下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 汉字双音节和单音节 单音节

汉字双音节和单音节 单音节.doc

汉字双音节和单音节 单音节

shu宝宝舒
2017-11-09 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《汉字双音节和单音节 单音节doc》,可适用于综合领域

汉字双音节和单音节单音节套普通话测试题单音节字词个注音版测试题读单音节字词个铡zhá(铡刀)白bái杀shü鹤hâ痣zhì舌shã逮dàidǎi、dài若ruî池chí筛shüi得dã字zì给gþi二âr鳃süi棉mián宰zǎi拣jiǎn凹üo淋lín槽cáo品pǐn朝zhüo腔qiüng挠náo巷xiàng泡pào柄bǐng藕ǒu另lìng邹zōu氢qÿng轴zhïu腹fù岸àn努nǔ榄lǎn筑zhù瘫tün哭kū判pàn粗cū忍rþn藏cáng午wǔ缸güng震zhân纺fǎng挂guà忙máng耍shuǎ憎zýng祸huî乘chãng索suǒ正zhâng踹chuài缝fãng坏huài梦mâng隋suí戏xì褪tùn溺nì霞xiá款kuǎn颊jiá环huán掖yâ蒜suàn谢xiâ弯wün爹diý舜shùn飘piüo损sǔn表biǎo闯chuǎng修xiū撞zhuàng玖jiǔ童tïng约yuý胸xiōng劝quàn孔kǒng徐xú绒rïng俊jùn翁wýng略lûâ宋sîng群qún掘juã总zǒng荀xún穷qiïng旅lǚ婶shþn卷juàn测试题读单音节字词个偶ǒu铡zhá红hïng我wǒ姨yí秋qiū次cì剜wün逮dài平píng翁wýng挠náo氧yǎng食shí判pàn镖biüo佣yōng涩sâ糖táng野yþ敏mǐn痣zhì丢diū遍biàn捐juün而ãr仍rãng接jiý水shuǐ日rì音yÿn劣liâ奖jiǎng花huü邹zōu源yuán兄xiōng咱zán润rùn发fü旬xún线xiàn扯chþ拐guǎi虐nûâ品pǐn爱ài尚shàng约yuý劝quàn梦mâng留liú共gîng撕sÿ否fǒupǐ案àn框kuàng旅lǚ搓cuō瘫tün踹chuài蛙wü踩cǎi纫rân怀huái襄xiüng瓜guü俩liǎng主zhǔ撒süsǎ鸣míng准zhǔn击jÿ穿chuün嘣býng迟chí肥fãi均jūn窜cuàn混hùn销xiüo偏piün苔tái醉zuì你nǐ擂lãi阔kuî缺quý克kâ胞büo裆düng女nǚ苏sū子zǐ氢qÿng申shýn门mãn光guüng掐qiü度dù测试题读单音节字词个背bâi群qún丢dūi挺tǐng女nǚ捐juün雄xíong晕yūn闯chǚang拽zhuüi夸kuü枪qiüng却quâ醋cù晌shǎng遭züo嘎gǎ稚zhì邢xíng逆nì帘lían航háng灰hūi实shí标biüo聘pìng而ãr妇fù沫mî绿lǜ涌yǒng邹zōu暗àn踹chuài人rãn贼zãi雌cí鹅ã摊tün沓tà槛lán犁lí球qùi酿niàng信xìng书shū天tiün哼hýng杂zá灭miâ替tì抓zhuü猿yuán寡guǎ筒tǒng昏hūn翁wýng荒huüng绝juã润rùn隋suí坐zuî篡cuàn趁chân钩gōu诱yîu逮dǎi饶ráo散sǎn栋dîng发fü惹rþ开küi夹jiü凋diüo