加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 UL94-2010

UL94-2010.pdf

UL94-2010

kenny_cheung998
2012-01-13 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《UL94-2010pdf》,可适用于经济金融领域

ULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULËÔçìÌ»­¬­º±®Ú´¿³³¿¾·´·¬§±ºÐ´¿­¬·½Ó¿¬»®·¿´­º±®Ð¿®¬­·²Ü»ª·½»­¿²¼ß°°´·¿²½»­Ý±°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULËÔͬ¿²¼¿®¼º±®Í¿º»¬§º±®Ì»­¬­º±®Ú´¿³³¿¾·´·¬§±ºÐ´¿­¬·½Ó¿¬»®·¿´­º±®Ð¿®¬­·²Ü»ª·½»­¿²¼ß°°´·¿²½»­ôËÔçìÚ·º¬¸Û¼·¬·±²ôÜ¿¬»¼Ñ½¬±¾»®îçôïççêÌ»¨¬¬¸¿¬¸¿­¾»»²½¸¿²¹»¼·²¿²§³¿²²»®±®·³°¿½¬»¼¾§ËÔù­»´»½¬®±²·½°«¾´·­¸·²¹­§­¬»³·­³¿®µ»¼©·¬¸¿ª»®¬·½¿´´·²»·²¬¸»³¿®¹·²òݸ¿²¹»­·²®»¯«·®»³»²¬­¿®»³¿®µ»¼©·¬¸¿ª»®¬·½¿´´·²»·²¬¸»³¿®¹·²¿²¼¿®»º±´´±©»¼¾§¿²»ºº»½¬·ª»¼¿¬»²±¬»·²¼·½¿¬·²¹¬¸»¼¿¬»±º°«¾´·½¿¬·±²±®¬¸»¼¿¬»±²©¸·½¸¬¸»½¸¿²¹»¼®»¯«·®»³»²¬¾»½±³»­»ºº»½¬·ª»ò̸»²»©¿²¼®»ª·­»¼®»¯«·®»³»²¬­¿®»­«¾­¬¿²¬·¿´´§·²¿½½±®¼¿²½»©·¬¸Ð®±°±­¿´ø­÷±²¬¸·­­«¾¶»½¬¼¿¬»¼Ö¿²«¿®§îçôîðïðòß´´®·¹¸¬­®»­»®ª»¼òÒ±°¿®¬±º¬¸·­°«¾´·½¿¬·±²³¿§¾»®»°®±¼«½»¼ô­¬±®»¼·²¿®»¬®·»ª¿´­§­¬»³ô±®¬®¿²­³·¬¬»¼·²¿²§º±®³¾§¿²§³»¿²­ô»´»½¬®±²·½ô³»½¸¿²·½¿´°¸±¬±½±°§·²¹ô®»½±®¼·²¹ô±®±¬¸»®©·­»©·¬¸±«¬°®·±®°»®³·­­·±²±ºËÔòËÔ°®±ª·¼»­¬¸·­Í¬¿²¼¿®¼n¿­·­n©·¬¸±«¬©¿®®¿²¬§±º¿²§µ·²¼ô»·¬¸»®»¨°®»­­»¼±®·³°´·»¼ô·²½´«¼·²¹¾«¬²±¬´·³·¬»¼¬±ô¬¸»·³°´·»¼©¿®®¿²¬·»­±º³»®½¸¿²¬¿¾·´·¬§±®r¬²»­­º±®¿²§°«®°±­»òײ²±»ª»²¬©·´´ËÔ¾»´·¿¾´»º±®¿²§­°»½·¿´ô·²½·¼»²¬¿´ô½±²­»¯«»²¬·¿´ô·²¼·®»½¬±®­·³·´¿®¼¿³¿¹»­ô·²½´«¼·²¹´±­­±º°®±r¬­ô´±­¬­¿ª·²¹­ô´±­­±º¼¿¬¿ô±®¿²§±¬¸»®¼¿³¿¹»­¿®·­·²¹±«¬±º¬¸»«­»±º±®¬¸»·²¿¾·´·¬§¬±«­»¬¸·­Í¬¿²¼¿®¼ô»ª»²·ºËÔ±®¿²¿«¬¸±®·¦»¼ËÔ®»°®»­»²¬¿¬·ª»¸¿­¾»»²¿¼ª·­»¼±º¬¸»°±­­·¾·´·¬§±º­«½¸¼¿³¿¹»òײ²±»ª»²¬­¸¿´´ËÔù­´·¿¾·´·¬§º±®¿²§¼¿³¿¹»»ª»®»¨½»»¼¬¸»°®·½»°¿·¼º±®¬¸·­Í¬¿²¼¿®¼ô®»¹¿®¼´»­­±º¬¸»º±®³±º¬¸»½´¿·³òË­»®­±º¬¸»»´»½¬®±²·½ª»®­·±²­±ºËÔù­Í¬¿²¼¿®¼­º±®Í¿º»¬§¿¹®»»¬±¼»º»²¼ô·²¼»³²·º§ô¿²¼¸±´¼ËÔ¸¿®³´»­­º®±³¿²¼¿¹¿·²­¬¿²§´±­­ô»¨°»²­»ô´·¿¾·´·¬§ô¼¿³¿¹»ô½´¿·³ô±®¶«¼¹³»²¬ø·²½´«¼·²¹®»¿­±²¿¾´»¿¬¬±®²»§ù­º»»­÷®»­«´¬·²¹º®±³¿²§»®®±®±®¼»ª·¿¬·±²·²¬®±¼«½»¼©¸·´»°«®½¸¿­»®·­­¬±®·²¹¿²»´»½¬®±²·½Í¬¿²¼¿®¼±²