下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 将压缩包解压到一个文件夹中

将压缩包解压到一个文件夹中.doc

将压缩包解压到一个文件夹中

汪刚仁
2017-10-15 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《将压缩包解压到一个文件夹中doc》,可适用于市场营销领域

将压缩包解压到一个文件夹中将压缩包解压到一个文件夹中在matlab中定义为当前工作路径yljwaveplot实验中采集到的每一个数据文件(*trc格式)代表一个周期内的波形数据它是示波器自身的一种格式可以用程序包中的函数”yljwaveplot”读取。time,x=yljwaveplot(filein,yesplot)其中输入参数filein为待处理的数据文件yesplot代表画图与否为画为不画。例如:time,x=yljwaveplot('F:cavitykVCTracetrc',)表示做出F:cavitykV路径下CTracetrc文件的波形并画图。波形的时间和幅值返回给time和x变量。yljdenoise去噪sd=yljdenoise(mixsignal,yesplot)去除白噪声和周期干扰。mixsignal为yljwaveplot函数返回的x矩阵转置。例如:>>time,x=yljwaveplot('F:cavitykVCTracetrc',)>>sd=yljdenoise(x',)>>plot(time,sd)yljpeakextract提取多个周期的峰值和相位并合并在一个txt文件中。yljpeakextract(fileinpath,fileoutpath,name)fileinpath为待处理的多个周期文件所在的文件夹fileoutpath为输出峰值文件文件夹name为自己命名的峰值文件。例如:yljpeakextract('F:cavitykV','F:cavitykVpeak','peak')将F:cavitykV文件夹中的所有周期文件的峰值和对应相位提取出来以peaktxt的文件输出到F:cavitykVpeak文件夹(事先要自己建立)下。得到peaktxt文件后以load命令可以将该数据录入到workspace中进行下面的计算~下面是经典古文名句赏析~~不需要的朋友可以下载后编辑删除~~谢谢经典古文名篇(一)陋室铭刘禹锡(唐)字梦得《刘梦得文集》山不在高有仙则名(马说韩愈(唐)字退之《昌黎先生集》世有伯乐然后有千里马马之千里者一食(shí)或尽粟一石(dàn)策之不以其道食(sì)之不能尽其材(才)鸣之(师说韩愈(唐)古之学者必有师嗟乎~师道之不传也久矣~欲人之无惑也难矣~古之圣圣人无常师李氏子蟠年十七经典古文名篇(一)陋室铭刘禹锡(唐)字梦得《刘梦得文集》山不在高有仙则名。水不在深有龙则灵。斯是陋室惟吾德馨。苔痕上阶绿草色入帘青。谈笑有鸿儒往来无白丁。可以调素琴阅金经。无丝竹之乱耳无案牍之劳形。南阳诸葛庐西蜀子云亭。孔子云:何陋之有,(马说韩愈(唐)字退之《昌黎先生集》世有伯乐然后有千里马。千里马常有而伯乐不常有。故虽有名马只辱于奴隶人之手骈死于槽枥之间不以千里称也。马之千里者一食(shí)或尽粟一石(dàn)。食(sì)马者不知千里而食(sì)也。是马也虽有千里之能食(shí)不饱力不足才美不外见(现)且欲与常马等不可得安求其能千里也,策之不以其道食(sì)之不能尽其材(才)鸣之而不能通其意执策而临之曰:“天下无马~”呜呼~其真无马邪(ye),其真不知马也。(师说韩愈(唐)古之学者必有师。师者所以传道受(授)业解惑也。人非生而知之者孰能无惑,惑而不从师其为惑也终不解矣。生乎吾前其闻道也固先乎吾吾从而师之生乎吾后其闻道也亦先乎吾吾从而师之。吾师道也夫庸知其年之先后生于吾乎,是故无贵无贱无长无少道之所存师之所存也。嗟乎~师道之不传也久矣~欲人之无惑也难矣~古之圣人其出人也远矣犹且从师而问焉今之众人其下圣人也亦远矣而耻学于师。是故圣益圣愚益愚。