赛sài煤mãi污wū爱ài关guün尊zūn选xuǎn捶chuí说shuō卸xiâ坡pō往wǎng剖pōu尿niào俩liǎng闷mân蚌bàng叩kîu方füng郁yù胞büo滥làn琼qiïng军jūn棚pãng测试题读单音节字词个抬tái暖nuǎn军jūn嗑kâ纸zhǐ券quàn卡qiǎ浮fú胸xiōng改gǎi名míng翻fün词cí广guǎng跌diý渠qú忍rþn再zài吵chǎo根gýn浅qiǎn临lín黑hýi穷qiïng而ãr舵duî流liú巷xiàng酒jiǔ终zhōng字zì蔓màn抓zhuü唐táng梗gþng怀huái饶ráo抹mǒ腌yün颊jiá忙máng瞟piǎo拟nǐ旬xún拗ǎo爷yã邹zōu涮shuàn秧yüng宣xuün整zhþng茶chá槛jiàn虐nûâ揣chuǎi蹭câng蛙wü润rùn守shǒu御yù真zhýn俩liǎng若ruî播bō闯chuǎng粟sù拈niün横hãng否fǒu脆cuì舌shã经jÿng室shì拐guǎi烘hōng题tí药yào浊zhuï丛cïng盼pàn表biǎo翁wýng北bþi庙miào农nïng让ràng涩sâ掂diün两liǎng拼pÿn砌qì毁huǐ蚌bàng如rú薛xuý旺wàng孙sūn捧pþng贴tiý童tïng测试题读单音节字词个播bō坠zhuì配pâi迟chí美mþi湿shÿ烽fýng乳rǔ叠diã暂zàn疼tãng刺cì拟nǐ私sÿ芦lú翁wýng龟guÿ咔kǎ黑hýi即jí牵qiün絮xù病bìng纸zhǐ捧pþng禅chán膜mï闪shǎn否fǒu惹rþ盗dào怎zþn佟tïng醋cù凝níng扫sǎo聊liáo而ãr够gîu槛jiàn挥huÿ茎jÿng且qiþ胸xiōng准zhǔn剖pōu喘chuǎn民mín刷shuü纺fǎng人rãn兑duì灾züi炭tàn擦cü挠náo撒sü绿lǜ锅guō肯kþn耗hào窘jiǒng瘸quã绣xiù章zhüng镖biüo沉chãn眯mÿ硕shuî润rùn色sâ测câ脓nïng苔tái俩liǎng逛guàng慨kǎi滑huá夹jiü圈quün陷xiàn谱pǔ揣chuǎi帅shuài若ruî霜shuüng凑cîu扭niǔ嘎gü暖nuǎn捐juün囊náng浸jìn酿niàng绝juã抢qiǎng宣xuün军jūn薛xuý熏xūn测试题读单音节字词个插chü雨yǔ颇pō而ãr槛jiàn略lûâ鸣míng拔bá兄xiōng司sÿ短duǎn挠náo日rì骨gǔ滑huá冰bÿng恩ýn辞cí欧ōu敬jìng溜liū火huǒ止zhǐ用yîng娶qǔ仇chïu掐qiü闷mân刻kâ秦qín萧xiüo笙shýng拜bài垒lþi裁cái瓜guü子zǐ肺fâi旺wàng别biã翻fün荀xún两liǎng税shuì挤jǐ屯tún兼jiün慌huüng裹guǒ聂niâ哑yǎ伪wþi润rùn筛shüi饶ráo逮dài族zú癣xuǎn邹zōu窜cuàn砣tuï蜇zhý尼ní瞟piǎo俊jùn宋sîng行xíng钻zuün层cãng判pàn撒sü约yuý您nín马mǎ聋lïng鹤hâ药yào农nïng跟gýn碎suì闯chuǎng靠kào钟zhōng蚌bàng免miǎn隔gã淌tǎng缝fãng捕bǔ地dì揣chuǎi等dþng赔pãi块kuài丢diū浊zhuï抢qiǎng全quán催cuÿ负fù测试题读单音节字词个摆bǎi瞥piý卖mài肥fãi打dǎ踢tÿ内nâi邻lín憋biý品pǐn枚mãi分fýn党dǎng私sÿ难nán略lûâ色sâ卵luǎn涂tú对duì方füng灭miâ评píng波bō泯mǐn破pî懂dǒng女nǚ蓝lán刮guü考kǎo换huàn鸡jÿ桥qiáo喜xǐ过guî垮kuǎ荒huüng家jiü求qiú行xíng怪guài款kuǎn虹hïng健jiàn强qiáng需xū逛guàng聚jù清qÿng捐juün穷qiïng熏xūn兄xiōng权quán制zhì压yü绽zhàn液yâ阵zhân优yōu吃chÿ严yán愁chïu翁wýng逞chþng忘wàng出chū吻wþn垂chuí为wãi春chūn歪wüi拾shí丸wán哨shào阿ü手shǒu额ã日rì贰âr揉rïu爱ài紫zǐ袄ǎo租zū岸àn擦cü恩ýn测câ绝juã瓷cí军jūn猜cüi阳yáng沧cüng能nãng草cǎo跳tiào所suǒ测试题读单音节字词个女nǚ贼zãi宣xuün弱ruî童tïng思sÿ驴lǘ略lûâ东dōng虹hïng邹zōu穷qiïng军jūn邢xíng兄xiōng远yuǎn训xùn剜wün撞zhuàng拐guǎi泉quán柔rïu广guǎng堆duÿ怀huái短duǎn翁wýng嫩nân胞büo垮kuǎ吹chuÿ吞tūn蚌bàng刷shuü嗑ký肥fãi尼ní垒lþi经jÿng鳃süi觉juã角jiǎo我wǒ阳yáng价jià催cuÿ抢qiǎng谋mïu热râ腺xiàn额ã浮fú俩liǎng勤qín算suàn字zì尊zūn仍rãng野yþ紧jǐn省shþng骨gǔ含hán槛jiàn缝fãng止zhǐ分fýn浊zhuï逞chþng俏qiào濒bÿn闪shǎn沉chãn拔bá丢diū港gǎng靠kào鸣míng擦cü索suǒ埋mái扒bü伤shüng庙miào贰âr海hǎi超chüo拗ǎo坡pō百bǎi实shí梯tÿ枕zhþn挠náo舔tiǎn劣liâ撤châ草cǎo乳rǔ苍cüng测试题读单音节字词个八bü涌yǒng摸mō飞fýi隋suí浊zhuï痔zhì俩liǎng情qíng辣là藏cáng粉fþn挂guà搬bün某mǒu涮shuàn穷qiïng任rân谢xiâ秋qiū断duàn童tïng女nǚ略lûâ卷juàn涛tüo邹zōu麻má日rì朱zhū苗miáo低dÿ宣xuün泼pō涩sâ卫wâi白bái册câ牛niú雁yàn垮kuǎ陪pãi波bō姚yáo管guǎn兄xiōng喊hǎn击jÿ郑zhâng淌tǎng袄ǎo平píng乃nǎi石shí饶ráo善shàn冲chōng娘niáng点diǎn怪guài哑yǎ掉diào屉tì否fǒu滚gǔn薛xuý武wǔ仇chïu爱ài纺fǎng拼pÿn叶yâ举jǔ矿kuàng鹅ã容rïng晕yùn块kuài荫yìn群qún称chýng贰âr苏sū怀huái决juã翁wýng辞cí御yù座zuî旬xún亮liàng灰huÿ索suǒ秧yüng扔rýng子zǐ尊zūn黄huáng蹭câng舜shùn测试题读单音节字词个麻má辈bâi特tâ废fâi办bàn否fǒu盼pàn奔býn黑hýi绑bǎng敢gǎn嫩nân瞪dâng批pÿ灭miâ撇piý扁biǎn渺miǎo致zhì屏píng免miǎn品pǐn炕kàng恨hân斋zhüi赦shâ丢diū挑tiüo劣liâ热râ妞niū炒chǎo则zã擦cü复fù愁chïu烧shüo灾züi次cì撒sü佛fï酿niàng邻lín