购买

¥ 10.0

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 高三语文复习《秋水》《非攻》《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》(第1课时)教学案

高三语文复习《秋水》《非攻》《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》(第1课时)教学案.doc

高三语文复习《秋水》《非攻》《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》(…

资源文库
2018-12-17 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《高三语文复习《秋水》《非攻》《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》(第1课时)教学案doc》,可适用于高中教育领域

《秋水》《非攻》《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》订线课题:      《秋水》《非攻》《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》                   教学目标:重点掌握“其”字的意义和用法教学重难点:重点掌握“其”字的意义和用法教学过程集体备课部分(学生活动部分)学习总结一、《考试说明》规定的背诵篇目的默写。二、掌握“其”字的意义和用法。(一)、指出下列句中“其”字的意义和用法。、其为惑也终不解矣:                、生乎吾前其闻道也固先乎吾:、其皆出于此乎:                    、其可怪也欤: 、臣从其计大王亦幸赦臣:         、吾其还也:、今存其本不忍废:                  、失其所与不知:、尔其勿忘乃父之志:    、天之苍苍其正色耶?其远而无所至极耶?(二)、【其】用法小结:、用作代词又分几种情况:().第三人称代词。可译为"他""它""他的""它的"(包括复数)。().活用为第一人称或第二人称。译为“我的”“我(自己)”“你的”“你”。().指示代词。既可表示近指相当于“这”“这个”“这些”。又可表示远指可译为"那""那个""那些""那里"。还可表示"其中的"后面多为数词。、用作副词。().加强祈使语气相当于“可”、“还是”。().加强揣测语气相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”。().加强反问语气相当于“难道”、“怎么” 。、用作连词。()、表示选择关系相当于“是……还是……”。()、表示假设关系相当于“如果”。其业有不精德有不成者非天质之卑则心不若余之专耳。、助词起调节音节的作用可不译。日月忽其不淹兮春与秋其代序。、【何其】译为“多么”。至于誓天断发泣下沾襟何其衰也!(《伶官传序》)(三)即时巩固。、解释句中“其”字的意义和用法()、燕赵之君始有远略能守其土义不赂秦:()、余亦悔其随之而不得极夫游之乐也:()、问其深则其好游者不能穷也:      ()、于乱石间择其一二扣之:()、尽吾志也而不能至者可以无悔矣其孰能讥之乎:()、寡人欲以五百里之地易安陵安陵君其许寡人:()、其李将军之谓也:          ()、其真无马邪?其真不知马也:  当堂检测:下列各句中加点的“其”字意义判定正确的一组是(       )①臣从其计大王亦幸赦臣                 ②于乱石间择其一二扣之③今两虎共斗其势不俱生                 ④则或咎其欲出者⑤蜀之鄙有二僧其一贫其一富           ⑥其闻道也固先乎吾⑦而予亦悔其随之而不得极夫游之乐也       ⑧以其求思之深而无不在也⑨圣人之所以为圣愚人之所以为愚其皆出于此乎A①⑧相同②⑤相同    B③④相同⑥⑨不同C⑥⑦相同⑧⑨相同     D②⑤不同④⑥相同判断“其”字在文中的意义。人言蔺相如徒以其口舌之功垂于竹帛以吾观之则非徒口舌耳。相如观秦王无意偿赵城则却立睨柱秦王恐其破璧遂许之斋戒因得以完璧归赵其仅口舌哉?若与庸人议之其必曰:“吾其与之”焉敢如此?归国将相失和。途遇廉颇即转退避当其时何人能如此?门客询以因相如则言:“先国家之急而后私仇。”观古今英杰之所为其皆出于此乎?故吾以为汝其勿以他人之言为训。且吾意相如之才罕有其匹古今英杰仅其一二。其是耶其非耶?其若是则虽见霰雪纷其无垠亦无恨矣吾亦无有“悔其随之而不得极夫游之乐”之憾了。 课后作业:济阴之贾人渡河而亡其舟栖于浮苴之上号焉。有渔者以舟往救之未至贾人急号曰:“我济上之巨室也能救我予尔百金!”渔者载而升诸陆则予十金。渔者曰:“向许百金而今予十金?”贾人勃然作色曰:“若渔者也一日之获几何而骤得十金犹为不足乎?”渔者黯然而退。他日贾人浮吕梁而下舟薄于石又覆而渔者在焉。人曰:“盍救诸?”渔者曰:“是许金而不酬者也。”立而观之遂没。(明•刘基•《郁离子•尚诚篇》).下列句中加点词理解有错的一项是(     )A.向许百金而今予十金   表示假设关系的连词释为“假使”B.我济上之巨室也       句末语气词表判断C.无乃不可乎           副词表委婉语气可译为“只怕、恐怕……吧”D.盍救诸                兼词释为“何不”.与“而渔者在焉”中的“焉”字意思和用法相同的一项是(     )A.皮之不存毛将焉附            B.而人之所罕至焉C.盘盘焉囷囷焉蜂房水涡      D.栖于浮苴之上号焉.下列句中加点字意义和用法相同的一项是(     )①渔者载而升诸陆  ②盍救诸    ③是许金而不酬者也  ④立而观之遂没A.①与②相同③与④不同  B.①与②相同③与④相同C.①与②不同③与④不同   D.①与②不同③与④相同.下列句中加点的“若”字意思相同的一项是( )①若渔者也 ②天若有情天亦老 ③若能以吴越之众与中国抗衡 ④若毒之乎 ⑤若为佣耕何富贵也⑥天涯若比邻A.①②③ B.④⑤⑥ C.①④⑤ D.②③⑤ 课堂总结:  

VIP尊享8折文档

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/4

高三语文复习《秋水》《非攻》《季氏将伐颛臾》《寡人之于国也》(第1课时)教学案

¥10.0

会员价¥8.0

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利