圣人之所以为圣愚人之所以为愚其皆出于此乎,爱其子择师而教之于其身也则耻师焉惑矣。彼童子之师授之书而习其句读(du)者非吾所谓传其道解其惑者也。句读之不知惑之不解或师焉或不(fǒu)焉小学而大遗吾未见其明也。巫医乐师百工之人不耻相师。士大夫之族曰师曰弟子云者则群聚而笑之。问之则曰:“彼与彼年相若也道相似也位卑则足羞官盛则近谀。”呜呼~师道之不复可知矣。巫医乐师百工之人君子不齿今其智乃反不能及其可怪也欤~圣人无常师。孔子师郯(tán)子、苌(cháng)弘、师襄、老聃(dàn)。郯子之徒其贤不及孔子。孔子曰:三人行则必有我师。是故弟子不必不如师师不必贤于弟子闻道有先后术业有专攻如是而已。李氏子蟠年十七好古文六艺经传皆通习之不拘于时学于余。余嘉其能行古道作《师说》以贻之。爱莲说周敦颐(北宋)字茂叔《周元公集》水陆草木之花可爱者甚藩(fán)。晋陶渊明独爱菊。自李唐来世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染濯清涟而不妖中通外直不蔓不枝香远益清亭亭净植可远观而不可亵玩焉。予谓菊花之隐逸者也牡丹花之富贵者也莲花之君子者也。噫~菊之爱陶后鲜有闻。莲之爱同予者何人,牡丹之爱宜乎众矣~得道多助失道寡助《孟子公孙丑》(战国)名轲字子舆天时不如地利地利不如人和。三里之城七里之郭环而攻之而不胜。夫还而攻之必有得天时者矣然而不胜者是天时不如地利也。城非不高也池非不深也兵革非不坚利也米粟非不多也委而去之是地利不如人和也。故曰域民不以封疆之界固国不以山溪之险威天下不以兵革之利。得道者多助失道者寡助。寡助之至亲戚畔(叛)之。多助之至天下顺之。以天下之所顺攻亲戚之所畔故君子有不战战必胜矣。(生于忧患死于安乐《孟子告子》舜发于畎亩之中傅说(yua)举于版筑之间胶鬲举于鱼盐之中管夷吾举于士孙叔敖举于海百里奚举于市。故天将降大任于是人也必先苦其心志劳其筋骨饿其体肤空乏其身行拂乱其所为所以动心忍性曾(增)益其所不能。人恒过然后能改困于心衡于虑而后作征于色发于声而后喻。入则无法家拂(bì)士出则无敌国外患者国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。(鱼我所欲也《孟子》鱼我所欲也熊掌亦我所欲也二者不可得兼舍鱼而取熊掌者也。生亦我所欲也义亦我所欲也二者不可得兼舍生而取义者也。生亦我所欲所欲有甚于生者故不为苟得也。死亦我所恶所恶有甚于死者故患有所不避也。如使人之所欲莫甚于生则凡可以得生者何不用也,使人之所恶莫甚于死者则凡可以避患者何不为也,由是则生而有不用也由是则可以避患而有不为也。是故所欲有甚于生者所恶有甚于死者。非独贤者有是心也人皆有之贤者能勿丧耳。一箪食一豆羹得之则生弗得则死。呼尔而与之行道之人弗受蹴尔而与之乞人不屑也。万钟则不辨礼义而受之万钟于我何加焉~为宫室之美妻妾之奉所识穷乏者得我欤,向为身死而不受今为宫室之美为之向为身死而不受今为妻妾之奉为之向为身死而不受今为所识穷乏者得我而为之:是亦不可以已乎,此之谓失其本心。(劝学《荀子》(战国)名况君子曰:学不可以已。青取之于蓝而青于蓝冰水为之而寒于水。木直中(zhng)绳以为轮其曲中规。虽有(又)槁(gào)暴(pù)不复挺者使之然也。故木受绳则直金就砺则利君子博学而日参(cān)省乎己则知明而行无过矣。吾尝终日而思矣不如须臾之所学也吾尝跂(qí)而望矣不如登高之博见也。登高而招臂非加长也而见者远顺风而呼声非加疾也而闻者彰。假舆马者非利足也而致千里假舟楫者非能水也而绝江河。君子生(性)非异也善假于物也。积土成山风雨兴焉积水成渊蛟龙生焉积善成德而神明自得圣心备焉。故不积跬步无以至千里不积小流无以成江海。骐骥一跃不能十步驽马十驾功在不舍。锲而舍之朽木不折锲而不舍金石可镂。蚓无爪牙之利筋骨之强上食埃土不饮黄泉用心一也。蟹六跪而二螯非蛇鳝之穴无可寄托者用心躁也。(问说刘开(清)字明东、方来号孟涂君子学必好问。问与学相辅而行者也非学无以致疑非问无以广识。好学而不勤问非真能好学者也。理明矣而或不达于事识其大矣而或不知其细舍问其奚决焉,贤于己者问焉以破其疑所谓就有道而正也。不如己者问焉以求一得所谓以能问于不能以多问于寡也。等于己者问焉以资切磋所谓交相问难(nàn)审问而明辨之也。《书》不云乎,“好问则裕。”孟子论“求放心”而并称曰“学问之道”学即继以问也。子思言“尊德性”而归于“道问学”问且先于学也。古之人虚中乐善不择事而问焉不择人而问焉取其有益于身而已。是故狂夫之言圣人择之刍荛(ráo)之微先民询之舜以天子而询于匹夫以大知而察及迩言非苟为谦诚取善之弘也。三代而下有学而无问朋友之交至于劝善规过足矣其以义理相咨访孜孜焉唯进修是急未之多见也况流俗乎,是己而非人俗之同病。学有未达强(qiǎng)以为知理有未安妄以臆度(duo)如是则终身几无可问之事。贤于己者忌之而不愿问焉不如己者轻之而不屑问焉等于己者狎之而不甘问焉如是则天下几无可问之人。人不足服矣事无可疑矣此唯师心自用耳。夫自用其小者也自知其陋而谨护其失宁使学终不进不欲虚以下人此为害于心术者大而蹈之者常十之。不然则所问非所学焉:询天下之异文鄙事以快言论甚且心之所已明者问之人以试其能事之至难解者问之人以穷其短。而非是者虽有切于身心性命之事可以收取善之益求一屈己焉而不可得也。嗟乎~学之所以不能几(jī)于古者非此之由乎,且夫不好问者由心不能虚也心之不虚由好学之不诚也。亦非不潜心专力之敌其学非古人之学其好亦非古人之好也不能问宜也。智者千虑必有一失。圣人所不知未必不为愚人之所知也愚人之所能未必非圣人之不能也。理无专在而学无止境也然则问可少耶,《周礼》外朝以询万民国之政事尚问及庶人是故贵可以问贱贤可以问不肖而老可以问幼唯道之所成而已矣。孔文子不耻下问夫子贤之。古人以问为美德而并不见其有可耻也后之君子反争以问为耻然则古人所深耻者后世且行之而不以为耻者多矣悲夫~前赤壁赋苏轼(北宋)字子瞻号东坡居士壬戌之秋七月既望苏子与客泛舟游于赤壁之下。清风徐来水波不兴。举酒属客诵明月之诗歌窈窕之章。少焉月出于东山之上徘徊于斗牛之间。白露横江水光接天。纵一苇之所如凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风而不知其所止飘飘乎如遗世独立羽化而登仙。于是饮酒乐甚扣舷而歌之。歌曰:“桂棹兮兰桨击空明兮溯流光渺渺兮予怀望美人兮天一方。”客有吹洞箫者倚歌而和之。其声呜呜然如怨如慕如泣如诉余音袅袅不绝如缕。舞幽壑之潜蛟泣孤舟之嫠妇。苏子愀然正襟危坐而问客曰:“何为其然也,”客曰:“„月明星稀乌鹊南飞此非曹孟德之诗乎,西望夏口东望武昌山川相缪郁乎苍苍此非曹孟德之困于周郎者乎,方其破荆州下江陵顺流而东也舳舻千里旌旗蔽空酾酒临江横槊赋诗固一世之雄也而今安在哉,况吾与子渔樵于江渚之上侣鱼虾而友麋鹿驾一叶之扁舟举匏樽以相属。寄蜉蝣于天地渺沧海之一粟。哀吾生之须臾羡长江之无穷。挟飞仙以遨游抱明月而长终。知不可乎骤得托遗响于悲风。”苏子曰:“客亦知夫水与月乎,逝者如斯而未尝往也盈虚者如彼而卒莫消长也。盖将自其变者而观之则天地曾不能以一瞬自其不变者而观之则物与我皆无尽也而又何羡乎,且夫天地之间物各有主。苟非吾之所有虽一毫而莫取。唯江上之清风与山间之明月耳得之而为声目遇之而成色取之无禁用之不竭是造物者之无尽藏也而吾与子之所共适。”客喜而笑洗盏更酌。肴核既尽杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中不知东方之既白。(后赤壁赋苏轼是岁十月之望步自雪堂将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降木叶尽脱。人影在地仰见明月。顾而乐之行歌相答。已而叹曰:“有客无酒有酒无肴月白风清如此良夜何,”客曰:“今者薄暮举网得鱼巨口细鳞状如松江之鲈。顾安所得酒乎,”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒藏之久矣以待子不时之需。”于是携酒与鱼复游于赤壁之下。江流有声断岸千尺山高月小水落石出。曾日月之几何而江山不可复识矣~予乃摄衣而上履巉岩披蒙茸踞虎豹登虬龙攀栖鹘之危巢俯冯夷之幽宫盖二客不能从焉。划然长啸草木震动山鸣谷应风起云涌。予亦悄然而悲肃然而恐凛乎其不可留也。