeadproficiscendumpertinerentcomparare,iumentorumetcarrorumquammaximumnumerumcoemere,sementesquammaximasfacere,utinitinerecopiafrumentisuppeteret,cumproximiscivitatibuspacemetamicitiamconfirmareAdeasresconficiendasbienniumsibisatisesseduxeruntintertiumannumprofectionemlegeconfirmantAdeasresconficiendasOrgetorixdeligiturIssibilegationemadcivitatessuscipitIneoitinerepersuadetCastico,Catamantaloedisfilio,Sequano,cuiuspaterregnuminSequanismultosannosobtinueratetasenatupopuliRomaniamicusappellatuserat,utregnumincivitatesuaoccuparet,quodpaterantehabuerititemqueDumnorigiHaeduo,fratriDiviciaci,quieotemporeprincipatumincivitateobtinebatacmaximeplebiacceptuserat,utidemconareturpersuadeteiquefiliamsuaminmatrimoniumdatPerfacilefactuesseillisprobatconataperficere,proptereaquodipsesuaecivitatisimperiumobtenturusesset:nonessedubiumquintotiusGalliaeplurimumHelvetiipossentsesuiscopiissuoqueexercituillisregnaconciliaturumconfirmatHacorationeadductiintersefidemetiusiurandumdantetregnooccupatopertrespotentissimosacfirmissimospopulostotiusGalliaesesepotiripossesperantEaresestHelvetiisperindiciumenuntiataMoribussuisOrgetoricemexvinculiscausamdicerecoegeruntdamnatumpoenamsequioportebat,utignicremareturDieconstitutacausaedictionisOrgetorixadiudiciumomnemsuamfamiliam,adhominummiliadecem,undiquecoegit,etomnesclientesobaeratosquesuos,quorummagnumnumerumhabebat,eodemconduxitpereosnecausamdiceretseeripuitCumcivitasobeamremincitataarmisiussuumexequiconareturmultitudinemquehominumexagrismagistratuscogerent,Orgetorixmortuusestnequeabestsuspicio,utHelvetiiarbitrantur,quinipsesibimortemconsciveritPosteiusmortemnihilominusHelvetiiidquodconstituerantfacereconantur,utefinibussuisexeantUbiiamseadeamremparatosessearbitratisunt,oppidasuaomnia,numeroadduodecim,vicosadquadringentos,reliquaprivataaedificiaincenduntfrumentumomne,praeterquodsecumportaturierant,comburunt,utdomumreditionisspesublataparatioresadomniapericulasubeundaessenttriummensummolitacibariasibiquemquedomoefferreiubentPersuadentRauracisetTulingisetLatobrigisfinitimis,utieodemusiconsiliooppidissuisvicisqueexustisunacumiisproficiscantur,Boiosque,quitransRhenumincoluerantetinagrumNoricumtransierantNoreiamqueoppugnabant,receptosadsesociossibiadsciscuntErantomninoitineraduo,quibusitineribusdomoexirepossent:unumperSequanos,angustumetdifficile,intermontemIurametflumenRhodanum,vixquasingulicarriducerentur,monsautemaltissimusimpendebat,utfacileperpauciprohiberepossentalterumperprovinciamnostram,multofaciliusatqueexpeditius,proptereaquodinterfinesHelvetiorumetAllobrogum,quinuperpacatierant,RhodanusfluitisquenonislocisvadotransiturExtremumoppidumAllobrogumestproximumqueHelvetiorumfinibusGenavaExeooppidoponsadHelvetiospertinetAllobrogibussesevelpersuasuros,quodnondumbonoanimoinpopulumRomanumviderentur,existimabantvelvicoacturosutpersuosfineseosirepaterenturOmnibusrebusadprofectionemcomparatisdiemdicunt,quadieadripamRhodaniomnesconveniantIsdieseratadVKalAprLPisone,AGabinioconsulibusCaesaricumidnuntiatumesset,eosperprovinciamnostramiterfacereconari,maturataburbeproficiscietquammaximispotestitineribusinGalliamulterioremcontenditetadGenavampervenitProvinciaetotiquammaximumpotestmilitumnumerumimperat(eratomninoinGalliaulteriorelegiouna),pontem,quieratadGenavam,iubetrescindiUbideeiusadventuHelvetiicertioresfactisunt,legatosadeummittuntnobilissimoscivitatis,cuiuslegationisNammeiusetVerucloetiusprincipemlocumobtinebant,quidicerentsibiesseinanimosineullomaleficioiterperprovinciamfacere,proptereaquodaliuditerhaberentum:rogareuteiusvoluntateidsibifacereliceatCaesar,quodmemoriatenebatLCassiumconsulemoccisumexercitumqueeiusabHelvetiispulsumetsubiugummissum,concedendumnonputabatnequehominesinimicoanimo,datafacultateperprovinciamitinerisfaciundi,temperaturosabiniuriaetmaleficioexistimabatTamen,utspatiumintercederepossetdummilitesquosimperaveratconvenirent,legatisresponditdiemseaddeliberandumsumpturum:siquidvellent,adIdAprilreverterenturIntereaealegionequamsecumhabebatmilitibusque,quiexprovinciaconvenerant,alacuLemanno,quiinflumenRhodanuminfluit,admontemIuram,quifinesSequanorumabHelvetiisdividit,miliapassuumXVIIIImuruminaltitudinempedumsedecimfossamqueperducitEoopereperfectopraesidiadisponit,castellacommunit,quofacilius,siseinvitotransireconentur,prohiberepossitUbieadiesquamconstitueratcumlegatisvenitetlegatiadeumreverterunt,negatsemoreetexemplopopuliRomaniposseiterulliperprovinciamdareet,sivimfacereconentur,prohibiturumostenditHelvetiieaspedeiectinavibusiunctisratibusquecompluribusfactis,aliivadisRhodani,quaminimaaltitudofluminiserat,nonnumquaminterdiu,saepiusnoctusiperrumperepossentconati,operismunitioneetmilitumconcursuettelisrepulsi,hocconatudestiteruntRelinquebaturunaperSequanosvia,quaSequanisinvitispropterangustiasirenonpoterantHiscumsuaspontepersuaderenonpossent,legatosadDumnorigemHaeduummittunt,uteodeprecatoreaSequanisimpetrarentDumnorixgratiaetlargitioneapudSequanosplurimumpoteratetHelvetiiseratamicus,quodexeacivitateOrgetorigisfiliaminmatrimoniumduxerat,etcupiditateregniadductusnovisrebusstudebatetquamplurimascivitatessuobeneficiohabereobstrictasvolebatItaqueremsuscipitetaSequanisimpetratutperfinessuosHelvetiosirepatiantur,obsidesqueutiintersesedentperficit:Sequani,neitinereHelvetiosprohibeant,Helvetii,utsinemaleficioetiniuriatranseantCaesarirenuntiaturHelvetiisesseinanimoperagrumSequanorumetHaeduorumiterinSantonumfinesfacere,quinonlongeaTolosatiumfinibusabsunt,quaecivitasestinprovinciaIdsifieret,intellegebatmagnocumpericuloprovinciaefuturumuthominesbellicosos,populiRomaniinimicos,locispatentibusmaximequefrumentariisfinitimoshaberetObeascausaseimunitioniquamfeceratTLabienumlegatumpraeficitipseinItaliammagnisitineribuscontenditduasqueibilegionesconscribitettres,quaecircumAquileiamhiemabant,exhiberniseducitet,quaproximumiterinulterioremGalliamperAlpeserat,cumhisquinquelegionibusirecontenditIbiCeutronesetGraiocelietCaturigeslocissuperioribusoccupatisitinereexercitumprohibereconanturCompluribushisproeliispulsisabOcelo,quodestoppidumciteriorisprovinciaeextremum,infinesVocontiorumulteriorisprovinciaedieseptimopervenitindeinAllobrogumfines,abAllobrogibusinSegusiavosexercitumducitHisuntextraprovinciamtransRhodanumprimiHelvetiiiamperangustiasetfinesSequanorumsuascopiastraduxerantetinHaeduorumfinesperveneranteorumqueagrospopulabanturHaedui,cumsesuaqueabiisdefenderenonpossent,legatosadCaesaremmittuntrogatumauxilium:itaseomnitemporedepopuloRomanomeritosesseutpaeneinconspectuexercitusnostriagrivastari,liberieoruminservitutemabduci,oppidaexpugnarinondebuerintEodemtemporequoHaeduiAmbarri,necessariietconsanguineiHaeduorum,CaesaremcertioremfaciuntsesedepopulatisagrisnonfacileaboppidisvimhostiumprohibereItemAllobroges,quitransRhodanumvicospossessionesquehabebant,fugaseadCaesaremrecipiuntetdemonstrantsibipraeteragrisolumnihilessereliquiQuibusrebusadductusCaesarnonexpectandumsibistatuitdum,omnibus,fortunissociorumconsumptis,inSantonosHelvetiipervenirentFlumenestArar,quodperfinesHaeduorumetSequanoruminRhodanuminfluit,incredibililenitate,itautoculisinutrampartemfluatiudicarinonpossitIdHelvetiiratibusaclintribusiunctistransibantUbiperexploratoresCaesarcertiorfactusesttresiampartescopiarumHelvetiosidflumentraduxisse,quartamveropartemcitraflumenArarimreliquamesse,detertiavigiliacumlegionibustribusecastrisprofectusadeampartempervenitquaenondumflumentransieratEosimpeditosetinopinantesadgressusmagnampartemeorumconciditreliquisesefugaemandaruntatqueinproximassilvasabdideruntIspagusappellabaturTigurinusnamomniscivitasHelvetiainquattuorpagosdivisaestHicpagusunus,cumdomoexisset,patrumnostrorummemoriaLCassiumconsuleminterfecerateteiusexercitumsubiugummiseratItasivecasusiveconsiliodeorumimmortaliumquaeparscivitatisHelvetiaeinsignemcalamitatempopuloRomanointulerat,eaprincepspoenampersolvitQuainreCaesarnonsolumpublicas,sedetiamprivatasiniuriasultusest,quodeiussoceriLPisonisavum,LPisonemlegatum,TigurinieodemproelioquoCassiuminterfecerantHocproeliofacto,reliquascopiasHelvetiorumutconsequiposset,ponteminArarifaciendumcuratatqueitaexercitumtraducitHelvetiirepentinoeiusadventucommoticumidquodipsidiebusXXaegerrimeconfecerant,utflumentransirent,illumunodiefecisseintellegerent,legatosadeummittuntcuiuslegationisDivicoprincepsfuit,quibelloCassianoduxHelvetiorumfueratIsitacumCaesareegit:sipacempopulusRomanuscumHelvetiisfaceret,ineampartemiturosatqueibifuturosHelvetiosubieosCaesarconstituissetatqueessevoluissetsinbellopersequiperseveraret,reminiscereturetveterisincommodipopuliRomanietpristinaevirtutisHelvetiorumQuodimprovisounumpagumadortusesset,cumiiquiflumentransissentsuisauxiliumferrenonpossent,neobeamremautsuaemagnoperevirtutitribueretautipsosdespiceretSeitaapatribusmaioribusquesuisdidicisse,utmagisvirtutecontenderentquamdoloautinsidiisniterenturQuarenecommitteretutislocusubiconstitissentexcalamitatepopuliRomanietinternecioneexercitusnomencaperetautmemoriamproderetHisCaesaritarespondit:eosibiminusdubitationisdari,quodeasresquaslegatiHelvetiicommemorassentmemoriateneret,atqueeograviusferrequominusmeritopopuliRomaniaccidissentquisialicuiusiniuriaesibiconsciusfuisset,nonfuissedifficilecaveresedeodeceptum,quodnequecommissumaseintellegeretquaretimeretnequesinecausatimendumputaretQuodsiveteriscontumeliaeobliviscivellet,numetiamrecentiuminiuriarum,quodeoinvitoiterperprovinciampervimtemptassent,quodHaeduos,quodAmbarros,quodAllobrogasvexassent,memoriamdeponereposseQuodsuavictoriataminsolentergloriarenturquodquetamdiuseimpuneiniuriastulisseadmirarentur,eodempertinereConsuesseenimdeosimmortales,quograviushominesexcommutationererumdoleant,quosproscelereeorumulciscivelint,hissecundioresinterdumresetdiuturnioremimpunitatemconcedereCumeaitasint,tamen,siobsidesabiissibidentur,utieaquaepolliceanturfacturosintellegat,etsiHaeduisdeiniuriisquasipsissociisqueeorumintulerint,itemsiAllobrogibussatisfaciunt,sesecumiispacemessefacturumDivicorespondit:itaHelvetiosamaioribussuisinstitutosesseutiobsidesaccipere,nondare,consuerinteiusrempopulumRomanumessetestemHocresponsodatodiscessitPosterodiecastraexeolocomoventIdemfacitCaesarequitatumqueomnem,adnumerumquattuormilium,quemexomniprovinciaetHaeduisatqueeorumsociiscoactumhabebat,praemittit,quivideantquasinparteshostesiterfaciantQuicupidiusnovissimumagmeninsecutialienolococumequitatuHelvetiorumproeliumcommittuntetpaucidenostriscaduntQuoproeliosublatiHelvetii,quodquingentisequitibustantammultitudinemequitumpropulerant,audaciussubsisterenonnumquametnovissimoagmineproelionostroslacesserecoeperuntCaesarsuosaproeliocontinebat,acsatishabebatinpraesentiahostemrapinis,pabulationibuspopulationibusqueprohibereItadiescirciterXViterfeceruntutiinternovissimumhostiumagmenetnostrumprimumnonampliusquinisautsenismilibuspassuuminteressetInterimcotidieCaesarHaeduosfrumentum,quodessentpublicepolliciti,flagitareNampropterfrigoraquodGalliasubseptentrionibus,utantedictumest,positaest,nonmodofrumentainagrismaturanonerant,sednepabuliquidemsatismagnacopiasuppetebateoautemfrumentoquodflumineArarinavibussubvexeratproptereautiminuspoteratquoditerabArariHelvetiiaverterant,aquibusdiscederenolebatDiemexdieducereHaedui:conferri,comportari,adessedicereUbisediutiusduciintellexitetdieminstarequodiefrumentummilitibusmetirioporteret,convocatiseorumprincipibus,quorummagnamcopiamincastrishabebat,inhisDiviciacoetLisco,quisummomagistratuipraeerat,quemvergobretumappellantHaedui,quicreaturannuusetvitaenecisqueinsuoshabetpotestatem,gravitereosaccusat,quod,cumnequeeminequeexagrissumipossit,tamnecessariotempore,tampropinquishostibusabiisnonsublevetur,praesertimcummagnaexparteeorumprecibusadductusbellumsusceperitmultoetiamgraviusquodsitdestitutusqueriturTumdemumLiscusorationeCaesarisadductusquodanteatacueratproponit:essenonos,quorumauctoritasapudplebemplurimumvaleat,quiprivatimpluspossintquamipsimagistratusHosseditiosaatqueimprobaorationemultitudinemdeterrere,nefrumentumconferantquoddebeant:praestare,siiamprincipatumGalliaeobtinerenonpossint,GallorumquamRomanorumimperiaperferre,nequedubitaredebeantquin,siHelvetiossuperaverintRomani,unacumreliquaGalliaHaeduislibertatemsinterepturiAbisdemnostraconsiliaquaequeincastrisgeranturhostibusenuntiarihosasecoercerinonposseQuinetiam,quodnecessariamremcoactusCaesarienuntiarit,intellegeresesequantoidcumpericulofecerit,etobeamcausamquamdiupotuerittacuisseCaesarhacorationeLisciDumnorigem,Diviciacifratrem,designarisentiebat,sed,quodpluribuspraesentibuseasresiactarinolebat,celeriterconciliumdimittit,LiscumretinetQuaeritexsoloeaquaeinconventudixeratDicitliberiusatqueaudaciusEademsecretoabaliisquaeritreperitessevera:ipsumesseDumnorigem,summaaudacia,magnaapudplebempropterliberalitatemgratia,cupidumrerumnovarumCompluresannosportoriareliquaqueomniaHaeduorumvectigaliaparvopretioredemptahabere,proptereaquodillolicentecontraliceriaudeatnemoHisrebusetsuamremfamiliaremauxisseetfacultatesadlargiendummagnascomparassemagnumnumerumequitatussuosumptusemperalereetcircumsehabere,nequesolumdomi,sedetiamapudfinitimascivitateslargiterposse,atquehuiuspotentiaecausamatreminBiturigibushominiillicnobilissimoacpotentissimoconlocasseipsumexHelvetiisuxoremhabere,sororumexmatreetpropinquassuasnuptuminaliascivitatesconlocasseFavereetcupereHelvetiisproptereamadfinitatem,odisseetiamsuonomineCaesaremetRomanos,quodeorumadventupotentiaeiusdeminutaetDiviciacusfraterinantiquumlocumgratiaeatquehonorissitrestitutusSiquidaccidatRomanis,summaminspemperHelvetiosregniobtinendivenireimperiopopuliRomaninonmododeregno,sedetiamdeeaquamhabeatgratiadesperareReperiebatetiaminquaerendoCaesar,quodproeliumequestreadversumpaucisantediebusessetfactum,initiumeiusfugaefactumaDumnorigeatqueeiusequitibus(namequitatui,quemauxilioCaesariHaeduimiserant,Dumnorixpraeerat):eorumfugareliquumesseequitatumperterritumQuibusrebuscognitis,cumadhassuspicionescertissimaeresaccederent,quodperfinesSequanorumHelvetiostraduxisset,quodobsidesintereosdandoscurasset,quodeaomnianonmodoiniussusuoetcivitatissedetiaminscientibusipsisfecisset,quodamagistratuHaeduorumaccusaretur,satisessecausaearbitrabaturquareineumautipseanimadverteretautcivitatemanimadvertereiuberetHisomnibusrebusunumrepugnabat,quodDiviciacifratrissummuminpopulumRomanumstudium,summuminsevoluntatem,egregiamfidem,iustitiam,temperantiamcognoveratnamneeiussupplicioDiviciacianimumoffenderetverebaturItaquepriusquamquicquamconaretur,Diviciacumadsevocariiubetet,cotidianisinterpretibusremotis,perCValeriumTroucillum,principemGalliaeprovinciae,familiaremsuum,cuisummamomniumrerumfidemhabebat,cumeoconloquitursimulcommonefacitquaeipsopraesenteinconcilioGallorumdeDumnorigesintdicta,etostenditquaeseparatimquisquedeeoapudsedixeritPetitatquehortaturutsineeiusoffensioneanimivelipsedeeocausacognitastatuatvelcivitatemstatuereiubeatDiviciacusmultiscumlacrimisCaesaremcomplexusobsecrarecoepitnequidgraviusinfratremstatueret:scireseillaessevera,necquemquamexeoplusquamsedoloriscapere,proptereaquod,cumipsegratiaplurimumdomiatqueinreliquaGallia,illeminimumpropteradulescentiamposset,persecrevissetquibusopibusacnervisnonsolumadminuendamgratiam,sed

用户评论(0)

0/200

精彩专题

上传我的资料

每篇奖励 +2积分

资料评价:

/76
0下载券 下载 加入VIP, 送下载券

意见
反馈

立即扫码关注

爱问共享资料微信公众号

返回
顶部