¬¸»°«®½¸¿­»®ù­½±³°«¬»®­§­¬»³ò̸»®»¯«·®»³»²¬­·²¬¸·­Í¬¿²¼¿®¼¿®»²±©·²»ºº»½¬ô»¨½»°¬º±®¬¸±­»°¿®¿¹®¿°¸­ô­»½¬·±²­ô¬¿¾´»­ôr¹«®»­ô¿²¼ñ±®±¬¸»®»´»³»²¬­±º¬¸»Í¬¿²¼¿®¼¸¿ª·²¹º«¬«®»»ºº»½¬·ª»¼¿¬»­¿­·²¼·½¿¬»¼·²¬¸»²±¬»º±´´±©·²¹¬¸»¿ºº»½¬»¼·¬»³ò̸»°®·±®¬»¨¬º±®®»¯«·®»³»²¬­¬¸¿¬¸¿ª»¾»»²®»ª·­»¼¿²¼¬¸¿¬¸¿ª»¿º«¬«®»»ºº»½¬·ª»¼¿¬»¿®»´±½¿¬»¼¿º¬»®¬¸»Í¬¿²¼¿®¼ô¿²¼¿®»°®»½»¼»¼¾§¿nÍËÐÛÎÍÛÜÛÜÎÛÏË×ÎÛÓÛÒÌÍn²±¬·½»ò̸»º±´´±©·²¹¬¿¾´»´·­¬­¬¸»º«¬«®»»ºº»½¬·ª»¼¿¬»­©·¬¸¬¸»½±®®»­°±²¼·²¹®»º»®»²½»òÖËÒÛîìôîðïð"ËÔç쬮ïݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULÚ«¬«®»Ûºº»½¬·ª»Ü¿¬»­Î»º»®»²½»­Ì¸»»ºº»½¬·ª»¼¿¬»­±º¬¸»­»²»©ô®»ª·­»¼ô±®¼»´»¬»¼®»¯«·®»³»²¬­¿®»¾»·²¹¼»¬»®³·²»¼òп®¿¹®¿°¸­èòïòîôèòíòîôïïòïòïôïïòêòïô¿²¼Ì¿¾´»ïïòïÖËÒÛîìôîðïð"ËÔç쬮îݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULÑÝÌÑÞÛÎîçôïççêøÌ·¬´»Ð¿¹»Î»°®·²¬»¼æÖ«²»îìôîðïð÷ïËÔçìͬ¿²¼¿®¼º±®Ì»­¬­º±®Ú´¿³³¿¾·´·¬§±ºÐ´¿­¬·½Ó¿¬»®·¿´­º±®Ð¿®¬­·²Ü»ª·½»­¿²¼ß°°´·¿²½»­Ú·®­¬Û¼·¬·±²oÍ»°¬»³¾»®ôïçéîÍ»½±²¼Û¼·¬·±²oÍ»°¬»³¾»®ôïçéí̸·®¼Û¼·¬·±²oÖ¿²«¿®§ôïçèðÚ±«®¬¸Û¼·¬·±²oÖ«²»ôïççïÚ·º¬¸Û¼·¬·±²Ñ½¬±¾»®îçôïççê̸·­ßÒÍ×ñËÔͬ¿²¼¿®¼º±®Í¿º»¬§½±²­·­¬­±º¬¸»Ú·º¬¸Û¼·¬·±²·²½´«¼·²¹®»ª·­·±²­¬¸®±«¹¸Ö«²»îìôîðïðò̸»³±­¬®»½»²¬¼»­·¹²¿¬·±²±ºßÒÍ×ñËÔçì¿­¿²ß³»®·½¿²Ò¿¬·±²¿´Í¬¿²¼¿®¼øßÒÍ×÷±½½«®®»¼±²Ö«²»îíôîðïðòßÒÍ׿°°®±ª¿´º±®¿­¬¿²¼¿®¼¼±»­²±¬·²½´«¼»¬¸»Ý±ª»®Ð¿¹»ôÌ®¿²­³·¬¬¿´Ð¿¹»­ôÌ·¬´»Ð¿¹»ô±®»ºº»½¬·ª»¼¿¬»·²º±®³¿¬·±²òݱ³³»²¬­±®°®±°±­¿´­º±®®»ª·­·±²­±²¿²§°¿®¬±º¬¸»Í¬¿²¼¿®¼³¿§¾»­«¾³·¬¬»¼¬±ËÔ¿¬¿²§¬·³»òЮ±°±­¿´­­¸±«´¼¾»­«¾³·¬¬»¼ª·¿¿Ð®±°±­¿´Î»¯«»­¬·²ËÔù­Ñ²óÔ·²»Ý±´´¿¾±®¿¬·ª»Í¬¿²¼¿®¼­Ü»ª»´±°³»²¬Í§­¬»³øÝÍÜÍ÷¿¬¸¬¬°æññ½­¼­ò«´ò½±³òËÔù­Í¬¿²¼¿®¼­º±®Í¿º»¬§¿®»½±°§®·¹¸¬»¼¾§ËÔòÒ»·¬¸»®¿°®·²¬»¼²±®»´»½¬®±²·½½±°§±º¿Í¬¿²¼¿®¼­¸±«´¼¾»¿´¬»®»¼·²¿²§©¿§òß´´±ºËÔù­Í¬¿²¼¿®¼­¿²¼¿´´½±°§®·¹¸¬­ô±©²»®­¸·°­ô¿²¼®·¹¸¬­®»¹¿®¼·²¹¬¸±­»Í¬¿²¼¿®¼­­¸¿´´®»³¿·²¬¸»­±´»¿²¼»¨½´«­·ª»°®±°»®¬§±ºËÔòÝÑÐÇÎ×ÙØ̃îðïðËÒÜÛÎÉÎ×ÌÛÎÍÔßÞÑÎßÌÑÎ×ÛÍ×ÒÝòßÒÍ×ñËÔçìóîðïðݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULÖËÒÛìôîððçËÔçìîұ̻¨¬±²Ì¸·­Ð¿¹»Ý±°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULÝÑÒÌÛÒÌÍ×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒïͽ±°»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëîλº»®»²½»­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêîòïÙ»²»®¿´òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêîòîλº»®»²½»¼­¬¿²¼¿®¼­·²¬¸·­¬»¨¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêîòíλ´¿¬»¼­¬¿²¼¿®¼­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéíÜ»r²·¬·±²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòéìÍ·¹²·r½¿²½»±ºÌ»­¬­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèëß°°¿®¿¬«­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèêݱ²¼·¬·±²·²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòèÞÌÛÍÌÍéر®·¦±²¬¿´Þ«®²·²¹Ì»­¬åØÞòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçéòïÌ»­¬½®·¬»®·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçéòîÌ»­¬¿°°¿®¿¬«­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçéòíÌ»­¬­°»½·³»²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòçéòìݱ²¼·¬·±²·²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïðéòëЮ±½»¼«®»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïðéòêÝ¿´½«´¿¬·±²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïïéòéλ­«´¬­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïîèëðÉøîð³³÷Ê»®¬·½¿´Þ«®²·²¹Ì»­¬åÊóðôÊóïô±®ÊóîòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïìèòïÌ»­¬Ý®·¬»®·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïìèòîÌ»­¬¿°°¿®¿¬«­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïëèòíÌ»­¬­°»½·³»²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïëèòìݱ²¼·¬·±²·²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïêèòëЮ±½»¼«®»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïêèòêλ­«´¬­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïéçëððÉøïîë³³÷Ê»®¬·½¿´Þ«®²·²¹Ì»­¬åëÊß±®ëÊÞòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïèçòïÌ»­¬½®·¬»®·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïèçòîÌ»­¬¿°°¿®¿¬«­