反而登舟放乎中流听其所止而休焉。时夜将半四顾寂寥。适有孤鹤横江东来翅如车轮玄裳缟衣戛然长鸣掠予舟而西也。须臾客去予亦就睡。梦一道士羽衣蹁跹过临皋之下揖予而言曰:“赤壁之游乐乎,”问其姓名俯而不答。“呜呼噫嘻~我知之矣。畴昔之夜飞鸣而过我者非子也耶,”道士顾笑予亦惊寤。开户视之不见其处。(卖炭翁白居易(唐)字乐天号香山居士《白氏长庆集》卖炭翁伐薪烧炭南山中。满面尘灰烟火色两鬓苍苍十指黑。卖炭得钱何所营,身上衣裳口中食。可怜身上衣正单心忧炭贱愿天寒。夜来城外一尺雪晓驾炭车碾冰辙。牛困人饥日以高市南门外泥中歇。翩翩两骑(jì)来是谁,黄衣使者白衫儿。手把文书口称敕回车叱牛牵向北。一车炭千余斤宫使驱将(jiāng)惜不得。半匹红绡一丈绫系(jì)向牛头充炭直(值)。(木兰诗《乐府诗集》北朝民歌唧唧复唧唧木兰当户织。不闻机杼声惟闻女叹息。问女何所思问女何所忆。女亦无所思女亦无所忆。昨夜见军帖(tiě)可汗大点兵军书十二卷卷卷有爷名。阿爷无大儿木兰无长兄愿为市鞍马从此替爷征。东市买骏马西市买鞍鞯(jiān)南市买辔头北市买长鞭。旦辞爷娘去暮宿黄河边不闻爷娘唤女声但闻黄河流水鸣溅溅(jiàn)。旦辞黄河去暮至黑山头不闻爷娘唤女声但闻燕山胡骑鸣啾啾。万里赴戎机关山度若飞。朔气传金柝寒光照铁衣。将军百战死壮士十年归。归来见天子天子坐明堂。策勋十二转赏赐百千强。可汗问所欲木兰不用尚书郎愿驰千里足送儿还故乡。爷娘闻女来出郭相扶将(jiāng)阿姊闻妹来当户理红妆小弟闻姊来磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门坐我西阁床脱我战时袍着我旧时裳当窗理云鬓对镜帖(贴)花黄。出门看火(伙)伴火伴皆惊忙:同行十二年不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔雌兔眼迷离双兔傍(bàng)地走安能辨我是雄雌,石钟山记苏轼《水经》云:“彭蠡之口有石钟山焉。”骊元以为下临深潭微风鼓浪水石相搏声如洪钟。是说也人常疑之。今以钟磬置水中虽大风浪不能鸣也而况石乎~至唐李渤始访其遗踪得双石于潭上扣而聆之南声函胡北音清越枹(fú)止响腾余韵徐歇。自以为得之矣。然是说也余尤疑之。石之铿然有声者所在皆是也而此独以钟名何哉,元丰七年六月丁丑余自齐安舟行适临汝而长子迈将赴饶之德兴尉送之至湖口因得观所谓钟者。侍僧使小童扶斧于乱石间择其一二扣之硿硿(kōng)焉余固笑而不信也。至莫(暮)夜月明独与迈乘小舟至绝壁下。大石侧立千尺如猛兽奇鬼森然欲搏人而山上栖鹘(hú)闻人声亦惊起磔磔(zh)云霄间又有若老人咳且笑于山谷中者或曰此鹳(guàn)鹤也。余方心动欲还而大声发于水上噌(zēng)吰(hng)如钟鼓不绝。舟人大恐。徐而察之则山下皆石穴罅不知其浅深微波入焉涵淡澎湃而此为此也。舟回至两山间将入港口有大石当中流可坐百人空中而多窍与风水相吞吐有窾(kuǎn)坎镗(tāng)鞳(tà)之声与向之噌吰相应如乐作焉。因笑谓迈曰:“汝识之乎,噌吰者周景王之无射也窾坎镗鞳者魏庄子之歌钟也。古之人不余欺也~”事不目见耳闻而臆断其有无可乎,骊元之所见闻殆于余同而言之不详士大夫终不肯以小舟夜泊绝壁之下故莫能知~而渔工水师虽知而不能言。此世所以不传也。而陋者乃以斧斤考击而求之自以为得其实。余是以记之盖叹骊元之简而笑李渤之陋也。(五人墓碑记张溥(明)字天如《七录斋集》五人者盖当蓼(liǎo)洲周公之被逮(dài)激于义而死焉者也。至于今郡之贤士大夫请于当道即除魏阉废祠之址以葬之且立石于其墓之门以旌(jīng)其所为。呜呼亦盛矣哉~夫五人之死去今之墓而葬焉其为时止十有一月耳。夫十有一月之中凡富贵之子慷慨得志之徒其疾病而死死而湮没不足道者亦已众矣况草野之无闻者欤,独五人之皦皦(jiǎo)何也,

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/12

将压缩包解压到一个文件夹中

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利