下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载券
  • 上传内容扩展
  • 资料优先审核
  • 免费资料无限下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 泰语金融词汇

泰语金融词汇.doc

泰语金融词汇

lianglian_09aja
2013-06-28 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《泰语金融词汇doc》,可适用于外语资料领域

泰中财务会计税务银行词การเงินบัญชีภาษีธนาคารคำศัพท์คำอ่านอักษรจีนกระแสเงินสดเซี่ยนจินหลิวเลี่ยงจือจินหลิวต้ง(กงซือเจิ้งฝู่เติ่งเตอ)เซี่ยนจินหลิวจ่วนจีจี๋เตอเซี่ยนจินหลิวจ่วน现金流量资金流动(公司、政府等的)现金流转积极的现金流转กระแสรายวันฉาหลิวสุ่ยจ้างหว่างไหลจ้างหัวชี流水账往来账活期กองทุนจีจิน基金การกู้ยืมเจี้ยไต้借贷การเก็บภาษีทางตรงจื๋อเจียซุ่ย直接税การขาดทุนตามบัญชีจ้างเมี่ยนสุ่นซือจ้างเมี่ยนคุยสุ่น帐面损失帐面亏损การขาดทุนประจำปีเหนียนตู้คุยสุ่นเหนียนตู้สุ่นซือเหนียนสุ่น年度亏损年度损失年损การขาดทุนสุทธิจิ้งสุ่นซือจิ้งคุยสุ่น净损失净亏损การขายเงินเชื่อเซอเซียวซิ่นย่งเซียวโซ่วเซอม่ายเซียนโซ่วฮั่วโฮ่วโซวข่วนเซอโซ่วซิ่นย่งหม่ายม่าย赊销信用销售赊卖先售货后收款赊售信用买卖การขายเงินสดเซี่ยนขว่านเซียวโซ่ว现款销售การคิดดอกเบี้ยทบต้นลี่กุ่นลี่จี้ซว่านฝ่าฟู่ลี่จี้ซว่านฝ่า利滚利计算法复利计算法การคิดต้นทุนเฉิงเปิ่นจี้ซว่านเซิงฉ่านเฟ่ย์成本计算生产费การคืนเงินภาษีทุ่ยซุ่ยทุ่ยหวานกวานซุ่ย退税退还关税การคืนอากร(ขาเข้า)ทุ่ยหวนเตอกวนซุ่ยทุ่ยซุ่ย(จื่อจิ้นโข่วฮั่วอู้จ้ายชูโข่วสือทุ่ยหวนฉีจิ้นเข่าสือเตอกวานซุ่ย)退还的关税退税(指进口货物再出口时退还其进口时的关税)การจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์(ZBB)หลิงจีฉู่ยวี่ซว่าน零基础预算(ZBB)การจำแนกบัญชีจ้างฮู่เคอมู่เฟินเล่ย์帐户科目分类การแจ้งรายการเสียภาษีต่อศุลกากรป้าวกวาน报关การเฉลี่ยเงินได้(เพื่อประเมินภาษี)โซวรู่ผิงจวินจี้ซว่าน(เว่ย์ผิงกูซุ่ยจื๋อเอ๋อร์จิ้นสิงเตอ)收入平均计算(为评估税值而进行的)การชำระคืนเงินกู้ฉางหวนเจี้ยข่วน偿还借款การชำระเงินล่วงหน้ายวี่ฟู่(ข่วนเซี่ยง)ถีเฉียนเก่ย์ฟู่预付(款项)提前给付การชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ(กงซือเติ่งเตอ)ถิงเย่ชิงหลี่ชิงซ่วน(公司等的)停业清理清算การซื้อขายเงินผ่อนเฟินชีฟู่ขว่าน分期付款การซื้อขายด้วยเงินสดเซี่ยนจินโก้วอู้เจียวอี้เซี่ยนขว่านโก้วอู้ฉวี่ฮั่วเจียวอี้เซี่ยนขว่านเจียวอี้เซี่ยนจินเจียวอี้ก้ายปู้เซอเชี่ยน现金购物交易现款购物取货交易现款交易现金交易概不赊欠การตรวจสอบบัญชีเสิ่นจี้จีเหอฉาจ้าง审计稽核查帐การตรวจสอบรายการบัญชีทั้งระบบเน่ย์ปู้เสิ่นจี้เน่ย์ปู้จีเหอเน่ย์ปู้ฉาจ้าง内部审计内部稽核内部查账การแต่งบัญชีน่งซวีจั้วเจี่ยจั้วเจี่ยจ้าง弄虚作假做假帐การทำบัญชีปู้จี้จี้จ้างจั้วจ้าง簿记记帐做帐การทำรายการปรับปรุงบัญชีจินเอ๋อหลี่ซ่วน(จ้ายอู้ฮั่วสั่วเผย์เตอชิงซ่วน)金额里算(债务或索赔的清算)การธนาคารเพื่อธุรกิจรายย่อยเสี่ยวเอ๋ออิ๋นหาง(ฉุนฟ่าง)เย่อู้小额银行(存放)业务การประเมินภาษีกูติ้งซุ่ยเอ๋อเข้อซุ่ยกูเจี้ยทานพ่ายซุ่ยจวนกูจี้ซุ่ยจวนกูเจี้ยซุ่ยข่วนฉาติ้งกูซุ่ยไห่กวนกูเจี้ยไห่กวานกูจื๋อกวานซุ่ยกูเจี้ยเจิงซุ่ยกูจื๋อเจิงกูซุ่ยเจี้ยน่าซุ่ยเจี้ยนติ้งผิงซุ่ยซุ่ยเอ๋อผิงติ้งซุ่ยโซวผิงติ้ง估定税额课税估价摊派税捐估计税捐估价税款查定估税海关估价海关估值关税估价征税估值征税估价纳税鉴定评税税额评定税收评定การปิดบัญชีประจำปีเหนียนตู้เจว๋ซว่าน年度决算การผ่อนชำระเฟินชีฟู่ขว่าน分期付款การวิเคราะห์งบการเงินฉายอู้ป้าวก้าวเฟินซีฉายอู้ป้าวเปี่ยวเฟินซี财务报告分析财务报表分析การวิเคราะห์ต้นทุนเฉิงเปิ่นเฟินซี成本分析การสอบบัญชีฉาจ้างเสิ่นจี้เสิ่นเหอเสิ่นจี้เสว查帐审计审核审计学การโอนเงินฮุ่ยจี้ฮุ่ยตุ้ยจว่านจ้างฮู่ยขว่าน汇寄汇兑转帐汇款กำไรจว้านอี้ชู่เต๋ออี้ลี่รุ่น赚益处得益利润กำไรก่อนหักภาษีฟู่ซุ่ยเฉียนอิ๋งหยวีเข้อซุ่ยเฉียนโซวอี้ซุ่ยเฉียนเโซวอี้เอ๋อน่าซุ่ยเฉียนโซวอี้เอ๋อซุ่ยเฉียนลี่รุ่น付税前盈余课税前收益税前收益额纳税前收益额税前利润กำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยฟู่ซีซุ่ยเฉียนอิ๋งหยวี付息税前盈余กำไรต่อปีเหม่ยเหนียนโซวอี้เหนียนโซวอี้เหนียนลี่รุ่น每年收益年收益年利润กำไรสุทธิจิ้งลี่ฉุนลี่ฉุนโซวอี้จิ้งโซวรู่โซวอี้จิ้งเอ๋อฉุนลี่รุ่นสั่วจว้านเตอเฉียนโซวรู่净利纯利纯收益净收入收益净额纯利润所赚的钱收入กำไรหลังหักภาษีเค่อซุ่ยโฮ่วโซวอี้ซุ่ยโฮ่วโซวอี้น่าซุ่ยโฮ่วลี่รุ่นซุ่ยโฮ่วลี่รุ่น课税后收益课税后收益纳税后利润税后利润ครบกำหนดการชำระเงิน(ฮุ่ยเพี่ยวเพี่ยวจวี้)ต้าวชี(汇票、票据)到期ความสามารถชำระหนี้สินฉางฟู่เหนิงลี่偿付能力ค่าใช้จ่ายคายจือต้ายเจี้ยจือชูเฟ่ย์ย่ง开支代价支出费用ค่าใช้จ่ายค้างชำระเว่ย์ฟู่เฟ่ย์ย่ง未付费用ค่าธรรมเนียมลี่เฟ่ย์ฝูอู้เฟ่ย์โส่วซวี่เฟ่ย์例费服务费手续费ค่าเสื่อมราคาเปี่ยนจื๋อเจี่ยนเจี้ยเจ๋อจิ้วเจ๋อจิ้วเฟ่ย์โม๋สุ่นโม๋สุ่นเฟ่ย์贬值减价折旧折旧费磨损磨损费งบกระแสเงินสดเซี่ยนจินหลิวสุ่ยจ้างเซี่ยนจินหลิวจ่วนเปี่ยวเซี่ยนจินหลิวเลี่ยงเปี่ยวเซี่ยนจินโซวจืออีหลานเปี่ยว现金流水账现金流转表现金流量表现金收支一览表งบการเงินไฉอู้ป้าวก้าวไฉอู้ป้าวเปี่ยวไฉอู้เจิ้ง(อู้)เจว๋ซว่านไฉอู้เจี๋ยซว่านไฉอู้จ้าง财务报告财务报表财务政(务)决算财务结算财务账งบดุลประจำปีเหนียนจงเจี๋ยหยวีเหนียนจงเจี๋ยซว่าน年终结余年终结算งบประมาณประจำปีเหนียนตู้ยวี่ซ่วน年度预算เงินกู้ไต้ขว่าน(เจี้ยชูเตอ)ไต้ขว่าน贷款(借出的)贷款เงินทดรองจ่ายยวี่ฟู่ข่วนยวี่ฟู่ข่วนเซี่ยงเตี้ยนขว่น预付款预付款项垫款เงินสดเซี่ยนขว่านเซี่ยนจินเซี่ยนชาว(จื่อปี้ฮั่วอิ้งปี้ทงฮั่ว)现款现金现钞(纸币或硬币通货)เงินสำรองเป้ย์ย่งจินฉู่เป้ย์จิน备用金储备金เงินหมุนเวียนฮั่วปี้หลิวทงหลิวทงฮั่วปี้จือจินโจวจว่านหลิวต้งฮั่วปี้ทงฮั่วหลิวต้งจือจิน货币流通流通货币资金周转流动货币通货流动资金จำนวนเงินสุทธิจิ้งจ่งจื๋อจิ้งซู่进净总值净数ชำระค่าปรับเจี่ยวน่าฝาขว่านเจียวฝาขว่าน缴纳罚款交罚款ชำระคืนเงินกู้ทุ่ยหุยไต้ข่วนทุ่ยหุยเจี้ยข่วน退回贷款退回借款เช็คจือเพี่ยว支票(check)เช็คขีดคร่อมเหิงเซี่ยนจือเพี่ยวฮว่าเซี่ยนจือเพี่ยวจว่านนจ้างจือเพี่ยว横线支票划线支票转账支票เช็คขีดคร่อมไม่ระบุชื่อผู้ถืออู๋จี้หมิงฮว่าเซี่ยนจือเพี่ยวปู้จี้หมิงฮว่าเซี่ยนจือเพี่ยว无记名划线支票不记名划线支票เช็คเงินสดตุ้ยเซี่ยนจือเพี่ยวเซี่ยนจินจือเพี่ยวเซี่ยนจินเหอตุ้ย兑现支票现金支票现金核对เช็คที่ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินปู้ตุ้ยเซี่ยนจือเพี่ยวปู้เหนิงตุ้ยเซี่ยนจือเพี่ยวจวี้ฟู่จือเพี่ยวเป้ย์ยวี้ฟู่จือเพี่ยวคงโถวจือเพี่ยว不兑现支票不能兑现支票拒付支票被拒付支票空头支票เช็คไม่ระบุจำนวนเงินคงไป๋จือเพี่ยวคงเอ๋อจือเพี่ยว空白支票空额支票ฐานะการเงินซิ่นย่งจว้างคว่างจือซิ่นจว้างคว่างซิ่นย่งเจิ้งคว่างซิ่นย่งผิงเจี้ย信用状况资信状况信用证况信用评价ดร๊าฟท์ฮุ่ยเพี่ยวอิ๋นหางฮุ่ยเพี่ยว汇