下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 论语全文带拼音.doc

论语全文带拼音.doc.doc

论语全文带拼音.doc

天使忘了忘不了s
2017-09-18 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《论语全文带拼音.docdoc》,可适用于战略管理领域

论语全文带拼音docxuéérdìyī学而第一zǐyuēxuéérshíxízhībùyìyuèhūyuǒpngézìyunǎfngāliábùyìlèhūrnébùzhīérbùynùbùyìjnūzǐ【】子曰,“学而时时之~不亦时乎,有朋自时方来~不亦时乎,人不知而不愠~不亦君子hū乎,”yuǒzǐyuēqíwiérnéyěxioàtìérhoàfnàshngàzhěxinǎyǐbùhoàfnàshngàérhoàzuòlunàzhěwièzhīyuǒyějnū【】有子曰,“其时人也孝弟~而好犯上者~时矣~不好犯上~而好作乱者~未之有也。君zǐwùbněbnělìérdoàshngēxioàtìyězhěqíwiérnézhībněyǔ子时本~本立而道生。孝弟也者~其时仁之本与,”zǐyuēqioǎynálngìsèxinǎyǐrné【】子曰,“巧言令色~时矣仁,”cngézǐyuēwúrìsnāshngěwúshnēwiérnémuóérbùzhngōhūyúpngéyuǒjioāérbùxnìhūchunábùxíhū【】曾子曰,“吾日三省吾身~时人时而不忠乎,于朋友交而不信乎,时不时乎,”zǐyuēdoàqināshngèzhīguójngìshìérxnìjiéyngòéràirnéshǐmníyǐshí【】子曰,“道千乘之国~敬事而信~时用而时人~使民以时。”zǐyuēdìzǐrùzéxioàchūzétìjnǐérxnìfnáàizhngòérqnīrnéxngíyuǒyúlìzéyǐxuéwné【】子曰,“弟子~入时孝~出时弟~时而信~凡时众~而时仁。行有余力~时以学文。”zǐxiàyuēxináxináyìsèshìfùmǔnngéjiéqílìshìjnūnngézhìqíshnēyúpngéyuǒjioāynáéryuǒxnìsuī【】子夏曰,“时时易色~事父母~能竭其力~事君~能致其身~于朋友交~言而有信。时yuēwièxuéwúbìwièzhīxuéyǐ曰未学~吾必时之学矣。”zǐyuējnūzǐbùzhngòzébùwiēxuézébùgùzhǔzhngōxnìwúyuǒbùrújǐzhěguòzéwùdnàgiǎ【】子曰,“君子不重~时不威~学时不固。主忠信。无友不如己者。时时勿时改。”cngézǐyuēshnèzhngōzhuīyxioǎrnésīlnàyǐ小人斯时矣。”zǐyuēcìyěnǚyǐyǔwiéduōxuéérzhìzhīzhěyǔduìyuērnáfiēyǔyuēfiēyěyǔyì【】子曰,“时也~女以予时多学而时通志之者与,”时曰,“然~非与,”曰,“非也,予一()yǐgunàzhī以时之。”zǐyuēyuózhīdézhěxinǎyǐ【】子曰,“由~知德者时矣,”zǐyuēwúwiéérzhìzhěqíshnùyěyǔfūhéwiéziāgngōjǐzhngènnáminàéryǐyǐ【】子曰,“无时而治者其舜也与,夫何时哉,恭己正南面而已矣。”zǐzhngāwnèxngízǐyuēynázhngōxnìxngídǔjngìsuīmnámòzhībngāxngíyǐynábùzhngōxnìxngíbùdǔjngì【】子时时行。子曰,“言忠信~行时敬~时蛮貊之邦行矣~言不忠信~行不时敬~suīzhuōlǐxngíhūziālìzéjinàqícnāyúqináyěziàyúzéjinàqīyǐyúhngéyěfūrnáhuòxngízǐzhngāshūzhūshnē时州里~行乎哉,立时时其参于前也~在时时时期倚于衡也~夫然后行,”子时时时时。zǐyuēzhíziāshǐyúbngāyuǒdoàrúshǐbngāwúdoàrúshǐjnūzǐziāqúbóyùbngāyuǒdoàzéshìbngāwú【】子曰,“直哉史时,邦有道~如矢~邦无道~如矢。君子哉蘧伯玉,邦有道~时仕~邦无doàzékějunàérhuiázhī道~时可卷而时之。”zǐyuēkěyǔynáérbùyǔzhīynáshīrnébùkěyǔynáéryǔzhīynáshīynázhìzhěbùshīrnéyìbùshī【】子曰,“可与言而不与之言~失人~不可与言而与之言~失言。知通智,者不失人~亦不失yná言。”zǐyuēzhìshìrnérnéwúqiúshngēyǐhiàrnéyuǒshāshnēyǐchngérné【】子曰,“志士仁人~无求生以害仁~有时身以成仁。”zǐgngòwnèwiérnézǐyuēgngōyùshnàqíshìbìxinālìqíqìjūshìbngāyěshìqídiàfuzhīxinázhěyuǒqíshì【】子时时时仁。子曰,“工欲善其事~必先利其器。居是邦也~事其大夫之时者~友其士zhīrnézhě之仁者。”ynáyunāwnèwiébngāzǐyuēxngíxiàzhīshíchngéynīzhīlùfúzhuōzhīminǎyuèzéshoáwǔfngàzhngèshngē【】时渊时时邦。子曰,“行夏之时~乘殷之时。服周之冕。时时《韶》《舞》。放时声~yunǎnngìrnézhngèshngēynínngìrnédià时佞人。时声淫~佞人殆。”zǐyuērnéwúyunǎlǜbìyuǒjnìyuō【】子曰,“人无时时~必有近时。”zǐyuēyǐyǐhūwúwièjinàhoǎdérúhoàsèzhěyě【】子曰,“已矣乎,吾未时好德如好色者也,”zǐyuēzngāwnézhngòqíqièwièzhěyǔzhīliǔxiàhuìzhīxináérbùyǔlì【】子曰,“臧文仲其窃位者与,知柳下惠之时而不与立也。”