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïççòíÌ»­¬­°»½·³»²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïççòìݱ²¼·¬·±²·²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîðçòëÞ¿®­°»½·³»²­¬»­¬°®±½»¼«®»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîðçòêд¿¯«»­°»½·³»²­¬»­¬°®±½»¼«®»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîïïðο¼·¿²¬Ð¿²»´Ú´¿³»Í°®»¿¼Ì»­¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîîßïðòïÌ»­¬½®·¬»®·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîîßïðòîÌ»­¬­°»½·³»²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîíïï̸·²Ó¿¬»®·¿´Ê»®¬·½¿´Þ«®²·²¹Ì»­¬åÊÌÓóðôÊÌÓóïô±®ÊÌÓóîòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîìïïòïÌ»­¬½®·¬»®·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîìïïòîÌ»­¬¿°°¿®¿¬«­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîëïïòíÌ»­¬­°»½·³»²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîëïïòìݱ²¼·¬·±²·²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîêïïòëЮ±½»¼«®»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîêïïòêÌ»­¬®»­«´¬­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîéïîر®·¦±²¬¿´Þ«®²·²¹Ú±¿³»¼Ó¿¬»®·¿´Ì»­¬åØÞÚôØÚóïô±®ØÚóîòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîéïîòïÌ»­¬½®·¬»®·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîéÖËÒÛìôîððçËÔçìîßݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULïîòîÌ»­¬¿°°¿®¿¬«­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîçïîòíÌ»­¬­°»½·³»²­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîçïîòìݱ²¼·¬·±²·²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîçïîòëЮ±½»¼«®»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíðïîòêÌ»­¬®»­«´¬­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíïÓßÎÕ×ÒÙïíÙ»²»®¿´òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòííÍËÐÐÔÛÓÛÒÌÍßóÚÑÔÔÑÉóËÐ×ÒÍÐÛÝÌ×ÑÒ×ÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒÍ×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒÍßïͽ±°»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍßïÍßîÙ´±­­¿®§òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍßïÍßíλ­°±²­·¾·´·¬§±º¬¸»Ó¿²«º¿½¬«®»®òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍßîÍßìλ­°±²­·¾·´·¬§±º¬¸»Ú·»´¼Î»°®»­»²¬¿¬·ª»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍßîÍßëÍ»´»½¬·±²±ºÍ¿³°´»­º±®Ú±´´±©óË°Ì»­¬·²¹òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍßíÍßêÚ±´´±©óË°Ì»­¬Ð®±¹®¿³òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍßíÍËÐÐÔÛÓÛÒÌÍÞóÙË×ÜßÒÝÛÚÑÎßÝÝÛÐÌ×ÒÙßÔÌÛÎÒßÌÛÓßÒËÚßÝÌËÎ×ÒÙÔÑÝßÌ×ÑÒÍÍ«°°´»³»²¬ÍÞ¿¼¼»¼Ö«²»èôîððð×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒÍÞïͽ±°»òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍÞïÍÞîÙ«·¼»´·²»­òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòÍÞïÖËÒÛèôîðððËÔçìîÞݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMULÖËÒÛèôîðððËÔçìíұ̻¨¬±²Ì¸·­Ð¿¹»Ý±°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMUL̸·­°¿¹»·²¬»²¬·±²¿´´§´»º¬¾´¿²µòÖËÒÛîôîððêËÔçììݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×ØÍóóÀôôÀÀÀôôôôÀÀÀÀóÀóÀôôÀôôÀôÀôôÀóóóPDFcreatedwithpdfFactorytrialversionwwwpdffactorycomULCOPYRIGHTEDMATERIAL–NOTAUTHORIZEDFORFURTHERREPRODUCTIONORDISTRIBUTIONWITHOUTPERMISSIONFROMUL×ÒÌÎÑÜËÝÌ×ÑÒïͽ±°»ïòï̸»­»®»¯«·®»³»²¬­½±ª»®¬»­¬­º±®q¿³³¿¾·´·¬§±º°±´§³»®·½³¿¬»®·¿´­«­»¼º±®°¿®¬­·²¼»ª·½»­¿²¼¿°°´·¿²½»­ò̸»§¿®»·²¬»²¼»¼¬±­»®ª»¿­¿°®»´·³·²¿®§·²¼·½¿¬·±²±º¬¸»·®¿½½»°¬¿¾·´·¬§©·¬¸®»­°»½¬¬±q¿³³¿¾·´·¬§º±®¿°¿®¬·½«´¿®¿°°´·½¿¬·±²òïòï®»ª·­»¼Ö«²»îôîððêïòî̸»³»¬¸±¼­¼»­½®·¾»¼·²¬¸·­Í¬¿²¼¿®¼·²ª±´ª»­¬¿²¼¿®¼­·¦»­°»½·³»²­¿²¼¿®»·²¬»²¼»¼¬±¾»«­»¼­±´»´§¬±³»¿­«®»¿²¼¼»­½®·¾»¬¸»q¿³³¿¾·´·¬§°®±°»®¬·»­±º³¿¬»®·¿´­ô«­»¼·²¼»ª·½»­¿²¼¿°°´·¿²½»­ô·²®»­°±²­»¬±¿­³¿´´±°»²q¿³»±®®¿¼·¿²¬¸»¿¬­±«®½»«²¼»®½±²¬®±´´»¼´¿¾±®¿¬±®§½±²¼·¬·±²­òïòî®»ª·­»¼Ö«²»îôîððêïòîòï̸»¬»­¬­·²¬¸»Í¬¿²¼¿®¼º±®Ì»­¬­º±®Ú´¿³³¿¾·´·¬§±ºÍ³¿´´Ð±´§³»®·½Ý±³°±²»²¬Ó¿¬»®·¿´­­¸±«´¼¾»«­»¼¬±»ª¿´«¿¬»­³¿´´½±³°±²»²¬­©¸·½¸½±²¬¿·²³¿¬»®·¿´­¬¸¿¬½¿²²±¬¾»º¿¾®·½¿¬»¼·²¬±­¬¿²¼¿®¼·¦»¼­°»½·³»²­·²¬¸»