票银行汇票(Draft)ดอกเบี้ยลี่ซี应利息ดอกเบี้ยคงค้างยิงจี้ลี่ซี应计利息ดอกเบี้ยคงที่ติ้งซีติ้งเอ๋อลี่ซี定息定额利息ดอกเบี้ยเงินกู้เจี้ยไต้ลี่ซีไต้ขว่านลี่ซีไจ้ลี่借贷利息贷款利息债利ดอกเบี้ยเงินฝากฉุนขว่านลี่ซี存款利息ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรองอิ๋นหางเฉิงตุ้ยหุ้ยเพี่ยวอิ๋นหางเริ่นฟู่เพี่ยวจวี้银行承兑汇票银行认付票据ถอนเงินเชิ่อจือฉวี่เฉียนฉวี่ขว่านถีขว่าน撤资取钱取款提款ทุนหมุนเวียนสุทธิจิ้งหลิวต้งจือเปิ่นอิ๋งรุ่นจือจินจิ้งเอ๋อจิ้งอิ๋งรุ่นจือจิน净流动资本营运资金净额净营运资金ธนาคารพาณิชย์ซางเยี่ยอิ๋นหาง商业银行ธนบัตรปลอมเหว่ยจ้าวจื่อปี้เจี่ยปี้伪造纸币假币ธนาคารกรุงเทพผานกู่อิ๋นหาง盘谷银行ธนาคารกสิกรไท่หวาหนงหมินอิ๋นหาง泰华农民银行บัญชีกระแสรายวันจิงฉางจ้างฮู่หว่างไหลจ้างฮู่หลิวสุ่ยจ้าง经常帐户往来帐户流水帐บัญชีเงินสดเซี่ยนจินจ้างฮู่现金帐户บัญชีเงินเดือนกงจือจ้างฮู่工资帐户บัญชีเจ้าหนี้อิงฟู่จ้างขว่านอิงฟู่ขว่านอิงฟู่จ้าง应付帐款应付款应付帐บัญชีลูกหนี้อิงโซวเว่ย์โซวจ้างขว่านอิงโซวจ้างขว่านยิงโซวขว่านยิงโซวขว่านเซี่ยง应收未收帐款应收帐款应收款应收款项บัญชีรายได้และรายจ่ายกั๋วหมินโซวรู่เหอจือชูถ่งจี้国民收入和支出统计ปฏิเสธการจ่ายเงินจวี้ฟู่จวี้โซวเพี่ยวจวี้จวี้เจว๋ฟู่ขว่าน拒付拒收票据拒绝付款ประหยัดค่าใช้จ่ายเจี๋ยเสิ่งคายเซียวเจ๋เสิ่งเฟ่ย์ย่ง节省开销节省费用ภาษีขาเข้าฉายเจิ้งกวานซุ่ยโซวรู่กวานซุ่ยซูรู่ซุ่ยจิ้นโข่วซุ่ย财政关税收入关税输入税进口税ภาษีขาออกซูชูซุ่ยชูโข่วซุ่ย输出税出口税ภาษีหักณที่จ่ายโซวเฟ่ย์เหลียนถงเจี่ยวซุ่ยยวี่โค่วซุ่ยขว่านโค่วเจี่ยวซุ่ยเจวียนยวี่ถีซุ่ยขว่าน收费连同缴税预扣税款扣缴税捐预提税款ภาษีมูลค่าเพิ่มเจิงจื๋อซุ่ยเจี้ยจื๋อเจิงเจียซุ่ย增值税价值增加税(VAT)มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(ตานเซี่ยง)ฉายฉ่านจิ้งเจี้ยจื๋อจือฉ่านจิ้งจื๋อฉายฉ่านจิ้งเจี้ยจื๋อสือจี้ฉายฉ่านจื๋อ(单项)财产净价值资产净值财产净价值实际财产值ยอดดุลบัญชีเจี๋ยหยวี(จาผิง)จ้างมู่ชาเอ๋อชิงซ่วนเจว๋ซว่านจ้างฮู่结余(轧平)帐目差额清算决算帐户ระบบการชำระเงินฟู่โฉวจื้อตู้付酬制度รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเฟย์ซุ่ยสั่วเต๋อเหมี่ยนซุ่ยโซวรู่เฟย์เค่อซุ่ยโซวรู่非税所得免税收入非课税收入รายรับรายจ่ายโซวจือ收支รายรับสุทธิจิ้งโซวอี้จิ้งโซวรู่ฉุนโซวรู่净收益净收入纯收入รายได้สุทธิเข่อจือเพ่ย์สั่วเต๋อซุ่ยโฮ่วโซวรู่เข่อจือเพ่ย์โซวรู่เข่อจือเพ่ย์เตอเก้อเหรินโซวรู่น่าซุ่ยโฮ่วเก้อเหรินเข่อย่งเโซวรู่ฉุนโซวอี้จิ้งโซวรู่โซวอี้จิ้งเอ๋อ可支配所得税后收入可支配收入可支配的个人收入纳税后个人可用收入纯收益净收入收益净额ลดหย่อนภาษีเจี่ยนซุ่ย减税วันครบกำหนดชำระเงินเจียวเกอยื่อเจียวฟู่ยื่อชีจือฟู่ยื่อฟู่ข่วนยื่อชีชิงฉางยื่อ交割日交付日期支付日付款日期清偿日วิเคราะห์ด้วยตัวเลขซู่จื๋อเฟินซี数值分析วิธีชำระเงินจือฟู่ฟังซื่อฟู่จ้างฟังซื่อ支付方式付帐方式สถานะการเงินจือจินจว้งคว่งจินหรงจ้วงค่วง资金状况金融状况สมุดเช็ค(อิ๋นหาง)จือเพี่ยวเชิ่อจือเพี่ยวปู้(银行)支票册支票簿สมุดบัญชีปู้จี้จี้จ้างอิ๋นหางฉุนเจ๋อจ้างเปิ่นเฟินเล่ย์จ้างซางเย่จ้างปู้ยื่อจี้จ้างจ้างปู้จ้างเช่อเซี่ยนจินจ้างปู้เซี่ยนจินปู้簿记记帐银行存折账本分类帐商业帐簿日记帐帐簿帐册现金帐簿现金簿สำนักงานสอบบัญชีเสิ่นจี้ซื่ออู้สั่ว审计事务所สิทธิประโยชน์ทางภาษีซุ่ยโซวเฉวียนอี้税收权益สินเชื่อซิ่นย่งซิ่นไต้信用信贷หนี้ไจ้ไจ้อู้债债务หนี้สินที่ปรากฏในบัญชีจ้างเมี่ยนไจ้อู้จ้างเมี่ยนซ่างจือฟู่ไจ้จ้างเมี่ยนฟู่ไจ้帐面债务帐面上之负债帐面负债หมายเหตุประกอบงบการเงินฉายอู้ป้าวเปี่ยวซัวหมิงฉายอู้ป้าวเปี่ยวจู้เจี่ยซัวหมิง财务报表说明财务报表注解说明หักบัญชีตี่จ้าง抵账เหมาจ่ายเป็นรายเดือนปาวเยว่包月อัตราการแลกเปลี่ยนฮุ่ยลวี่จิ้งฮ่วนลวี่汇率竞换率อัตราดอกเบี้ยเงินฝากฉุนขว่านลี่ลวี่存款利率อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฮั่วขว่านลี่ลวี่贷款利率อัตราแลกเปลี่ยน(เงินตรา)ตุ้ยฮว่านลวี่ว่ายฮุ่ยลวี่ว่ายฮุ่ยฮุ่ยลวี่ฮุ่ยเจี้ยฮุ่ยลวี่兑换率外汇率外汇汇率汇价汇率อากรซุ่ยกวานซุ่ย税关税อากรศุลกากรกวานซุ่ยจิ้นชูโข่วกวานซุ่ย关税进出口关税อากรสรรพสามิตกั๋วเน่ย์ฮั่วอู้ซุ่ยเฉียงเจิงฮั่วอู้ซุ่ย国内货物税强征货物税อากรแสตมป์อิ้นฮวาซุ่ย印花税แอลซี(เลตเตอร์ออฟเครดิต)ซิ่นย่งเจิ้ง信用证โอนเงินจว่านจ้าง转帐

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

评分:

/12

VIP

意见
反馈

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利