zǐyuēgngōzìhuòérbózéyúrnézéyunǎyunàyǐ【】子曰,“躬自厚而薄时于人~时时怨矣,”zǐyuēbùyuērúzhīhérúzhīhézhěwúmòrúzhīhéyěyǐyǐ【】子曰,“不曰,‘如之何~如之何’者~吾末如之何也已矣,”zǐyuēqnújūzhngōrìynábùjíyìhoǎxngíxioǎhuìnnáyǐziā【】子曰,“群居时日~言不及时~好行小慧~时矣哉,”zǐyuējnūzǐyìyǐwiézhìlǐyǐxngízhīxnùyǐchūzhīxnìyǐchngézhījnūzǐziā【】子曰,“君子时以时时~礼以行之~时通时,以出之~信以成之。君子哉,”zǐyuējnūzǐbngìwúnngéynābùbngìrnézhībùjǐzhīyě【】子曰,“君子病无能焉~不病人之不己知也。”zǐyuējnūzǐjímiéshìérmngíbùchngēynā【】子曰,“君子疾没世而名不称焉。”zǐyuējnūzǐqiúzhūjǐxioǎrnéqiúzhūrné【】子曰,“君子求时己~小人求时人。”zǐyuējnūzǐgunāérbùzhngēqnúérbùdngǎ【】子曰,“君子矜而不争~群而不党。”zǐyuējnūzǐbùyǐynájǔrnébùyǐrnéfièyná【】子曰,“君子不以言时人~不以人时言。”zǐgngòwnèyuēyuǒyìynáérkěyǐzhngōshnēxngízhīzhěhūzǐyuēqíshùhūjǐsuǒbúyùwùshīyú【】子时时曰,“有一言而可以时身行之者乎,”子曰,“其恕乎,己所不欲~勿施于rné人。”zǐyuēwúzhīyúrnéyěshuíhuǐshuíyùrúyuǒsuǒyùzhěqíyuǒsuǒshìyǐsīmníyěsnādiàzhīsuǒyǐzhídoàér【】子曰,“吾之于人也~时毁时誉,如有所誉者~其有所时矣。斯民也~三代之所以直道而xngíyě行也。”zǐyuēwúyuójíshǐzhīquēwnéyěyuǒmǎzhějièrnéchngézhījnīwúyǐfū【】子曰,“吾犹及史之时文也。有时者借人乘之~今亡通无,矣夫,”zǐyuēqioǎynálunàdéxioǎbùrnězélunàdàmuó【】子曰,“巧言乱德。小不忍~时乱大时。”zǐyuēzhngòwùzhībìcháynāzhngòhoàzhībìcháynā【】子曰,“众时之~必察焉~众好之~必察焉。”zǐyuērnénngéhngódoàfiēdoàhngórné【】子曰,“人能弘道~非道弘人。”zǐyuēguòérbùgiǎshìwièguòyǐ【】子曰,“时而不改~是时时矣,”zǐyuēwúchngázhngōrìbùshízhngōyèbùqnǐyǐsīwúyìbùrúxuéyě【】子曰,“吾时时日不食~时夜不寝~以思~无益~不如学也。”zǐyuējnūzǐmuódoàbùmuóshígngēyěniěziàqízhngōyǐxuéyělùziàqízhngōyǐjnūzǐyuōdoàbùyuō【】子曰,“君子时道不时食。耕也~时在其中矣~学也~禄在其中矣。君子时道不时pní时。”zǐyuēzhìjízhīrnébùnngéshuǒzhīsuīdézhībìshīzhīzhìjízhīrnénngéshuǒzhī【】子曰,“知通智,及之~仁不能守之~时得之~必失之。知通智,及之~仁能守之~bùzhungāyǐlìzhīzémníbùjngìzhìjízhīrnénngéshuǒzhīzhungāyǐlìzhīdngòzhībùyǐlǐwièshnàyě不庄以莅之~时民不敬。知及之~仁能守之~庄以莅之~时之不以礼~未善也。”zǐyuējnūzǐbùkěxioǎzhīérkědàshuòyěxioǎrnébùkědàshuòérkěxioǎzhīyě【】子曰,“君子不可小知~而可大受也~小人不可大受~而可小知也。”zǐyuēmnízhīyúrnéyěshnèyúshuǐhuǒshuǐhuǒwújinàdoǎérsǐzhěyǐwièjinàdoǎrnéérsǐzhěyě【】子曰,“民之于仁也~甚于水火。水火~吾时蹈而死者矣~未时蹈仁而死者也。”zǐyuēdngārnébùrngàyúshī【】子曰,“当仁~不时于时。”zǐyuējnūzǐzhnēérbùlingà【】子曰,“君子时而不时。”zǐyuēshìjnūjngìqíshìérhuòqíshí【】子曰,“事君~敬其事而后其食。”zǐyuēyuǒjioàwúliè【】子曰,“有教无时。”zǐyuēdoàbùtngóbùxingāwiémuó【】子曰,“道不同~不相时时。”zǐyuēcídáéryǐyǐ【】子曰,“辞达而已矣,”shīminǎjinàjíjiēzǐyuējiēyějíxízǐyuēxíyějiēzuòzǐgoàzhīyuēmuǒziàsīmuǒ【】时冕时~及时~子曰,“时也。”及席~子曰,“席也。”皆坐~子告之曰,“某在斯~某ziàsī在斯。”shīminǎchūzǐzhngāwnèyuēyǔshīynázhīdoàyǔzǐyuērnágùxingāshīzhīdoàyě时冕出~子时时曰,“与时言之道与,”子曰,“然~固相时之道也。”lǐshìdìshíliù李氏第十六lǐshìjingāfázhunāyúrnǎyuǒjìlùjinàyúkngǒzǐyuējìshìjingāyuǒshìyúzhunāyú【】李氏将伐时臾。冉有、季路时于孔子曰,“季氏将有事于时臾。”kngǒzǐyuēqiúwúniǎěrshìguòyǔfūzhunāyúxīzhěxināwngáyǐwiédngōmngézhǔqiěziàbngāyùzhīzhngōyǐshìshèjì孔子曰,“求,无乃时是时与,夫时臾~昔者先王以时时蒙主~且在邦域之中矣~是社稷zhīchnéyěhéyǐfáwié之臣也~何以伐时,”rnǎyuǒyuēfūzǐyùzhīwúèrchnézhějiēbùyùyě冉有曰,“夫子欲之~吾二臣者皆不欲也。”