³·²·³«³«­»¬¸·½µ²»­­¿²¼­«¾¶»½¬»¼¬±¿°°´·½¿¾´»°®»­»´»½¬·±²¬»­¬­·²ËÔçìòÌ»­¬°®±½»¼«®»­·²ËÔïêçì¿®»¿°°´·½¿¾´»¬±­³¿´´½±³°±²»²¬­©·¬¸¿²±ª»®¿´´ª±´«³»±º´»­­¬¸¿²îëðð³³íøðòïë·²í÷òËÔïêçì·­¹»²»®¿´´§²±¬¿°°´·½¿¾´»¬±­³¿´´½±³°±²»²¬­©·¬¸¿²±ª»®¿´´ª±´«³»¹®»¿¬»®¬¸¿²îëðð³³íøðòïë·²í÷òïòîò¼»¼Ö«²»îôîððêïòí̸»r²¿´¿½½»°¬¿²½»±º¬¸»³¿¬»®·¿´·­¼»°»²¼»²¬«°±²·¬­«­»·²½±³°´»¬»»¯«·°³»²¬¬¸¿¬½±²º±®³­©·¬¸¬¸»­¬¿²¼¿®¼­¿°°´·½¿¾´»¬±­«½¸»¯«·°³»²¬ò̸»q¿³³¿¾·´·¬§½´¿­­·r½¿¬·±²®»¯«·®»¼±º¿³¿¬»®·¿´·­¼»°»²¼»²¬«°±²¬¸»»¯«·°³»²¬±®¼»ª·½»·²ª±´ª»¼¿²¼¬¸»°¿®¬·½«´¿®«­»±º¬¸»³¿¬»®·¿´ò̸»°»®º±®³¿²½»´»ª»´±º¿³¿¬»®·¿´¼»¬»®³·²»¼¾§¬¸»­»³»¬¸±¼­­¸¿´´²±¬¾»¿­­«³»¼¬±½±®®»´¿¬»©·¬¸·¬­°»®º±®³¿²½»·²»²¼ó«­»¿°°´·½¿¬·±²ò̸»¿½¬«¿´®»­°±²­»¬±¸»¿¬¿²¼q¿³»±º³¿¬»®·¿´­¼»°»²¼­«°±²¬¸»­·¦»¿²¼º±®³ô¿²¼¿´­±±²¬¸»»²¼ó«­»±º¬¸»°®±¼«½¬«­·²¹¬¸»³¿¬»®·¿´òß­­»­­³»²¬±º±¬¸»®·³°±®¬¿²¬½¸¿®¿½¬»®·­¬·½­·²¬¸»»²¼ó«­»¿°°´·½¿¬·±²·²½´«¼»­ô¾«¬·­²±¬´·³·¬»¼¬±ôº¿½¬±®­­«½¸¿­»¿­»±º·¹²·¬·±²ô¾«®²·²¹®¿¬»ôq¿³»­°®»¿¼ôº«»´½±²¬®·¾«¬·±²ô·²¬»²­·¬§±º¾«®²·²¹ô¿²¼°®±¼«½¬­±º½±³¾«­¬·±²òïòí®»ª·­»¼Ö«²»îôîððêïòì׺º±«²¼¬±¾»¿°°®±°®·¿¬»ô¬¸»®»¯«·®»³»²¬­¿®»¿°°´·»¼¬±±¬¸»®²±²³»¬¿´´·½³¿¬»®·¿´­òïòì®»ª·­»¼Ö«²»ïðôïççéïòë̸»­»¬»­¬­ô©·¬¸¬¸»»¨½»°¬·±²±º¬¸»Î¿¼·¿²¬Ð¿²»´Ì»­¬·²Í»½¬·±²ïðô¿®»²±¬¿°°´·½¿¾´»¬±¬¸»»ª¿´«¿¬·±²±º°¿®¬­©¸»®»¬¸»¬¸·½µ²»­­»¨½»»¼­ïíòð³³±®©¸»®»¬¸»­«®º¿½»¿®»¿»¨½»»¼­ï³îò̸»­»®»¯«·®»³»²¬­¼±²±¬½±ª»®°±´§³»®·½³¿¬»®·¿´­©¸»²«­»¼º±®¾«·´¼·²¹½±²­¬®«½¬·±²ôr²·­¸·²¹ô±®½±²¬»²¬­­«½¸¿­©¿´´¿²¼q±±®½±ª»®·²¹­ôº«®²·­¸·²¹­ô¼»½±®¿¬·ª»±¾¶»½¬­¿²¼­±º±®¬¸òײ¿¼¼·¬·±²ô¬¸»r®»®»­·­¬¿²½»ø·²¬»®³­±º¿²¸±«®´§®¿¬·²¹÷ôq¿³»­°®»¿¼ô­³±µ»½¸¿®¿½¬»®·¦¿¬·±²ô¿²¼¸»¿¬®»´»¿­»®¿¬»·­²±¬»ª¿´«¿¬»¼òѬ¸»®r®»¬»­¬­»¨·­¬¿²¼­¸¿´´¾»«­»¼¬±»ª¿´«¿¬»¬¸»q¿³³¿¾·´·¬§±º³¿¬»®·¿´­·²¬¸»·²¬»²¼»¼»²¼ó«­»ó°®±¼«½¬½±²r¹«®¿¬·±²òïòë®»ª·­»¼Ö«²»îôîððêÖËÒÛîôîððêËÔçìëݱ°§®·¹¸¬Ë²¼»®©®·¬»®­Ô¿¾±®¿¬±®·»­×²½òЮ±ª·¼»¼¾§×ØÍ«²¼»®´·½»²­»©·¬¸ËÔÒ±¬º±®Î»­¿´»Ò±®»°®±¼«½¬·±²±®²»¬©±®µ·²¹°»®³·¬¬»¼©·¬¸±«¬´·½»²­»º®±³×

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/11

UL94-2010

仅供在线阅读

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利