下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 小学生识字表(2500字)

小学生识字表(2500字).doc

小学生识字表(2500字)

李博敦
2019-02-09 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《小学生识字表(2500字)doc》,可适用于活动策划领域

ā阿ā啊āi哀āi唉āi挨ǎi矮ài爱ài碍ān安àn岸àn按àn案àn暗áng昂ǎo袄ào傲ào奥             小学生识字表(字)bā八bā巴bā扒bā吧bā疤bá拔bǎ把bà坝bà爸bà罢bà霸bái白bǎi百bǎi柏bǎi摆bài败bài拜bān班bān般bān斑bān搬bǎn板bǎn版bàn办bàn半bàn伴bàn扮bàn拌bàn瓣bāng帮bǎng绑bǎng榜bǎng膀bàng傍bàng棒bāo包bāo胞báo雹bǎo宝bǎo饱bǎo保bǎo堡bào报bào抱bào暴bào爆bēi杯bēi悲bēi碑běi北bèi贝bèi备bèi背bèi倍bèi被bèi辈bēn奔běn本bèn笨bèng蹦bī逼bí鼻bǐ比bǐ彼bǐ笔bǐ鄙bì币bì必bì毕bì闭bì毙bì弊bì碧bì蔽bì壁bì避bì臂biān边biān编biān鞭biǎn扁biàn便biàn变biàn遍biàn辨biàn辩biàn辫biāo标biǎo表bié别bīn宾bīn滨bīng冰bīng兵bǐng丙bǐng柄bǐng饼bìng并bìng病bō拨bō波bō玻bāo剥bó脖bō菠bō播bó伯bó驳bó泊bó博bó搏bó膊báo薄bo卜bǔ补bǔ捕bù不bù布bù步bù怖bù部                  cā擦cāi猜cái才cái材cái财cái裁cǎi采cǎi彩cǎi睬cǎi踩cài菜cān参cān餐cán残cán蚕cán惭cǎn惨càn灿cāng仓cāng苍cāng舱cáng藏cāo操cáo槽cǎo草cè册cè侧cè厕cè测cè策céng层chā叉chā插chá查chá茶chá察chà岔chà差chāi拆chái柴chán馋chán缠chǎn产chǎn铲chàn颤chāng昌cháng长cháng肠cháng尝cháng偿cháng常chǎng厂chǎng场chǎng敞chàng畅chàng倡chàng唱chāo抄chāo钞chāo超cháo朝cháo潮chǎo吵chǎo炒chē车chě扯chè彻chè撤chén尘chén臣chén沉chén辰chén陈chén晨chuǎ闯chèn衬chēng称chèn趁chēng撑chéng成chéng呈chéng承chéng诚chéng城chéng乘chéng惩chéng程chèng秤chī吃chí驰 chí迟chí持chí匙chǐ尺chǐ齿chǐ耻chì斥chì赤chì翅chōng充           chōng冲chóng虫chóng崇chōu抽chóu仇chóu绸chóu愁chóu稠chóu筹chóu酬chǒu丑chòu臭chū出chū初chú除chú厨chú锄chǔ础chǔ储chǔ楚chǔ处chù触chuān川chuān穿chuán传chuán船chuǎn喘chuàn串chuāng疮chuāng窗chuáng床chuàng创chuí吹chuī炊chuí垂chuí锤chūn春chún纯chún唇chǔn蠢cí词cí慈cí辞cí磁cǐ此cì次cì刺cóng从cōng匆cōng葱cōng聪cóng丛còu凑cū粗cù促cù醋cuàn窜cuī催cuī摧cuì脆cuì翠cūn村cún存cùn寸cuò错chù畜céng曾             dā搭dá达dá答dǎ打dà大dāi呆dài代dài带dài待dài怠dài贷dài袋dǎi逮dài戴dān丹dān单dān担dān耽dǎn胆dàn旦dàn但dàn诞dàn弹dàn淡dàn蛋dāng当dǎng挡dǎng党dàng荡dàng档dāo刀dāo叨dǎo导dǎo岛dǎo倒dǎo蹈dào到dào悼dào盗dào道dào稻dé得dé德de的dēng灯dēng登děng等dèng凳dī低dī堤dī滴dí敌dí笛dǐ底dǐ抵dì地dì弟dì帝dì递dì第diān颠diǎn典diǎn点diàn电diàn店diàn垫diàn殿diāo叼diāo雕dià吊diào钓diào调diào掉diē爹diē跌dié叠dié蝶dīng丁dīng叮dīng盯dìng钉dǐng顶dìng订dìng定diū丢dōng东dōng冬dǒng董dǒng懂dòng动dòng冻dòng栋dòng洞dōu都dòu斗dǒu抖dǒu陡dòu豆dòu逗dū督dú毒dú读dú独dǔ堵dǔ赌dù杜dù肚dù度dù渡duān端duǎn短duàn段duàn断duàn缎duàn锻duī堆duì队duì对dūn吨dūn蹲dùn盾dùn顿duō多duó夺duǒ朵duǒ躲duò惰             