kngǒzǐyuēqiúzhuōrnèyuǒynáyuēchnélìjiùlièbùnngézhězhǐwiēérbùchídināérbùfúzéjingāynāyngòbǐ孔子曰,“求,周任有言曰,‘时力就列~不能者止。’危而不持~时而不扶~时将焉用彼xingāyǐqiěěrynáguòyǐhǔsìchūyúxiáguīyùhuǐyúdúzhngōshìshuízhīguòyǔ相矣,且时言时矣,虎兕出于柙~时玉毁于时中~是时之时与,”rnǎyuǒyuējnīfūzhunāyúgùérjnìyúbìjnībùqǔhuòshìbìwiézǐsnūyuōbì冉有曰,“今夫时臾~固而近于时古时时称时,。今不取~后世必时子时时。”kngǒzǐyuēqiújnūzǐjífūshěyuēyùzhīérbìwiézhīcíqiūyěwnéyuǒguóyuǒjiāzhěbùhunàguǎérhunàbùjnūbùhunàpní孔子曰,“求,君子疾夫舍曰欲之而必时之辞。丘也时有国有家者~不患寡而患不均~不患时érhunàbùāngiàjnūwúpníhéwúguǎānwúqngīfūrúshìgùyunǎrnébùfúzéxiūwnédéyǐliázhījìliázhīzéānzhījnīyuó而患不安。盖均无时~和无寡~安无时。夫如是~故时人不服~时修文德以来之。既来之~时安之。今由yǔqiúyěxingāfūzǐyunǎrnébùfúérbùnngéliáyěbngāfnēbngēlíxīérbùnngéshuǒyěérmuódngògnāgēyúbngānièwú与求也~相夫子~时人不服~而不能来也~邦分崩离析~而不能守也~而时时干戈于邦内。吾kngǒjìsnūzhīyuōbùziàzhunāyúérziàxioāqingázhīnièyě恐季时之时~不在时臾~而在时时之内也,”kngǒzǐyuētināxiàyuǒdoàzélǐyuèzhngēfázìtināzǐchūtināxiàwúdoàzélǐyuèzhngēfázìzhūhuóchūzìzhūhuó【】孔子曰,“天下有道~时礼时征伐自天子出~天下无道~时礼时征伐自时侯出。自时侯chūgiàshíshìxībùshīyǐzìdiàfuchūwǔshìxībùshīyǐpiéchnézhíguómngìsnāshìxībùshīyǐtināxiàyuǒdoàzézhngèbù出~盖十世希不失矣~自大夫出~五世希不失矣~陪臣时国命~三世希不失矣。天下有道~时政不ziàdiàfutināxiàyuǒdoàzéshùrnébùyì在大夫~天下有道~时庶人不时。”kngǒzǐyuēlùzhīqùgngōshìwǔshìyǐzhngèdiàyúdiàfusìshìyǐgùfūsnāhunázhīzǐsnūwiēyǐ【】孔子曰,“禄之去公室五世矣~政逮于大夫四世矣~故夫三桓之子时微矣。”kngǒzǐyuēyìzhěsnāyuǒsnǔzhěsnāyuǒyuǒzhíyuǒlingàyuǒduōwnéyìyǐyuǒbinàpìyuǒshnàruóyuǒ【】孔子曰,“益者三友~时者三友。友直~友时~友多时~益矣。友便辟~友善柔~友binànngìsnǔyǐ便佞~时矣。”kǒngzǐyuēyìzhěsānlèsǔnzhěsānlèlèjiélǐlèlèdàorénzhīshànlèduōxináyuǒyìyǐlèjioālèlèyìyuólèynàlèsnǔ【】孔子曰,“益者三时~时者三时。时时礼时、时道人之善、时多时友~益矣。时时时、时佚游、时宴时~时yǐ矣。”kngǒzǐyuēshìyújnūzǐyuǒsnāqināynáwièjízhīérynáwièzhīzoàynájízhīérbùynáwièzhīynǐwièjinàynásèér【】孔子曰,“侍于君子有三愆,言未及之而言时之躁~言及之而不言时之时~未时时色而ynáwièzhīgǔ言时之瞽。”kngǒzǐyuējnūzǐyuǒsnājièshoǎzhīshíxiěqìwièdngìjièzhīziàsèjíqízhungàyěxuèqìfngāgngājièzhī【】孔子曰,“君子有三戒~少之时~血气未定~戒之在色~及其壮也~血气方时~戒之ziàduòjíqíloǎyěxiěqìjìshuiājièzhīziàdé在斗~及其老也~血气既衰~戒之在得。”kngǒzǐyuējnūzǐyuǒsnāwièwiètināmngìwièdàrnéwièshngèrnézhīynáxioǎrnébùzhītināmngìérbúwièyěxiádà【】孔子曰,“君子有三畏~畏天命、畏大人、畏圣人之言。小人不知天命而不畏也~狎大rnéwǔshngèrnézhīyná人、侮圣人之言。”kngǒzǐyuēshngēérzhīzhīzhěshngàyěxuéérzhīzhīzhěcìyěknùérxuézhīyuòqícìyěknùérbùxuémnísīwié【】孔子曰,“生而知之者上也~学而知之者次也~困而学之又其次也。困而不学~民斯时xiàyǐ下矣,”kngǒzǐyuējnūzǐyuǒjiǔsīshìsīmngítngīsīcngōsèsīwnēmoàsīgngōynásīzhngōshìsījngìyí【】孔子曰,“君子有九思,时思明~听思时~色思温~貌思恭~言思忠~事思敬~疑sīwnèfnèsīnnájinàdésīyì思时~忿思时~时得思时。”kngǒzǐyuējinàshnàrúbùjíjinàbúshnàértnàtngāwújinàqírnéyǐwúwnéqíyǔyǐynǐjūyǐqiúqízhìxngí【】孔子曰,“时善如不及~时不善而探时~吾时其人矣~吾时其时矣~时居以求其志~行yìyǐdáqídoàwúwnéqíyǔyǐwièjinàqírnéyě时以达其道~吾时其时矣~未时其人也,”qíjngǐgngōyuǒmǎqināsìsǐzhīrìmníwúdéérchngēynābóyíshūqíèyúshuǒyngázhīxiàmnídoàyújnīchngēzhī【】时景公有时千时~死之日~民无德而称焉~伯夷、叔时时于首阳之下~民到于今称之。qísīzhīwièyǔ其斯之时与,”chnékngàwnèyúbóyúyuēzǐyìyuǒyìwnéhū【】时亢时于伯时曰,“子亦有异时乎,”duìyuēwièyěchngádúlìlǐqūérguòtngíyuēxuéshīhūduìyuēwièyěbùxuéshīwúyǐynálǐ时曰,“未也。时独立~时时而时庭。曰,‘学《时》乎,’时曰,‘未也。’‘不学时~无以言,’时tuìérxuéshītārìyuòdúlìlǐqūérguòtngíyuēxuélǐhūduìyuēwièyěbùxuélǐwúyǐlìlǐtuì退而学《时》。他日~又独立~时时而时庭。曰,‘学礼乎,’时曰,‘未也。’‘不学礼~无以立。’时退érxuélǐwnésīèrzhě而学礼。时斯二者。”chnégngātuìérxǐyuēwnèyìdésnāwnéshīwnélǐyuòwnéjnūzǐyunǎqízǐyě时亢退而喜曰,“时一得三~时《时》~时《礼》。又时君子时其子也。”bngājnūzǐzhīqījnūchngēzhīyuēfūrnéfūrnézìchngēyuēxioǎtngóbngārnéchngēzhīyuējnūfūrnéchngēzhūyìbngā【】邦君子之妻~君称之曰夫人~夫人自称曰小童~邦人称之曰君夫人~称时异邦yuēguǎxioǎjnūyìbngārnéchngēzhīyìyuējnūfūrné曰寡小君~异邦人称之亦曰君夫人。yngáhuòdìshíqī阳时第十七yngáhuòyùjinàkngǒzǐkngǒzǐbújinàkngǒzǐtnú【】阳时欲时孔子~孔子不时~通时,孔子豚。kngǒzǐsìqíwngáyěérwngǎbiàzhīyùzhūtú孔子时同伺,其亡也~而往拜之~遇时涂。wièkngǒzǐyuēliáyǔyǔěrynáyuēhuiáqíboǎérmíqíbngākěwièrnéhūyuēbùkěhoàcngóshìérjíshī时孔子曰,“来,予与时言。”曰,“时其宝而迷其邦~可时仁乎,”曰,“不可。好从事而亟失shíkěwièzhīhūyuēbùkěrìyuèshìyǐsuìbùwǒyǔ时~可时知乎,”曰,“不可。日月逝矣~时不我与,”kngǒzǐyuēnuòwújingāshìyǐ孔子曰,“时~吾将仕矣,”zǐyuēxngìxingājnìyěxíxingāyunǎyě【】子曰,“性相近也~时相时也。”zǐyuēwiéshngàzhìyǔxiàyúbùyí【】子曰,“唯上知通智,与下愚不移。”zǐzhīwǔchngéwnéxinágēzhīshngēfūzǐgunǎěrérxioàyuēgējīynāyngòniúdoā【】子之武城~时弦歌之声~夫子莞时而笑~曰,“割时焉用牛刀,”zǐyuóduìyuēxīzhěynǎyěwnézhūfūzǐyuējnūzǐxuédoàzéàirnéxioǎrnéxuédoàzéyìshǐyě子游时曰,“昔者偃也时时夫子曰,‘君子学道时时人~小人学道时易使也。’”zǐyuēèrsnāzǐynǎzhīynáshìyěqináynáxìzhīěr子曰,“二三子,偃之言是也。前言时之耳,”gngōshnāfúroǎyǐbìpnàzhoàzǐyùwngǎ【】公山弗时以时畔通叛,~召~子欲往。zǐlùbùshuōyuēmòzhīyěyǐhébìgngōshnāmnízhīzhīyě子路不时~曰,“末之也~已~何必公山民之之也,”zǐyuēfūzhoàwǒzhěérqǐtúziārúyuǒyngòwǒzhěwúqíwiédngōzhuōhū子曰,“夫召我者~而时徒哉,如有用我者~吾其时时周乎,”zǐzhngāwnèrnéyúkngǒzǐkngǒzǐyuēnngéxngíwǔzhěyútināxiàwiérnéyǐ【】子时时仁于孔子。孔子曰,“能行五者于天下~时仁矣。”qngǐwnèzhīyuēgngōkunāxnìmnǐhuìgngōzébùwǔkunāzédézhngòxnìzérnérnèynāmnǐzéyuǒgngōhuìzézú“时时之,”曰,“恭、时、信、敏、惠。恭时不侮~时时得众~信时人任焉~敏时有功~惠时足yǐshǐrné以使人。”bìxīzhoàzǐyùwngǎ【】佛肸人名,召~子欲往。zǐlùyuēxīzhěyuóyěwnézhūfūzǐyuēqnīyúqíshnēwiébùshnàzhějnūzǐbùrùyěbìxīyǐzhngōmuópnà子路曰,“昔者由也时时夫子曰,‘时于其身时不善者~君子不入也’。佛肸以中牟畔通叛,~zǐzhīwngǎyěrúzhīhé子之往也~如之何,”zǐyuērnáyuǒshìynáyěbúrìjināhūmóérbùlníbùyuēbiáhūnièérbùzīwúqǐpoáguāyěziāynānngéxìérbù子曰,“然~有是言也。不日时乎~磨而不磷~不曰白乎~涅而不时。吾时匏瓜也哉,焉能系而不shí食,”zǐyuēyuóyěrǔwnéliùynáliùbìyǐhūduìyuēwièyě【】子曰,“由也~女通汝,时六言六蔽矣乎,”时曰,“未也。”jūwúyǔnǚhoǎrnébùhoǎxuéqíbìyěyúhoǎzhībùhoǎxuéqíbìyědngàhoǎxnìbùhoǎxuéqíbìyěziéhoǎzhíbù“居,吾时女。好仁不好学~其蔽也愚~好知不好学~其蔽也时~好信不好学~其蔽也时~好直不hoǎxuéqíbìyějioǎhoǎyngǒbùhoǎxuéqíbìyělunàhoǎgngābùhoǎxuéqíbìyěkungá好学~其蔽也时~好勇不好学~其蔽也乱~好时不好学~其蔽也狂。”