加jiü骑qí饶ráo衬chân宁níng下xià赛sài草cǎo乘chãng而ãr哀üi生shýng让ràng搜sōu案àn亲qÿn呕ǒu浆jiüng古gǔ挂guà推tuÿ段duàn挎kuà国guï姓xìng吨dūn铸zhù怀huái穷qiïng吞tūn栋dîng款kuǎn悔huǐ刷shuü滚gǔn拽zhuài作zuî踹chuài拢lǒng框kuàng女nǚ军jūn嘴zuǐ涮shuàn红hïng略lûâ穗suì撞zhuàng锯jù存cún躯qū捐juün瘸quã穴xuã全quán殉xùn熊xiïng测试题读单音节字词个捐juün缴jiǎo琴qín揣chuǎi哪nǎ稻dào增zýng怀huái阔kuî甲jiǎ江jiüng留liú壮zhuàng训xùn湾wün疼tãng花huü嫩nân舜shùn光guüng藏cáng杯býi星xÿng水shuǐ特tâ惊jÿng首shǒu绿lǜ铅qiün立lì串chuàn捏niý入rù表biǎo色sâ乡xiüng唤huàn扫sǎo铐kào锌xÿn铁tiþ日rì取qǔ浓nïng军jūn笨bân三sün面miàn瞎xiü阅yuâ孩hái勇yǒng绝juã梦mâng放fàng冰bÿng孔kǒng腮süi浙zhâ温wýn求qiú槛jiàn牛niú恰qià擦cü法fǎ毒dú锐ruì专zhuün耍shuǎ飘piüo外wài穷qiïng费fâi村cūn否fǒu拼pÿn揭jiý略lûâ刮guü共gîng怪guài测试题读单音节字词个掐qiü乐lâ您nín掀xiün擦cü丈zhàng清qÿng埋mái损sǔn丁dÿng暖nuǎn对duì促cù铜tïng任rân卡qiǎ古gǔ揭jiý丸wán吞tūn抓zhuü修xiū荡dàng旺wàng摔shuüi畏wâi脸liǎn热râ把bǎ耗hào平píng筛shüi亏kuÿ否fǒu瓦wǎ棍gùn松sōng匀yún女nǚ用yîng喜xǐ说shuō揣chuǎi咱zán佛fï此cǐ勋xūn院yuàn子zǐ钻zuün牙yá民mín饭fàn北bþi何hã凋diüo坡pō观guün骗piàn荒huüng烤kǎo赔pãi级jí贪tün抢qiǎng风fýng理lǐ缤bÿn能nãng锅guō邻lín口kǒu而ãr翁wýng掠lûâ羊yáng思sÿ全quán捏niý灾züi穷qiïng体tǐ针zhýn描miáo月yuâ容rïng参cün歪wüi续xù贴tiý搜sōu场cháng拨bō是shì支zhÿ窗chuüng目mù耻chǐ掘juã熬üo测试题读单音节字词个摆bǎi判pàn门mãn钉dÿng肥fãi赴fù舔tiǎn妞niū尼ní否fǒu冒mào军jūn穷qiïng吃chÿ蝻nǎn逮dài溶rïng葱cōng曾zýng枕zhþn字zì苏sū软ruǎn淌tǎng横hãng用yîng石shí善shàn此cǐ薄báo骗piàn能nãng懂dǒng屯tún段duàn女nǚ嗑ký塔tǎ致zhì吵chǎo纫rân坡pō病bìng脑nǎo乱luàn国guï垮kuǎ翁wýng垒lþi邻lín铐kào画huà百度搜索“就爱阅读”,专业资料、生活学习,尽在就爱阅读网tocom,您的在线图书馆!

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/6

汉字双音节和单音节 单音节

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利