é鹅é蛾é额è恶è饿ēn恩ér儿ér而ěr耳èr二          fā发fá乏fá伐fá罚fá阀fǎ法fān帆fān番fān翻fán凡fán烦fán繁fǎn反fǎn返fàn犯fàn泛fàn饭fàn范fàn贩fāng方fāng坊fāng芳fáng防fáng妨fáng房fǎng仿fǎng访fǎng纺fàng放fēi飞fēi非féi肥fěi匪fèi废fèi沸fèi肺fèi费fēn分fēn吩fēn纷fēn芬fén坟fěn粉fèn份fèn奋fèn愤fèn粪fēng丰fēng风fēng封fēng疯fēng峰fēng锋fēng蜂féng逢féng缝fěng讽fèng凤fèng奉fó佛fǒu否fū夫fū肤fú伏fú扶fú服fú俘fú浮fú符fú幅fú福fǔ抚fǔ府fǔ斧fǔ俯fǔ辅fǔ腐fù父fù付fù妇fù负fù附fù咐fù复fù赴fù副fù傅fù富fù腹fù覆          gāi该gǎi改gài盖gài溉gài概gàn干gān甘gǎn杆gān肝gān竿gǎn秆gǎn赶gǎn敢gǎn感gāng冈gāng刚gǎng岗gāng纲gāng缸gāng钢gǎng港gàng杠gāo高gāo膏gāo糕gǎo搞gǎo稿gào告gē哥gē胳gē鸽gē割gē搁gē歌gé阁gé革gé格gě葛gé隔gè个gè各gěi给gēn根gēn跟gèng更gēng耕gōng工gōng弓gōng公gōng功gōng攻gòng供gōng宫gōng恭gōng躬gǒng巩gòng共gòng贡gōu勾gōu沟gōu钩gǒu狗gòu构gòu购gòu够gū估gū姑gū孤gū辜gǔ古gǔ谷gǔ股gǔ骨gǔ鼓gù固gù故gù顾guā瓜guā刮guà挂guāi乖guǎi拐guài怪guān关guān观guān官guàn冠guǎn馆guǎn管guàn贯guàn惯guàn灌guàn罐guāng光guǎng广guī归guī龟guī规guǐ轨guǐ鬼guì柜guì贵guì桂guì跪gǔn滚gùn棍guō锅guó国guǒ果guǒ裹guò过                  hā哈hái孩hǎi海hài害hán含hán寒hǎn喊hàn汉hàn汗hàn旱háng航háo毫háo豪hǎo好hào号hào浩hào耗hē喝hé禾hé合hé何hé和hé河hé核hé荷hé盒hè贺hēi黑hén痕hěn很hěn狠hèn恨héng恒héng横héng衡hōng轰hǒng哄hōng烘hóng红hóng宏hóng洪hóng虹hóu喉hóu猴hǒu吼hòu后hòu厚hòu候hū乎hū呼hū忽hú狐hú胡hú壶hú湖hú糊h蝴hǔ虎hù互hù户hù护huā花huá华huá哗huá滑huá猾huà化huá划huà画huà话huái怀huái槐huài坏huān欢hái还huán环huǎn缓huàn幻huàn唤huàn换huàn患huāng荒huāng慌huáng皇huáng黄huáng煌huàng晃huǎng谎huī灰huī恢huī挥huī辉huí回huǐ悔huì汇huì会huì绘huì贿huì惠huǐ毁huì慧hūn昏hūn婚hún浑hún魂hùn混huó活huǒ火huǒ伙huò或huò货huò获huò祸huò惑               jī击jī饥jī圾jī机jī肌jī鸡jì迹jī积jī基jì绩jī激jí及jí吉jí级jí即jí极jí急jí疾jí集jí籍jǐ几jǐ己jǐ挤jǐ脊jì计jì记jì纪jì忌jì技jì际jì剂jì季jì既jì济jì继jì寄jiā加jiā夹jiā佳jiā家jiā嘉jiǎ甲jià价jià驾jià架jiǎ假jià嫁jià稼jiān奸jiān尖jiān坚jiān歼jiān间jiān肩jiān艰jiān兼jiān监jiān煎jiǎn拣jiǎn俭jiǎn茧jiǎn捡jiǎn减jiǎn剪jiǎn检jiǎn简jiàn见jiàn件jiàn建jiàn剑jiàn荐jiàn贱jiàn健jiàn舰jiàn渐jiàn践jiàn鉴jiàn键jiàn箭jiāng江jiāng姜jiāng将jiāng浆jiāng僵jiāng疆jiǎng讲jiǎng奖jiǎng桨jiàng匠jiàng降jiàng酱jiāo交jiāo郊jiāo娇jiāo浇jiāo骄jiāo胶jiāo椒jiāo焦jiāo蕉          