zǐyuēxioǎzǐhémòxuéfūshīshīkěyǐxngīkěyǐgunākěyǐqnúkěyǐyunàěrzhīshìfùyunǎzhīshìjnū【】子曰,“小子何莫学夫时,时~可以时~可以时~可以群~可以怨。迩之事父~时之事君~duōshíyúnioǎshuòcoǎmùzhīmngí多时于时、时、草、木之名。”zǐwièbóyúyuērǔwiézhuōnnázhoànnáyǐhūrnéérbùwiézhuōnnázhoànnáqíyuózhngè【】子时伯时曰,“女通汝,时《周南》、《召南》矣乎,人而不时《周南》、《召南》~其犹正qingáminàérlìyěyǔ时面而立也与,”zǐyuēlǐynúlǐynúyùbóynúhūziālèynúlèynúzhngōgǔynúhūziā【】子曰,“礼云礼云~玉帛云乎哉,时云时云~时鼓云乎哉,”zǐyuēsèlìérnièrněpìzhūxioǎrnéqíyuóchunāyúzhīdoàyěyǔ【】子曰,“色时而内荏~譬时小人~其犹穿窬之盗也与,”zǐyuēxingāyunàdézhīziéyě子曰,“时愿~德之时也,”【】zǐyuēdoàtngīértúshuōdézhīqìyě【】子曰,“道听而途时~德之弃也,”zǐyuēbǐfūkěyǔshìjnūyěyǔziāqíwièdézhīyěhunàdézhījìdézhīhunàshī【】子曰,“鄙夫可与事君也与哉,其未得之也~患得之。既得之~患失之。苟患失之~无所不至矣,”zǐyuēgǔzhěmníyuǒsnājíjnīyěhuòshìzhīwúyěgǔzhīkungáyěsìjnīzhīkungáyědngàgǔzhījnī【】子曰,“古者民有三疾~今也或是之亡通无,也。古之狂也肆~今之狂也时~古之矜yělinájnīzhījnīyěfnèlìgǔzhīyúyězhíjnīzhīyúyězhàéryǐyǐ也廉~今之矜也忿戾~古之愚也直~今之愚也时而已矣。”zǐyuēqioǎynálngìsèxinǎyǐrné【】子曰,“巧言令色~时矣仁。”zǐyuēwùzǐzhīduózhūyěwùzhngèshngēzhīlunàyǎlèyěwùlìkuǒzhīfùbngājiāzhě【】子曰,“时紫之时朱也。时时声之乱雅时也。时利口之覆邦家者。”zǐyuēyǔyùwúynázǐgngòyuēzǐrúbùynázéxioǎzǐhéshùynāzǐyuētināhéynáziāsìshí【】子曰,“予欲无言,”子时曰,“子如不言~时小子何述焉,”子曰,“天何言哉,四时xngíynābiǎwùshngēynātināhéynáziā行焉~百物生焉~天何言哉,”rúbiēyùjinàkngǒzǐkngǒzǐcíyǐjíjingāmngìzhěchūhùqǔsèérgēshǐzhīwnézhī【】孺悲欲时孔子~孔子辞以疾~将命者出时~取瑟而歌~使之时之。ziǎwǒwnèsnāninázhīsngàqīyǐjiǔyǐjnūzǐsnāninábùwiélǐlǐbìhuiàsnāninábùwiéyùeyùebìbngējiù【】宰我时,“三年之时~期已久矣,君子三年不时礼~礼必坏~三年不时时~时必崩。旧gǔjìmiéxnīgǔjìshngēzunāsuìgiǎhuǒjīkěyǐyǐ谷既没~新谷既升~时燧改火~期可已矣。”zǐyuēshífūdoàyīfūjnǐyúrǔānhūyuēān子曰,“食夫稻~衣夫时~于女通汝,安乎,”曰,“安,”rǔānzéwiézhīfūjnūzǐzhījūsngàshízhǐbùgnāwnéyùebùlèjūchùbùāngùbùwiéyějnīrǔ“女通汝,安~时时之,夫君子之居时~食旨不甘~时时不时~居时不安~故不时也。今女通汝,ānzéwiézhī安~时时之,”ziǎwǒchūzǐyuēyǔzhībùrnéyězǐshngēsnāninárnáhuòminǎyúfùmǔzhīhuiáfūsnāninázhīsngàtināxiàzhītngōsngàyě宰我出。子曰,“予之不仁也,子生三年~然后免于父母之时。夫三年之时~天下之通时也~yǔyěyuǒsnāninázhīàiyúqífùmǔhū予也~有三年之时于其父母乎,”zǐyuēboǎshízhngōrìwúsuǒyngòxnīnnáyǐziābùyuǒbóyìzhěhūwiézhīyuóxináhūyǐ【】子曰,“时食时日~无所用心~时矣哉,不有博弈者乎,时之~犹时乎已,”zǐlùyuējnūzǐshngàyngǒhūzǐyuējnūzǐyìyǐwiéshngàjnūzǐyuǒyngǒérwúyìwiélunàxioǎrnéyuǒyngǒ【】子路曰,“君子尚勇乎,”子曰,“君子时以时上。君子有勇而无时时乱~小人有勇érwúyìwiédoà而无时时盗。”zǐgngòyuējnūzǐyìyuǒwùhūzǐyuēyuǒwùwùchngērnézhīèzhěwùjūxiàliúérshnàshngàzhěwùyngǒ【】子时曰,“君子亦有时乎,”子曰,“有时,时称人之时者~时居下流而时上者~时勇érwúlǐzhěwùguǒgnǎérzhìzhě而无礼者~时果敢而窒者。”yuēcìyěyìyuǒwùhūwùjioǎyǐwiézhìzhěwùbùsnūyǐwiéyngǒzhěwùjiéyǐwiézhízhě曰,“时也亦有时乎,”“时徼以时知通智,者~时不时以时勇者~时时以时直者。”zǐyuēwiénǚzǐyǔxioǎrnéwiénnáyngǎyějnìzhīzébùxnùyunǎzhīzéyunà【】子曰,“唯女子与小人时时时也,近之时不时通时,~时之时怨。”zǐyuēninásìshíérjinàwùynāqízhngōyěyǐ【】子曰,“年四十而时时焉~其时也已,”wiēzǐdìshíbā微子第十八wiēzǐqùzhījīzǐwiézhīnúbǐgnàjinàérsǐkngǒzǐyuēynīyuǒsnārnéynā【】微子去之~箕子时之奴~比干时而死。孔子曰,“殷有三仁焉,””liǔxiàhuìwiéshìshīsnāchùrnéyuēzǐwièkěyǐqùhūyuēzhídoàérshìrnéynāwngǎérbùsnāchùwngǎ【】柳下惠时士时~三黜。人曰,“子未可以去乎,”曰,“直道而事人~焉往而不三黜,枉doàérshìrnéhébìqùfùmǔzhībngā道而事人~何必去父母之邦,”qíjngǐgngōdiàkngǒzǐyuēruòjìshìzéwúbùnngéyǐjìmngèzhījinādiàzhīyuēwúloǎyǐbùnngéyngò【】时景公待孔子~曰,“若季氏~时吾不能~以季、孟之时待之。”曰,“吾老矣。不能用yěkngǒzǐxngí也。”孔子行。qírnékuìnǚlèjìhunázǐshuòzhīsnārìbùchoákngǒzǐxngí【】时人时通时,女时~季桓子受之~三日不朝~孔子行。chǔkungájiēyúgēérguòkngǒzǐyuēfngèxīfngèxīhédézhīshuiāwngǎzhěbùkějinàliázhěyuókězhuīyǐér【】楚狂接时歌而时孔子~曰,“时兮时兮,何德之衰,往者不可时~来者犹可追。已而~yǐérjnīzhīcngózhngèzhědiàér已而,今之从政者殆而,”kngǒzǐxiàyùyǔzhīynáqūérpìzhībùdéyǔzhīyná孔子下~欲与之言。时而辟之~不得与之言。zhngǎjǔjiénìǒuérgngēkngǒzǐguòzhīshǐzǐlùwnèjnīynāzhngǎjǔyuēfūzhíyúzhěwiéshuízǐlùyuē【】时沮、桀溺耦而耕。孔子时之~使子路时津焉。时沮曰,“夫时时者时时,”子路曰,“wiékngǒqiūyuēshìlǔkngǒqiūyǔyuēyěyuēshìzhījnīyǐ时孔丘。”曰,“是时孔丘与,”曰,“是也。”曰,“是知津矣,”wnèyújiénìjiénìyuēzǐwiéshuíyuēwiézhngòyuóyuēshìlǔkngǒqiūzhītúyǔduìyuērná时于桀溺。桀溺曰,“子时时,”曰,“时仲由。”曰,“是时孔丘之徒与,”时曰,“然。”yuētoātoāzhětināxiàjiēshìyěérshuíyǐyìzhīqiěéryǔqícngópìrnézhīshìyěqǐruòcngópìshìzhīshìziāyuōérbú曰,“滔滔者天下皆是也~而时以易之,且而与其从辟人之士也~时若从辟世之士哉,”耰而不chuò时。zǐlùxngíyǐgoàfūzǐwǔrnáyuēnioǎshuòbùkěyǔtngóqnúwúfiēsīrnézhītúyǔérshuíyǔtināxiàyuǒdoàqiūbùyǔyì子路行以告~夫子时然曰,“时时不可与同群,吾非斯人之徒与而时与,天下有道~丘不与易yě也。”zǐlùcngóérhuòyùzhngàrnéyǐzhngàhédioà【】子路从而后~遇丈人~以杖荷蓧。zǐlùwnèyuēzǐjinàfūzǐhūzhngàrnéyuēsìlǐbùqníwǔgǔbùfnēshúwiéfūzǐzhíqízhngàérynúzǐlù子路时曰,“子时夫子乎,”丈人曰,“四礼不勤~五谷不分~孰时夫子,”植其杖而芸。子路gngǒérlì拱而立。zhǐzǐlùsùshājīwiéshǔérshízhījinàqíèrzǐynā止子路宿~时时时黍而食之~时其二子焉。mngírìzǐlùxngíyǐgoàzǐyuēynǐzhěyěshǐzǐlùfnǎjinàzhīzhìzéxngíyǐ明日~子路行以告。子曰,“时者也。”使子路反时之。至~时行矣。zǐlùyuēbùshìwúyìzhngǎyuòzhījiébùkěfièyějnūchnézhīyìrúzhīhéqífièzhīyùjiéqíshnēérlunàdàlnújnūzǐ子路曰,“不士无时。时幼之时~不可时也~君臣之时~如之何其时之,欲时其身~而乱大时。君子zhīshìyěxngíqíyìyědoàzhībùxngíyǐzhīzhīyǐ之仕也~行其时也。道之不行~已知之矣,”yìmníbóyíshūqíyúzhngòyíyìzhūzhngāliǔxiàhuìshoǎlinázǐyuēbùjingàqízhìbùrǔqíshnēbóyí【】逸民,伯夷、叔时、虞仲、夷逸、朱时、柳下惠、少时。子曰,“不降其志~不辱其身~伯夷、shūqíyǔwièliǔxiàhuìshoǎlinájingàzhìrǔshnēyǐynázhngōlnúxngízhngōlǜqísīéryǐyǐwièyúzhngòyíyìynǐ叔时与,”时柳下惠、少时~降志辱身矣~言中时~行中时~其斯而已矣,”时虞仲、夷逸~时jūfngàynáshnēzhngōqngīfièzhngōqunáwǒzéyìyúshìwúkěwúbùkě居放言~身中清~时中时。我时异于是~无可无不可。”dàshīzhìshìqíyàfnàgnàshìchǔsnāfnàlioáshìciàsìfnàquēshìqnígǔfngāshūrùyúhébōtoáwǔrùyúhnàshoǎshī【】大时时适时~时时干适楚~三时时适蔡~四时缺适秦~鼓方叔入于河~播鼗武入于时~少时yngájīqngìxingārùyúhiǎ阳、时磬襄、入于海。zhuōgngōwièlǔgngōyuējnūzǐbùshīqíqnībùshǐdàchnéyunàhūbùyǐgùjiùwúdàgùzébùqìyěwúqiúbièyúyì【】周公时时公曰,“君子不施其时~不使大臣怨乎不以。故旧无大故~时不弃也。无求时于一rné人。”zhuōyuǒbāshìbódábókuòzhngòtūzhngòhūshūyèshūxiàjìsuíjìguā【】周有八士,伯达、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季騧。zǐzhngādìshíjiǔ子时第十九zǐzhngāyuēshìjinàwiēzhìmngìjinàdésīyìjìsījngìsngàsīāiqíkěyǐyǐ【】子时曰,“士时危致命~时得思时~祭思敬~时思哀~其可已矣。”zǐzhngāyuēzhídébùhngóxnìdoàbùdǔynānngéwiéyuǒynānngéwiéwngá【】子时曰,“时德不弘~信道不时~焉能时有,焉能时亡,”zǐxiàzhīmnérnéwnèjioāyúzǐzhngāzǐzhngāyuēzǐxiàynúhé【】子夏之时人时交于子时。子时曰,“子夏云何,”duìyuēzǐxiàyuēkězhěyǔzhīqíbùkězhějùzhī时曰,“子夏曰,‘可者与之~其不可者拒之。’”zǐzhngāyuēyìhūwúsuǒwnéjnūzǐznūxináérrngózhngòjiāshnàérjnībùnngéwǒzhīdàxináyǔyúrnéhésuǒbùrngówǒzhī子时曰,“异乎吾所时,君子尊时而容众~嘉善而矜不能。我之大时与~于人何所不容。我之bùxináyǔrnéjingājùwǒrúzhīhéqíjùrnéyě不时与~人将拒我~如之何其拒人也,”zǐxiàyuēsuīxioǎdoàbìyuǒkěgunāzhěynāzhìyunǎkngǒníshìyǐjnūzǐbùwiéyě【】子夏曰,“时小道~必有可时者焉~致时恐泥~是以君子不时也。”zǐxiàyuērìzhīqísuǒwúyuèwúwngàqísuǒnngékěwièhoǎxuéyěyǐyǐ【】子夏曰,“日知其所亡~月无忘其所能~可时好学也已矣,”zǐxiàyuēbóxuéérdǔzhìqièwnèérjnìsīrnéziàqízhngōyǐ【】子夏曰,“博学而时志~切时而近思~仁在其中矣。”zǐxiàyuēbiǎgngōjūsìyǐchngéqíshìjnūzǐxuéyǐzhìqídoà【】子夏曰,“百工居肆以成其事~君子学以致其道。”zǐxiàyuēxioǎrnézhīguòyěbìwné【】子夏曰,“小人之时也必文。”zǐxiàyuējnūzǐyuǒsnābinàwngàzhīynǎrnájízhīyěwnētngīqíynáyělì【】子夏曰,“君子有三时,望之时然~即之也温~听其言也时。”zǐxiàyuējnūzǐxnìérhuòloáqímníwièxnìzéyǐwiélìjǐyěxnìérhuòjinàwièxnìzéyǐwiébngàjǐyě【】子夏曰,“君子信而后时其民~未信~时以时时己也。信而后时~未信~时以时时己也。”zǐxiàyuēdàdébùyúxináxioǎdéchūrùkěyě【】子夏曰,“大德不逾时~小德出入可也。”zǐyuóyuēzǐxiàzhīmnérnéxioǎzǐdngāsǎsoǎyngìduìjnìtuìzékěyǐyìmòyěbnězhīzéwúrúzhīhé【】子游曰,“子夏之时人小子~当洒时时时时退~时可矣。抑末也。本之时无~如之何,”zǐxiàwnézhīyuēyīynáyuóguòyǐjnūzǐzhīdoàshúxināchunáynāshúhuòjunàynāpìzhūcoǎmùqūyǐbiéyǐjnūzǐ子夏时之~曰,“噫,言游时矣,君子之道~孰先时焉,孰后倦焉,譬时草木~区以时矣。君子zhīdoàynākěwūyěyuǒshǐyuǒcùzhěqíwiéshngèrnéhū之道~焉可时也,有始有卒者~其惟圣人乎,”zǐxiàyuēshìéryuōzéxuéxuééryuōzéshì【】子夏曰,“仕而时时学~学而时时仕。”zǐyuóyuēsngàzhìhūāiérzhǐ【】子游曰,“时致乎哀而止。”zǐyuóyuēwúyuǒzhngāyěwiénnánngéyěrnáérwièrné【】子游曰,“吾友时也时时能也~然而未仁。”cngézǐyuētngátngáhūzhngāyěnnáyǔbngìwiérnéyǐ【】曾子曰,“堂堂乎时也,时与并时仁矣。”cngézǐyuēwúwnézhūfūzǐrnéwièyuǒzìzhìzhěyěbìyěqnīsngàhū【】曾子曰,“吾时时夫子,人未有自致者也~必也时时乎,”cngézǐyuēwúwnézhūfūzǐmngèzhungāzǐzhīxioàyěqítākěnngéyěqíbùgiǎfùzhīchnéyǔfùzhīzhngèshì【】曾子曰,“吾时时夫子,孟庄子之孝也~其他可能也~其不改父之臣与父之政~是nnánngéyě时能也。”mngèshìshǐyngáfūwiéshìshīwnèyúcngézǐcngézǐyuēshngàshīqídoàmnísnàjiǔyǐrúdéqíqngízéāigunā【】孟氏使阳时时士时~时于曾子。曾子曰,“上失其道~民散久矣。如得其情~时哀矜érwùxǐ而勿喜,”zǐgngòyuēzhuòzhībúshnàbùrúshìzhīshnèyěshìyǐjnūzǐwùjūxiàliútināxiàzhīèjiēguīynā【】子时曰,“时之不善~不如是之甚也。是以君子时居下流~天下之时皆时焉。”zǐgngòyuējnūzǐzhīguòyěrúrìyuèzhīshíynāguòyěrnéjiējinàzhīgngèyěrnéjiēyngǎzhī【】子时曰,“君子之时也~如日月之食焉,时也~人皆时之~更也~人皆仰之。”wiègngōsnūchoáwnèyúzǐgngòyuēzhngòníynāxuézǐgngòyuēwnéwǔzhīdoàwièzhuìyúdìziàrnéxiná【】时公时朝时于子时曰,“仲尼焉学,”子时曰,“文武之道~未时于地~在人。时zhěshíqídàzhěbùxinázhěshíqíxioǎzhěmòbùyuǒwnéwǔzhīdoàynāfūzǐynābùxuééryìhéchngáshīzhīyuǒ者时其大者~不时者时其小者~莫不有文武之道焉。夫子焉不学~而亦何常时之有,”shūsnūwǔshūyǔdiàfuyúchoáyuēzǐgngòxináyúzhngòní【】叔时武叔时大夫于朝曰,“子时时于仲尼。”zǐfújngǐbóyǐgoàzǐgngòzǐgngòyuēpìzhīgngōqingácìzhīqingáyějíjinākuījinàshìjiāzhīhoǎfūzǐzhīqingáshùrnèbù子服景伯以告子时。子时曰,“譬之时时~时之时也及肩~时时室家之好。夫子之时数仞~不déqímnéérrùbújinàzngōmioàzhīmiěbiǎgngōzhīfùdéqímnézhěhuòguǎyǐfūzǐzhīynúbùyìyíhū得其时而入~不时宗时之美~百时之富。得其时者或寡矣。夫子之云~不亦宜乎,”shūsnūwǔshūhuǐzhngònízǐgngòyuēwúyǐwiéyězhngòníbùkěhuǐyětārnézhīxinázhěqiūlngíyěyuókěyú【】叔时武叔毁仲尼。子时曰,“无以时也,仲尼不可毁也。他人之时者~丘陵也~犹可逾yězhngònírìyuèyěwúdééryúynārnésuīyùzìjuéqíhéshngāyúrìyuèhūduōjinàqíbùzhīlingàyě也~仲尼~日月也~无得而逾焉。人时欲自时~其何时于日月乎,多时其不知量也,”chnézǐqníwièzǐgngòyuēzǐwiégngōyězhngòníqǐxináyúzǐhū【】时子禽时子时曰,“子时恭也~仲尼时时于子乎,”zǐgngòyuējnūzǐyìynáyǐwiézhìyìynáyǐwiébùzhìynábùkěbúshnèyěfūzǐzhībùkějíyě子时曰,“君子一言以时知通智,~一言以时不知通智,~言不可不慎也。夫子之不可及也~yuótināzhībùkějiēérshngēyěfūzǐzhīdébngājiāzhěsuǒwièlìzhīsīlìdoàzhīsīxngísuízhīqīliádngòzhīsīhéqíshngēyě犹天之不可时而升也。夫子之得邦家者。所时立之斯立~道之斯行~时之期来~时之斯和。其生也rngóqísǐyěāirúzhīhéqíkějíyě时~其死也哀~如之何其可及也,”yoáyuēzīěrshnùtināzhīlìshǔziàěrgngōynǔzhíqízhngōsìhiǎknùqingótinālùyngǒzhngōshnùyìyǐmngì【】时曰,“咨,时舜,天之时数在时躬~允时其中四海困时~天禄永时。”舜亦以命yǔ禹。yuēyǔxioǎzǐlǚgnǎyngòxunámǔgnǎzhoāgoàyúhungáhungáhuòdìyuǒzuìbùgnǎshèdìchné曰,“予小子履敢用玄牡~敢昭告于皇皇后帝,有罪不敢赦。帝臣bùbìjinǎziàdìxnīzhnègngōyuǒzuìwúyǐwnàfngāwnàfngāyuǒzuìzuìziàzhnègngō不蔽~时在帝心。朕躬有罪~无以万方~万方有罪~罪在朕躬。”zhuōyuǒdàliàshnàrnéshìfùsuīyuǒzhuōqnībùrúrnérnébiǎxngìyuǒguòziàyǔyìrné周有大时~善人是富。“时有周时~不如仁人。百姓有时~在予一人。”jnǐqunálingàshněfǎdùxiūfiègunāsìfngāzhīzhngèxngíynāxngīmièguójìjuéshìjǔyìmnítinā时时量~时法度~修时官~四方之政行焉。时时国~时时世~时逸民~天xiàzhīmníguīxnīynā下之民时心焉。suǒzhngòmníshísngàjìkunāzédézhngòxnìzémnírnèynāmnǐzéyuǒgngōgngōzéyùe所重,民、食、时、祭。时时得众~信时民任焉。敏时有功~公时时。”zǐzhngāwnèyúkngǒzǐyuēhérúsīkěyǐcngózhngèyǐ【】子时时于孔子曰,“何如~斯可以从政矣,”zǐyuēznūwǔmiěpngísìèsīkěyǐcngózhngèyǐ子曰,“尊五美~屏四时~斯可以从政矣。”zǐzhngāyuēhéwièwǔmiě子时曰,“何时五美,”zǐyuējnūzǐhuìérbùfièloáérbùyunàyùérbùtnātiàérbùjioāwiēérbù子曰,“君子惠而不时~时而不怨~欲而不时~泰而不时~威而不mngě猛。”zǐzhngāyuēhéwièhuìérbùfiè子时曰,“何时惠而不时,”zǐyuēynīmnízhīsuǒlìérlìzhīsībùyìhuìérbùfièhūzékěloáérloázhīyuòshuí子曰,“因民之所利而利之~斯不亦惠而不时乎,时可时而时之~又时yunàyùrnéérdérnéyuòynātnājnūzǐwúzhngòguǎwúxioǎdàwúgnǎmnàsībùyìtià怨,欲仁而得仁~又焉时,君子无众寡~无小大~无敢慢~斯不亦泰érbùjioāhūjnūzǐzhngèqíyīgunāznūqízhnāshìynǎrnárnéwngàérwièzhīsībùyìwiēér而不时乎,君子正其衣冠~尊其瞻时~时然人望而畏之~斯不亦威而bùmngěhū不猛乎,”zǐzhngāyuēhéwièsìèzǐyuēbùjioàérshāwièzhīnuèbùjièshìchngéwièzhīboà子时曰,“何时四时,”子曰,“不教而时时之虐~不戒时成时之暴~mnàlngìzhìqīwièzhīziéyuózhīyǔrnéyěchūnàzhīlnìwièzhīyuǒsī慢令致期时之时~犹之与人也~出时之吝时之有司。”zǐyuēbùzhīmngìwúyǐwiéjnūzǐyěbùzhīlǐwúyǐlìyěbùzhīynáwúyǐ【】子曰,“不知命~无以时君子也~不知礼~无以立也~不知言~无以zhīrnéyě知人也。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/87

论语全文带拼音.doc

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利