jiǎo角jiǎo狡jiǎo绞jiǎo饺jiǎo脚jiǎo搅jiǎo缴jiào叫jiào轿jiào较jiào教jiē阶jiē皆jiē接jiē揭jiē街jié节jié劫jié杰jié洁jié结jié捷jié截jié竭jiě姐jiě解jiè介jiè戒jiè届jiè界jiè借jīn巾jīn今jīn斤jīn金jīn津jīn筋jǐn仅jǐn紧jǐn谨jǐn锦jìn尽jìn劲jìn近jìn进jìn晋jìn浸jìn禁jīng京jīng经jīng茎jīng惊jīng晶jīng睛jīng精jǐng井jǐng颈jǐng景jǐng警jìng净jìng径jìng竞jìng竟jìng敬jìng境jìng静jìng镜jiū纠jiū究jiū揪jiǔ九jiǔ久jiǔ酒jiù旧jiù救jiù就jiù舅jū居jū拘jū鞠jú局jú菊jú橘jǔ举jǔ矩jù句jù巨jù拒jù具jù俱jù剧jù惧jù据jù距jù锯jù聚juān捐juàn卷juàn倦juàn绢          jué决jué绝jué觉jué掘jiáo嚼jūn军jūn君jūn均jūn菌jùn俊          kǎ卡kāi开kǎi凯kǎi慨kān刊kān堪kǎn砍kàn看kāng康kāng糠káng扛kàng抗kàng炕kǎo考kǎo烤kào靠kē科kē棵kē颗ké壳ké咳kě可kě渴kè克kè刻kè客kè课kěn肯kěn垦kěn恳kēng坑kōng空kǒng孔kǒng恐kòng控kǒu口kòu扣kòu寇kū枯kū哭kǔ苦kù库kù裤kù酷kuā夸kuǎ垮kuà挎kuà跨kuài块kuài快kuān宽kuǎn款kuāng筐kuáng狂kuàng况kuàng旷kuàng矿kuàng框kuī亏kuí葵kuì愧kūn昆kǔn捆kùn困kuò扩kuò括kuò阔             lā垃lā拉lā啦lǎ喇là腊là蜡là辣lái来lài赖lán兰lán拦lán栏lán蓝lán篮lǎn览lǎn懒làn烂làn滥láng郎láng狼láng廊lǎng朗làng浪lā捞láo劳láo牢lǎo老lǎo姥lào涝lè乐lè勒léi雷lěi垒lèi泪lèi类lèi累lěng冷lí厘lí梨lí狸lí离lí犁lì鹂lí璃lí黎lǐ礼lǐ李lǐ里lǐ理lì力lì历lì厉lì立lì丽lì利lì励lì例lì隶lì栗lì粒liǎng俩lián连lián帘lián怜lián莲lián联lián廉lián镰liǎn脸liàn练liàn炼liàn恋liàn链liáng良liáng凉liáng梁liáng粮liáng粱liǎng两liàng亮liàng谅liàng辆liàng量liáo辽liáo疗liáo僚le了liào料liè列liè劣liè烈liè猎liè裂lín邻lín林lín临lín淋líng伶líng灵lǐng岭          líng铃líng陵líng零líng龄lǐng领lìng令lìng另liū溜liú刘liú流liú留liú榴liǔ柳liù六lóng龙lóng笼lóng聋lóng隆lǒng垄lǒng拢lóu楼lǒu搂lòu漏lù露lú芦lú炉lǔ虏lǔ鲁lù陆lù录lù鹿lǜ滤lù碌lù路lǘ驴lǚ旅lǚ屡lǜ律lǜ虑lǜ率lǜ绿luǎn卵luàn乱lüě掠lüè略lún轮lùn论luó罗luó萝luó锣luó箩luó骡luó螺luò络luò骆luò落    mā妈má麻mǎ马mǎ码mǎ蚂mà骂ma吗mái埋mǎi买mài迈mài麦mài卖mài脉mán蛮mán馒mán瞒mǎn满màn慢màn漫máng忙máng芒máng盲máng茫māo猫máo毛máo矛máo茅mào茂mào冒mào贸mào帽mào貌me么méi没méi眉méi梅méi煤méi霉měi每měi美mèi妹mén门mèn闷mén们méng萌méng盟měng猛méng蒙mèng孟mèng梦mí迷mí谜mǐ米mī眯mì秘mì密mì蜜mián眠mián绵mián棉miǎn免miǎn勉miàn面miáo苗miáo描miǎo秒miào妙miào庙miè灭miè蔑mín民mǐn敏míng名míng明míng鸣mìng命mō摸mó模mó膜mó摩mó磨mó魔mò抹mò末mò沫mò莫mò漠mò墨mò默móu谋mǒu某mǔ母mǔ亩mù木mù目mù牧mù墓mù幕mù慕mù暮          

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/7

小学生识字表(2500字)

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利